Print this page

Prečo novinár žaloval SIS kvôli Gorile Ilustračné foto:.týždeň

Bývalý redaktor SME po tom, ako neúspešne žiadal od SIS viacero informácií týkajúcich sa kauzy Gorila, SIS zažaloval.

 

 

 

ADAM VALČEK Slovenskú informačnú službu žiadal o sprístupnenie rôznych informácií týkajúcich sa kauzy Gorila a to viackrát. Hovorí, že nikdy neuspel. „Vždy prehliadali svoje povinností podľa infozákona, napríklad nikdy nevydali rozhodnutie o nesprístupnení, ale odpisovali len na prípise a pod," hovorí Valček v rozhovore pre Omédiách.com.

Valček žiadal SIS o informácie v čase, keď bol redaktorom SME. Dnes pracuje pre vydavateľstvo Trend Holding, ktoré už ovláda Penta.

Odporúčame aj: Penta získala kontrolu nad vydavateľstvom Trend Holding

Krajský súd v Bratislave dnes rozhodol v neprospech novinára. Ako povedal Valček, súd konanie zastavil, pretože podľa súdu neexistuje rozhodnutie SIS (ani fiktívne), ktoré zákonnosť by mohol preskúmavať a takéto rozhodnutie podľa súdu neexistuje a ani nemohlo byť vydané, pretože na SIS neplatí infozákon.

Čo presne ste žiadali od SIS?
Citujem z mojej žiadosti o informácie: „1/ žiadosti SIS o použitie informačno-technických prostriedkov, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Ntt-3-D-2879/2005 zo dňa 23. novembra 2005 (ide o súhlas, ktorým Krajský súd v Bratislave schválil odpočúvanie bytu Ing. Z. V. na Vazovovej ulici v Bratislave a ktorý Ústavný súd SR zrušil pre nezákonnosť, pozn.); 2/ žiadosti SIS o použitie informačno-technických prostriedkov na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. mája 2006 (ide o súhlas Krajského súdu, ktorým schválil odpočúvanie bytu Z. V. a ďalšej druhej osoby a toto rozhodnutie taktiež Ústavný súd zrušil pre nezákonnosť, pozn.); 3/ informácií, ktoré SIS vypracovala vďaka používaniu informačno-technických prostriedkov, ktoré schválil Krajský súd v Bratislave rozhodnutím zo dňa 18. mája 2006 a rozhodnutím zo dňa 23. novembra 2005."

Prečo ste sa rozhodli ich žalovať?

Pretože postup SIS považujem za rozporný s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor). Žalovať práve zverejnenie Gorily má celospoločenský význam, tak som žaloval práve tento prípad.

Prečo si myslíte, že by to mali zverejniť?

V prípade žiadostí o informácie si myslím, že by ich mali zverejniť, pretože toho času nie sú už utajovanou skutočnosťou podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností, podľa ktorého nemôže byť utajovanou skutočnosťou informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo rozhodnutí. Ústavný súd SR vo svojom náleze III. ÚS 97/2012 skonštatoval, že tieto žiadosti boli nezákonné, odvtedy nie sú utajovanou skutočnosťou a podľa mňa na to nie je nutné ani to, aby ich pôvodca - SIS - formálne zrušil stupeň utajenia.

Čakali ste, že zverejnia všetko, čo ste žiadali?

Samozrejme, to, že by žiadosti o odpočúvanie mali byť zverejnené neznamená, že by mali byť sprístupnené v celom rozsahu. Platí princíp – čo nie je tajné, je verejné a v tomto zmysle by sa mali sprístupniť. To znamená, že v SIS by mali preskúmať, čo v týchto žiadostiach je potrebné „vyčierniť" (napr. osobné údaje, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo a pod.) a potom ich sprístupniť. Ale pritom by mala zohľadniť judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá priznáva niektorým skupinám občanov zúžené právo na súkromie (napr. volení politici, verejní funkcionári atď.).

V prípade informácií z odpočúvania by tajná služba mala opätovne posúdiť, či vôbec a čo z nich možno sprístupniť. V mojom prípade ani len nevydala rozhodnutie, kde by odôvodnila, prečo a ktoré časti informácií z odpočúvania bytu na Vazovovej je potrebné nesprístupniť. Pokiaľ by takéto rozhodnutie vydané bolo, môžeme diskutovať (či už cez odvolacie konanie alebo súd), či sú argumenty SIS v prospech nesprístupnenia legitímne alebo nie. Samozrejme, opäť tu platí, že verejné je len to, čo nie je tajné a informácie sa sprístupňujú po vylúčení informácií, ktorých sprístupnenie zákon zakazuje (§ 12 infozákona) a je viac ako pravdepodobné, že pokiaľ nejaké informácie z odpočúvania existujú, budú obsahovať osobné údaje a iné chránené informácie, pri ktorých bude musieť SIS (v prípade, keď sa do tejto etapy niekedy dostaneme) odôvodniť, prečo ich nesprístupní.

Môžete to povedať jednoduchšie, prečo by mali byť tieto informácie o Gorile zverejnené?
Keď sa na to pozriem laicky, informácie o Gorile by mali byť zverejnené, pretože 1/ vypovedajú o nezákonnej činnosti príslušníkov SIS a sudcov Krajského súdu v Bratislave, ktorí sa na realizácii odpočúvania bytu na Vazovovej podieľali, 2/ pokiaľ by boli pravdivé informácie, že v byte na Vazovovej sa mala dohadovať manipulácia privatizácie, úplatky verejných funkcionárov a pod., potom existuje obrovský verejný záujem na sprístupnení informácií. Ale opäť pripomínam, naproti tomuto verejnému záujmu existuje záujem dotknutých osôb, ktoré byt na Vazovovej navštevovali a v skutočnosti nemusí ísť o politikov alebo podnikateľov, na ochranu súkromia a osobných údajov, tieto dva záujmy musí niekto preskúmať a zvážiť - najprv SIS, potom súd. Ale žiaľ, tam sme sa vďaka postupu SIS ani nedostali.

Ako hodnotíte rozhodnutie súdu?

Písomné vyhotovenie uznesenia súdu ešte len bude vyhotovené a doručené, preto je priskoro na celkové hodnotenie. Z informácií, ktoré senát dnes predniesol, môžem povedať len toľko, že 1/ rozhodnutie súdu považujem za predčasné, 2/ domnievam sa, že súd nezohľadnil dôsledky takéhoto výkladu zákona o SIS a rozpor týchto dôsledkov s Ústavou SR a Dohovorom. Môžem zopakovať len to, čo som povedal sudkyniam: akákoľvek informácia môže byť považovaná za informáciu z informačných systémov alebo evidencií tajnej služby, pretože keď im príde list, tak je zaevidovaný v knihe došlej pošty a je k nemu založený spis (je teda v evidencii) a akýkoľvek súbor v počítači je súčasťou informačného systému. Tento výklad, ktorý dnes potvrdil aj Krajský súd v Bratislave, teda SIS umožňuje utajovať akúkoľvek informáciu a teda podľa môjho názoru je v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom.

Aký postup teraz zvolíte?

Určite sa chcem odvolať na Najvyšší súd SR, ale na definitívne rozhodnutie o ďalšom postupe musím počkať na písomné vyhotovenie uznesenia a poradiť sa so svojím právnym zástupcom.