Kaliňák chce odhaľovať a objasňovať extrémizmus na internete

"Po­mo­cou pre­ven­tív­nych a ko­mu­ni­kač­ných ak­ti­vít chce­me tiež pra­co­vať s čo naj­viac oh­ro­ze­nou sku­pi­nou ľu­dí," poz­na­me­na­la s tým, že od pro­jek­tu oča­ká­va­jú tiež pre­nos prík­la­dov dob­rej praxe z oko­li­tých kra­jín, kto­ré v da­nej ob­las­ti ma­jú už za­ve­de­né pot­reb­né prog­ra­my a ak­ti­vi­ty. Pro­jekt fi­nan­čne pod­po­ru­je Európ­ska únia v rám­ci prog­ra­mu Európ­skej ko­mi­sie s náz­vom Pred­chá­dzanie a boj pro­ti tres­tnej čin­nos­ti su­mou 190-ti­síc eur. Tr­vať bu­de dva ro­ky.