Telá mŕtvych na billboardy nepatria

Telá mŕtvych na billboardy nepatria Foto: FB Body the Exhibition

  Už niekoľko mesiacov zdobia mestá, hlavne Bratislavu, reklamné plochy, na ktorých je vidieť torzá tiel mŕtvych ľudí.

 

Billboardy sú reklamou na výstavu s názvom Body the Exhibition, proti ktorej protestovali mnohé mimovládne, odborné aj náboženské organizácie. Zdrojom tiel a orgánov podľa odporcov môžu byť disidenti umučení v čínskych väzniciach.
Na Radu pre reklamu prišlo viacero sťažností, voči reklamnej kampani českého zadávateľa JVS GROUP, prostredníctvom ktorej komunikuje výstavu Body the Exhibition.

„Billboardová kampaň hrubým spôsobom porušuje etické aspekty, keďže prezentuje mŕtve ľudské telá bez kože, upravené metódou plastinácie," píše sťažovateľ, pričom poukazuje na to, že odborné autority (napr. na vedenie Lekárskej fakulty UK) označili výstavu ako hrubo porušujúcu základné etické princípy, degradujúcu princípy a odporujúcu elementárnym etickým a humanitárnym požiadavkám a odmietli jej klamlivo podsúvaný „edukačný" charakter.
Sťažovatelia upozorňujú aj na „nejasný pôvod tiel" - exponátov, porušenie legislatívy a porušenie ľudských práv. Niektorí upozorňujú na to, že táto reklama môže mať negatívny dopad na deti a psychiku.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu dala za pravdu sťažovateľom a rozhodla, že reklamná kampaň „Body the Exhibition" v rozpore s ustanovením etického kódexu, podľa ktorých reklama nesmie obsahovať také prvky, ktoré znižujú ľudskú dôstojnosť.

Zároveň komisia upozorňuje, že posudzuje výhradne reklamu, prostredníctvom ktorej je podujatie propagované, nie podujatie samotné.

Dominantným výrazovým prostriedkom vizuálu reklamy je vyobrazenie časti reálneho ľudského tela zbaveného kože.

„Rozsah kampane, vrátane masívnosti množstva využitých nosičov zasiahla všetky skupiny recipientov, vrátane detí či osôb, ktoré predmetné zobrazenie vnímajú citlivo a na ktoré mohla takáto reklama pôsobiť nepríjemne a šokujúco, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že súčasťou vizuálu je reálne mŕtve ľudské telo prezentované v štylizovanej polohe a v detaile, ktorý nemusí pre všetky kategórie spotrebiteľov zohľadňovať všeobecne predpokladanú úctu k mŕtvemu človeku (telu)," píše AK RPR v svojom rozhodnutí.

AK RPR má za to, že obsahové posolstvo reklamy, ktoré vzhľadom na osobitosť vystavovaných produktov nemusí byť pozitívne vnímané všetkými skupinami spotrebiteľov, a nie je teda pre všetkých spotrebiteľov pravdepodobne ani určené, by malo zohľadniť túto špecifickosť, a to tak z hľadiska formy, obsahu a rozsahu, ako aj výberom komunikačných médií. Kampaň bola cielená masívne.