Print this page

Návod, ako je možné kúpiť akcie Slovak Telekomu Foto: Slovak Telekom

 

 

Slovenská sporiteľňa bude od 22. apríla do 5. mája 2015 zabezpečovať zber objednávok na nákup akcií spoločnosti Slovak Telekom („ST" alebo „Spoločnosť"). Záujemcovia si budú môcť kúpiť akcie v 195 pobočkách banky na celom Slovensku. Pri objednávke bude stačiť vložiť peniaze na účet. Pokiaľ klient v Slovenskej sporiteľni účet nemá, na tieto účely mu ho banka bezplatne zriadi. Tiež je potrebné mať zriadený účet majiteľa cenných papierov v Slovenskej sporiteľni; banka takýto účet zriadi takisto bez poplatku. Na nákup akcií sa bude vzťahovať zľava vo výške 5 %. Získať ju môžu nielen fyzické osoby s bydliskom na Slovensku, ale napríklad aj menší podnikatelia, eseročky, či nadácie so sídlom na Slovensku. Zľavu bude možné uplatniť maximálne na 423 kusov akcií ST.

Kedy a kde zadať objednávku
Objednávky budú prijímať pobočky Slovenskej sporiteľne od 22. apríla do 5. mája 2015. Pobočky banky budú mať v tomto období počas pracovných dní predĺžené otváracie hodiny do 20:00 hod., pobočky vo vybraných obchodných centrách do 19:00 alebo do 21:00 hod., podľa otváracích hodín obchodného centra. V posledný deň predaja, 5. mája, sa posledné pokyny na zadanie objednávok budú prijímať v rámci štandardných otváracích hodín. Zoznam pobočiek a otváracie hodiny budú zverejnené na www.slsp.sk.

Kto môže zadať objednávku
V retailovej ponuke si môžu akcie nakúpiť fyzické osoby alebo firmy na Slovensku alebo v Čechách, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi; zľavu získajú iba tie, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike. Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným identifikačným dokladom. Záujemca o investíciu nemusí byť klientom Slovenskej sporiteľne.

Akcie spoločnosti ST sa budú predávať za predbežne stanovenú cenu 23,60 eura (horná hranica cenového pásma). Kúpiť bude možné najmenej 10 akcií, pričom zľava 5 % z ich hodnoty bude platiť maximálne na 423 akcií. Za tie by investor po uplatnení zľavy zaplatil 9 483,66 eura pri cene 23,60 eura za akciu. Horná hranica nákupu nie je obmedzená.

Postup predaja
Zadanie objednávky v pobočke banky potrvá niekoľko minút prípadne dlhšie, čo bude závisieť od toho, či záujemca o akcie má alebo nemá bežný účet a účet majiteľa cenných papierov v Slovenskej sporiteľni. Investor musí vyplniť investičný dotazník, na základe ktorého sa zistí, aké riziko je ochotný znášať a akým typom investora je.

Ak záujemca má bežný účet v Slovenskej sporiteľni a má na ňom dostatočnú sumu peňazí na zadanie objednávky, objednávka sa dá zadať okamžite. Ak na účte nemá dostatok peňazí, pred zadaním objednávky ich musí na účet bez poplatku vložiť v hotovosti alebo bezhotovostne.

Ak nemá účet v Slovenskej sporiteľni, banka mu ho zadarmo otvorí. Po otvorení účtu musí naň vložiť sumu peňazí, ktorú chce do akcií investovať. Peniaze môže vložiť hneď v hotovosti alebo prevodom z inej banky. Ak zvolí bezhotovostný prevod, je potrebné sa do pobočky Slovenskej sporiteľne vrátiť po pripísaní peňazí na účet a až potom zadať objednávku na nákup akcií. Navyše, Slovenská sporiteľňa ponúka záujemcom o kúpu akcií otvorenie plnohodnotného Osobného účtu so všetkými doplnkovými službami zdarma bez poplatku do 31. októbra 2015.

Záujemca o nákup akcií potrebuje mať zriadený účet majiteľa cenných papierov v Slovenskej sporiteľni; banka takýto účet zriadi bez poplatku.

Ďalšie otázky a odpovede

• Kde sa bude dať sledovať vývoj ceny akcií Slovak Telekomu?
Na Burze cenných papierov v Bratislave po tom ako sa akcie začnú obchodovať na burze.

• Prečo sa dajú akcie kúpiť práve v Slovenskej sporiteľni?
Slovenská sporiteľňa je najväčšia banka na Slovensku s priamym prístupom na Burzu cenných papierov v Bratislave a s najširšou sieťou pobočiek, preto bola vybratá ako najdostupnejšia banka.

• Ako dlho musí majiteľ akcie držať?
Akcie môže predať okamžite ako sa začnú obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave.

• Čo je to investičný dotazník?
Investičný dotazník slúži banke k zisťovaniu informácii o znalostiach a skúsenostiach klienta v oblasti investovania tak, aby banka mohla určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby, a či sú pre klienta primerané. Povinnosť testovania znalostí a skúseností klienta v oblasti investovania bola zavedená na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, známej pod skratkou MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je smernica EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi. Jej cieľom je zvýšenie ochrany a informovanosti najmä drobných investorov a zvýšenie konkurencie medzi bankami a obchodníkmi s cennými papiermi v rámci európskeho priestoru a tým zlepšenie kvality a ceny služieb pre klienta. Podľa zákona o cenných papieroch a stupňa ochrany poskytovanej klientom rozlišujeme medzi neprofesionálnym klientom, profesionálnym klientom a oprávnenou protistranou. Podľa zákona ten, kto je kategorizovaný ako neprofesionálny klient, je považovaný za klienta s najvyšším stupňom ochrany.

Upozornenie a Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Tento oznam je tlačovou správou a nie je prospektom na účely Smernice 2003/71/ES v znení neskorších predpisov. Investori by mali upísať alebo kúpiť akékoľvek cenné papiere spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Spoločnosť") len na základe informácií uvedených v prospekte zo 17. apríla 2015 (ďalej len „Prospekt"), ktorý bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke www.telekom.sk, nie však na základe akýchkoľvek informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente vychádzajú z obsahu Prospektu a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pojmy uvedené v tomto dokumente majú význam, ktorý im je pripísaný v Prospekte.

Hoci sa venovala náležitá pozornosť tomu, aby informácie uvedené v tomto dokumente boli presné a správne, Spoločnosť a ani žiadny jej vedúci zamestnanec, zamestnanec, akcionár, dcérska spoločnosť, pridružená spoločnosť, agent, poradca, iný zástupca alebo akákoľvek iná osoba (vrátane Spoločných globálnych koordinátorov, Koordinátora retailovej ponuky a Koordinátora regionálnej ponuky) neposkytuje žiadne výslovné alebo nepriame vyhlásenie, ubezpečenie alebo záväzok ohľadom spoľahlivosti, čestnosti, presnosti, úplnosti a správnosti informácií alebo stanovísk uvedených v tomto dokumente.

Tento dokument sa používa výlučne v súvislosti s verejnou ponukou počas Retailového ponukového obdobia (ako je tento pojem definovaný v Prospekte) v Slovenskej republike, nesmie sa však použiť, zverejniť a ani distribuovať v žiadnej inej krajine. Tento dokument nie je ponukou na predaj akýchkoľvek cenných papierov Spoločnosti v Spojených štátoch amerických.