Print this page

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil zmeny s podrobnosti v režime prevádzok a hromadných podujatí od pondelka 19. apríla:

Ostávajú zatvorené:

- Prírodné a umelé kúpaliská, otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára podľa zákona o zdravotnej starostlivosti; kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške
- prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
- fitness centrá
- prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
- prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby; otvorené sú aj kuchyne a výdajne stravy v zdravotníckych zariadeniach, školách a ostatných zariadeniach špecifikovaných vo vyhláške za dodržania nariadených protiepidemických opatrení, ak nie je možné v týchto zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedál inak.

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je stanovený na 1 osobu/15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.
• ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník
• do týchto limitov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
• v prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl: ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti nachádzať 6 účastníkov

Vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov zostávajú naďalej v platnosti.

- V prípade taxislužieb je stanovená podmienka, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade.
- Obchodné domy budú musieť zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup.
- Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
- Praktická výučba autoškôl a školiace strediská inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku musia dodržiavať tieto pravidlá:
• účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
• po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
• pri výcviku na vedenie motocyklov musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
• počas výučby teórie a konania záverečných skúšok musí byť v učebni minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; to sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
• počas praktického výcviku nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; to sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok

Lanovky a vlekové dráhy:

• Prevádzka kabínových lanoviek nie je povolená.
• Všetky osoby využívajúce lanovky alebo vleky sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov.
• Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a dezinfikovať sa každú hodinu

Hotely a podobné krátkodobé ubytovacie služby

• Každý ubytovaný klient starší ako 10 rokov musí pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
• Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je povolená, donáška do izby povolená je
• Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
• Maximálna kapacita izieb je stanovená na 2 dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti.

Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky.

Hromadné podujatia:
Povoľujú sa hromadné podujatia do 6 osôb.

Vyhláška stanovuje podmienky pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy hromadných podujatí platia nasledovné podmienky:
• Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
• Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.
• Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V prípade športových podujatí sa upresnilo, že do limitu počtu osôb sa nezapočítava jeden tréner.