Kampaň na antivírus od UPC bola neetická

Kampaň na antivírus od UPC bola neetická

Porovnávaciu reklamu, ktorú použila UPC v súvislosti s ponukou Alzy, považuje Rada pre reklamu za neprípustnú.

Slogan „Kvalitný antivírus v Alze stojí až 37€ za rok" od UPC bol v rozpore s etickým kódexom.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom poslednom rozhodnutí rozhodla, že direct mail zasielaný prostredníctvom e-mailu spoločnosti UPC Broadband Slovakia, ktorý propaguje antivírus Smart Guard od UPC, bol v rozpore s kódexom reklamy.

Sťažovateľ namietal, že text reklamy „Kvalitný antivírus v alze stojí až 37€/rok" nesprávne odkazoval na internetový obchod Alza.sk a poukazoval na skutočnosť, že v predmetnom internetovom obchode je možné zakúpiť si antivírusový program za nižšiu cenu, a to už od 14,32€ ročne.

Komisia sa stotožnila s názorom sťažovateľa. „V reklame zadávateľ priamo odkazuje na konkrétneho internetového predajcu a odvoláva sa na produkt – nekonkretizovaný antivírusový program, ktorý má internetový predajca Alza.sk taktiež v ponuke. V rámci reklamy však nie je nikde špecifikované, ktorý konkrétny antivírusový produkt je vo vzťahu k produktu zadávateľa porovnávaný a AK RPR je toho názoru, že v predmetnom prípade zadávateľ využil porovnanie, ktoré nie je možné považovať za objektívne."

Vzhľadom na segment antivírusových programov, ktorý je špecifický svojou rýchlou technickou zastaranosťou AK RPR vyhodnotila informácie poskytnuté zadávateľom o oceneniach antivírového programu ako nedostatočné z hľadiska realizovanej porovnávacej reklamy.