Print this page

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• pridelila voľnú rozhlasovú frekvenciu 105,9 MHz Nitra žiadateľovi SUB FM s.r.o.;
• pridelila frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok z výberového konania jeseň 2020 žiadateľovi L-MEDIA s.r.o.;
• uložila sankciu – pokutu 663,- eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programové služby WAU a JOJ PLUS), za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 10. 2020 v čase o cca 23:53 hod. odvysielal program Život po ľuďoch, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený po 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31.12.2007, že dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Denné svetlo, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31.12.2007 a dňa 1. 11. 2020 v čase o cca 7:50 hod. a dňa 3. 11. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Jastrabia žena, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., a za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:51:23 hod. a 22:21:32 hod. upútavku na program Šachový princ, ktorú v oboch prípadoch neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 1. 11. 2020 o cca 20:25 hod. na programovej službe JOJ PLUS po celý čas vysielania predmetnej upútavky, čím nesprávne uplatnil JSO;
• uložila sankciu – pokutu 3319,- eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 30. 10. 2020 v čase o cca 16:54 hod. odvysielal v rámci programu Súdna sieň doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu;
• uložila sankciu – pokutu 663,- eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3. 11. 2020 odvysielal program Teleráno a v rámci neho spravodajský blok informujúci o teroristickom útoku vo Viedni, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami v podobe zobrazenia streľby na civilistov, ležiacich tiel na zemi a obrazov krvi bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:00 hod. odvysielal program Reportéri, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality a k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3.3.2021 v čase o cca 6:30 hod. a dňa 4.3.2021 v čase o cca od 4:06 hod. odvysielal program Aféry ( E 14., séria 2.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2021 o cca 6:52 hod., 13:29 hod. a 20:11 hod. odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. Rada sa v nedávnej dobe zaoberala dvoma sťažnosťami, ktoré sa týkali upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ. V prvom prípade išlo o takmer totožnú upútavku na daný program, ktorou sa Rada zaoberala na zasadnutí dňa 8. 4. 2020. RVR vtedy začala správne konanie pre možné porušenie § 19 ods. 2 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR na svojom zasadnutí  dňa 26. 8. 2020 rozhodla o porušení príslušného ustanovenia § 19 ods. 2 ZVR. a vysielateľovi uložila sankciu – pokutu vo výške 3319 eur. V druhom prípade išlo o obsahovo identickú upútavku, a tou sa Rada zaoberala na zasadnutí dňa 9. 9. 2020. RVR začala správne konanie pre možné porušenie § 19 ods. 2 ZVR a po preskúmaní podkladov Rada na svojom zasadnutí  dňa 27. 1. 2021 rozhodla o porušení príslušného ust. § 19 ods. 2 ZVR. a vysielateľovi uložila sankciu – pokutu vo výške 3319 eur.
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 20. 3. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Krimi príspevok s názvom Konanie “v súlade so zákonom“ (?!), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu a ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v príspevku identifikovanej osoby;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s odvysielaním programu Tvoja tvár znie povedome, dňa 28. 3. 2021 o 20:39 hod;
• začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) zo dňa 12. 3 až 15. 3. 2021 v čase od 13:00 do 20:00 hod., 26. 3. 2021 až 29. 3. 2021 v čase od 13:00 hod. do 20:00 hod. a vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba Bardejovská televízia – BTV), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 3. 2021 v čase o cca 20:10 hod. odvysielal program Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
• začala správne konanie voči vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba SKY RÁDIO), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, dôvodu možného nevyužívania frekvencie97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• zmenila registráciu retransmisie č. TKR/243 spoločnosti TV – SKV s.r.o., Snina, v časti ponuka programových služieb;
• uznala za nepreskúmateľné sťažnosti smerujúce voči programovej službe TV N (TV NOVÁKY), vysielateľa KABELTELSAT s.r.o. z dôvodu nedisponovania záznamom z vysielania;
• uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť smerujúcu voči programu Svadba na prvý pohľad, zo dňa 30. 1. 2020 vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) z objektívnych príčin;

uznala za neopodstatnené sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Štúdio svet, zo dňa 27. 3. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko);
- vysielanie programov Rádiožurnál a Správy RTVS, z dní 19. 2. 2021, a 9. a 11. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko, Jednotka);
- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 28. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov - Rozhlas a televízia Slovenska, Jednotka);
- vysielanie programu Geniálna priateľka, zo dňa 12. 3. 2021 (zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, Rozhlas a televízia Slovenska, Dvojka);
- vysielanie programu V sieti, zo dňa 10. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, Rozhlas a televízia Slovenska, Dvojka);
- vysielanie programu Reportéri, zo dňa 15. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, Rozhlas a televízia Slovenska, Jednotka);
- možné nevyužívanie frekvencií 89,7 MHz Zvolen a 90,5 MHz Banská Bystrica (Rádio Beta, Rádio Bojnice, s.r.o.);
- vysielanie programu Manifest, zo dňa 3. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);
- vysielanie programu Bola raz jedna povesť, zo dňa 14. 3. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, zákaz podnecovania k nenávisti, ochrana maloletých – JSO, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko);
- vysielanie reklamného šotu na Kofolu, zo dňa 31. 3. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, vysielanie v slovenskom jazyku, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
- vysielanie programu Krimi, zo dňa 12. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MAC TV s.r.o., TV JOJ);
- vysielanie programu Aféry II (15): Callgirl, zo dňa 3. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., WAU);
- vysielanie upútavky na program Nočný lovec, zo dňa 11. 4. 2021 ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);