Dôležité informácie k podávaniu daňového priznania za rok 2016

09.01.2017 10:48 | Tlačové správy | Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Podrobné inštrukcie k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016:

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za zdaňovacie obdobie 2016 je povinná podať každá právnická osoba, okrem:

- daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
- Národnej banky Slovenska, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
- občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane,
- rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
- registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňovník môže podať daňové priznanie na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2016 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31.3.2017. V tejto lehote je povinná daň aj zaplatiť. Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie musí byť podané správcovi dane najneskôr do 31.3.2017. V oznámení je právnická osoba povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V predĺženej lehote je splatná aj daň.

Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si táto právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Lehotu na podanie daňového priznania si nemôže predĺžiť oznámením daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovník musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30. júna 2017. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Upozornenie:
Ak koniec predĺženej lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania napr. do 30.9.2017, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je 2. október 2017.

Spôsob platenia dane

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku za rok 2016 sa platí na účet v tvare IBAN č. 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180. Variabilný symbol je 1700992016. Ak daň platí daňovník so sídlom v zahraničí, na platbu dane použije predčíslie účtu 500232.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo účtu (OÚD), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň.

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 1100 daňového priznania nepresiahne 5 eur, daňovník nie je povinný túto daň zaplatiť, a to ani vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Tlačivo daňového priznania
V oznámení Ministerstva financií SR č. MF/020689/2016-721 zo dňa 29.11.2016 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov bolo zverejnené poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty uplynul po 31.12.2016.

Upozornenie:
Pre zdaňovacie obdobie roku 2016 použije daňovník, ktorý je právnickou osobou vzor tlačiva daňového priznania platný pre rok 2015 č. MF/017084/2015-721.

Prílohy daňového priznania

Prílohou daňového priznania podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Podľa § 49 ods. 1 zákona o dani z príjmov prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

U daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane je samostatnou prílohou:
- evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrení vydaných MF SR s výnimkou poznámok, alebo
- prehľad úprav vykonaných z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia podľa Opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72 (FS 2/2006) v znení Opatrenia MF SR č. MF/026217/2006-72 (FS 12/2006).

Upozornenie:

Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Finančné riaditeľstvo SR a daňové úrady vo vzťahu k systému fungovania registra účtovných závierok vykonávajú zber dokumentov v elektronickej alebo listinnej podobe.

Povinnou prílohou daňového priznania je aj:

- príloha k §30c zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádza počet projektov na výskum a vývoj, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)
- príloha k IV. časti, v ktorej sa uvádzajú ďalší prijímatelia podielovej dane, každá strana predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

Upozornenie:

Pri podaní DP za rok 2016 je povinnou prílohou daňového priznania Príloha k § 30c zákona o dani z príjmov a Príloha k IV. časti aj keď ich daňovník nevypĺňa.

Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania

Riadok 04 (položka SK NACE) sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. V tejto položke daňovník uvádza hlavnú, resp. prevažujúcu činnosť, z ktorej v zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem. Zoznam SK NACE je na internetovej stránke www.statistics.sk.

I. časť – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Daňovník, ktorý uplatňuje započítanie daňovej licencie vyznačí znamienkom „x“ zaškrtávacie pole - Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona o dani z príjmov.

II. časť – VÝPOČET ZÁKLADU DANE A VÝPOĆET DANE

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu
Na riadku 301 sa uvádza základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 – r. 300 + r. 10 tabuľky H).

Riadok 302 vypĺňa daňovník, ktorý:
1. nespĺňa podmienku výšky základu dane uvedeného na riadku 301 pre uplatnenie celého ročného odpisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov)
2. nespĺňa podmienku výšky základu dane pre uplatnenie nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci pri prenajatom osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov). Na tomto riadku uvádza sumu, ktorá zvyšuje základ dane.
Na riadku sa uvádza aj suma sponzorského, ak nie je splnená podmienka vykázania kladného základu dane - na riadku 301. Ak daňovník na riadku 301 vykáže daňovú stratu o sumu zaplateného sponzorského má povinnosť zvýšiť základ dane na riadku 302 [§17 ods.19 písm. h) zákona o dani z príjmov].
Na riadku 303 sa uvádza suma členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá je súčasťou riadku 100, prevyšujúca 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301 alebo sumu 30 000 eur podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov.
Na riadku 304 sa uvádza suma výdavkov na víno, ktoré je ako reklamný predmet súčasťou riadku 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301 podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretí bod zákona o dani z príjmov. Riadok vyplní daňovník, ktorého hlavným predmetom činnosti nie je výroba vína.
Na riadku 305 sa uvádza suma, o ktorú sa znižuje základ dane pri uzavretí učebnej zmluvy medzi daňovníkom a žiakom alebo jeho zákonným zástupcom podľa §19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom daňovník poskytne v zdaňovacom období žiakovi určený počet hodín praktického vyučovania podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov.
Základ dane alebo daňová strata po úpravách o položky uvedené na týchto riadkoch sa uvedie na riadku 310.

