Print this page

Mimovládky zverejnili vyhlásenie, v ktorom reagujú na útoky politikov

27.03.2018 10:49 | Stručne |

Reakcia zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov o netransparentnom financovaní neziskového sektora a vplyvu zahraničia na jeho fungovanie


Financie zo zahraničia boli v 90. rokoch na Slovensku výrazným zdrojom príjmov neziskového sektora na Slovensku. Aj práve vďaka nim sa nám podarilo posilniť občiansku spoločnosť a demokratické procesy. Slovensko sa ako liberálna demokracia priblížilo Európe, čo umožnilo našu integráciu do EÚ a NATO.

Podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní tretieho sektora na Slovensku je však v súčasnosti vo výške okolo 6 %. Väčšinu z toho tvoria zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje Európskeho združenia voľného obchodu. Uvedené údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Mimovládne organizácie môžu mať rôzne podoby: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie alebo neinvestičné fondy. Všetky druhy organizácií podliehajú slovenskej legislatíve a ich činnosť je regulovaná a kontrolovaná. Organizácie musia dodržiavať zákon o účtovníctve a niektoré majú povinnosť poskytnuté financie transparentne zverejňovať vo svojich výročných správach. V prípade nadácii sú tieto výročné správy povinne auditované nezávislými certifikovanými audítormi.

Všetky informácie o financovaní mimovládnych organizácií sú v súčasnosti verejne dostupné. Požiadavky na sprehľadnenie financovania tretieho sektora preto vnímame ako búchanie na otvorené dvere.

 

Za Iniciatívu Chceme veriť:
• Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka, Nadácia Pontis
• Zuzana Števulová, predsedníčka združenia, Liga za ľudské práva
• Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair Play
• Veronika Pracharová, projektová manažérka, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
• Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko Digital
• Juraj Rizman, hovorca, Via Iuris
• Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie pre otvorenú spoločnosť

K stanovisku sa pripojili aj ďalšie osobnosti neziskového sektora:
• Marcel David Zajac, podpredseda, Rada vlády pre MVO
• Zuzana Suchová, fundraiserka, Nadácia Cvernovka
• Radana Deščíková, senior programová manažérka, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis
• Boris Strečanský, senior expert, Centrum pre filantropiu n.o.
• Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
• Andrea Cox, riaditeľka, OZ Digitálna inteligencia
• Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia
• Ondrej Gallo, riaditeľ, Nadácia pre deti Slovenska
• Peter Medveď, riaditeľ, Nadácia Ekopolis
• Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození
• Martin Macko, výkonný riaditeľ, Iniciatíva Inakosť
• Nina Galanská, riaditeľka, Nadácia Milana Šimečku
• Martin Slávik, člen združenia, Living Memory
• Janette Motlová, zakladateľka a trénerka, Od emócií k poznaniu,n.o.
• Ádám Pál, podpredseda, Diákhálózat - Študentská sieť
• Ján Mazúr, Aliancia Stará tržnica
• Gábor Bindics, Aliancia Stará tržnica
• Ctibor Košťál, riaditeľ, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
• Martin Kollárik, projektový manažér. Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
• Richard Turcsányi, riaditeľ STRATPOL – Inštitút strategických politík n.o.
• Daniel Kaba, riaditeľ, ADRA Slovensko
• Ivana Kohutková, riaditeľka, Greenpeace Slovensko
• Mária Sliacka, výkonná tajomníčka, Platforma MVRO
• Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka, Červený Nos Clowndoctors
• Andrej Schulcz, riaditeľ, Slovenská debatná asociácia a predseda, Rada mládeže Slovenska
• Vladimír Špánik, predseda, Združenie občanov miest a obcí (ZOMOS)
• Sergej Kára, projektový riaditeľ, OZ Vagus
• Ladislav Oravec

 Súvisiace články