Rádio dostalo trest za pieseň obsahujúcu vulgarizmy

Rádio dostalo trest za pieseň obsahujúcu vulgarizmy Ilustr.foto: Radio Anténa Rock

Rada pre vysielanie a retransmisiu opäť potrestala rádio za text piesne.

 


Radio Anténa Rock dostalo upozornenie na porušenie zákona za odvysielanie piesne So What! Od skupiny Metallica, ktorá obsahovala mnoho vulgarizmov.

 

Podľa rady pieseň s takýmto textom rádio nesmie vysielať pred 22 hodinou.

Preklad časti textu od Rady pre vysielanie a retransmisiu:

Používanie vyššie uvedených vulgárnych výrazov nie je možné považovať za bežné v rámci všeobecne uznávanej spoločenskej morálky, a preto ich nemožno označiť za primerané a vhodné, ak sú zaradené v programe, ktorý je odvysielaný v čase o cca 12:22 hod, t.j. v čase, v ktorom sa vysiela program vhodný pre maloletých poslucháčov do 18 rokov, píše sa v stanovisku Kancelárie Rady.

Odporúčame: Všetky rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

Podľa stanoviska rádia skutočnosť, že bola skladba odvysielaná v anglickom jazyku výrazným spôsobom znižuje možný negatívny dopad na spoločnosť z dôvodu, že nie všetci poslucháči majú znalosť anglického jazyka. "Súčasne i pri poslucháčoch majúcich znalosť anglického jazyka (čo i len na priemernej či nadpriemernej znalostnej úrovni) nemožno s určitosťou tvrdiť, že by predmetnému textu aj rozumeli, resp. sa ho vôbec pokúšali zachytiť či sa nad jeho významom vôbec zamýšľali, nakoľko ide o podanie textu interpretom vo vysokom tempe spievaného textu s výrazným hudobným sprievodom, a s nezreteľnou a veľmi ťažko zrozumiteľnou výslovnosťou," reagovalo rádio v stanovisku pre radu.

Podľa rady z hľadiska intenzity šlo v prevažnej miere o najhrubšie vulgarizmy, t.j. vulgarizmy vysokej intenzity. "Frekvencia výskytu vulgárneho vyjadrovania bola vzhľadom na celkovú dobu trvania hudobného diela vysoká, nakoľko sa tiahla celým obsahom textu piesne."

V minulosti rada upozornila na podobný prípad aj v rádiu Expres za pieseň Rosana v anglickom jazyku, ktorá obsahovala vulgárne a obscénne vyjadrovanie. Pokutu dostalo pred dvoma rokmi aj rádio Europa 2 za vulgarizmy v piesni s názvom Thriftshop.