Zníženie základu dane

Od 01.01.2015 môže daňovník od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov, pričom na riadok 501, na ktorom sa uvádza uvedený odpočet, sa prenáša údaj z riadku 7 Prílohy k § 30c zákona o dani z príjmov.

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období

Riadky 910, 920 a 1000 vypĺňa daňovník, len ak si uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a ak má vyplnený údaj na riadku 5 v stĺpci 4 tabuľky K.

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)
Na riadku 6 sa uvádzajú výdavky na reprezentáciu a výdavky na reklamné predmety podľa § 21 ods.1 písm. h) zákona o dani z príjmov.
Na riadku 16 sa uvádzajú aj výdavky na víno, ktoré nesplnili kritérium reklamného predmetu, teda ktorých hodnota prevyšuje 17 eur/ks. Limitácia výdavkov na víno, ktoré spĺňa kritérium reklamného predmetu sa u daňovníka, u ktorého výroba vína nie je hlavným predmetom činnosti uvádza na riadku 304.

Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku
Na riadku 2 sa uvádza pomerná časť daňových odpisov hmotného majetku zaradeného do používania v priebehu zdaňovacieho obdobia; ročné odpisy hmotného majetku ako v ďalších rokoch odpisovania; pomerná časť odpisu neuplatneného v 1. roku odpisovania; odpisy majetku u ktorého bolo prerušené odpisovanie; odpisy majetku odpisovaného časovou alebo výkonovou metódou odpisovania.
Na riadku 5 sa uvádza pomerná časť odpisov predaného hmotného majetku na počet celých mesiacov, počas ktorých majetok účtoval. Cena tohto majetku je limitovaná výškou príjmov (výnosov) dosiahnutých z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)
V stĺpci 7 na riadku 2 tabuľky D sa uvádza súčet súm odpočítavaných v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky základu dane uvedeného na riadku 400, údaj z riadku 2 tabuľky D sa uvedie aj na riadku 410.

Upozornenie:

Strata vykázaná v aktuálnom zdaňovacom období (2016) sa uvádza iba na riadku 400 a v tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Tabuľka F – Doplňujúce údaje
Tabuľku vypĺňa daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Vypĺňa ju aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov], ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Tabuľku nevypĺňa daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, ktorý vypĺňa tabuľku C1 (vedenie podvojného účtovníctva), alebo tabuľku C2 (vedenie jednoduchého účtovníctva).
Daňové subjekty, ktoré vykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, ukladajú do registra účtovných závierok neštandardizovanú účtovnú závierku a v daňovom priznaní sú povinné vyplniť tabuľku G1 a súčasne jednu z tabuliek G2 alebo G3. Súčasne nemôžu byť vyplnené tabuľky G2 a G3. Takýto daňovník nevyplňuje tabuľku F.

Tabuľku H vypĺňa nerezident, ktorý skutočnosť, že je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou vyznačí na prvej strane daňového priznania.

Tabuľku I vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v tuzemsku aj v zahraničí. Vzťah závislosti vyznačí na prvej strane daňového priznania.

Tabuľka J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov vypĺňa nerezident, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov, ak dosahuje príjmy z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona o dani z príjmov
Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období. Vypĺňa sa od najstaršieho obdobia po najnovšie. Suma kladného rozdielu započítavaná v príslušnom zdaňovacom období nesmie presiahnuť sumu uvedenú na riadku 910. Údaj zo stĺpca 4 na riadku 5 sa prenáša na riadok 920. Tabuľku K vyplní aj daňovník, ktorý neuplatňuje zápočet daňovej licencie, ale v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach mu vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a v tabuľke K uvádza kladné rozdiely od najstaršieho obdobia po najnovšie.

Upozornenie:

Do tabuľky K daňovník neuvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z r. 820 za aktuálne zdaňovacie obdobie (rok 2016), rozdiel uvedie do tabuľky K až v nasledujúcom zdaňovacom období.

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
Daňovník, ktorý sa rozhodne dať súhlas so zaslaním svojich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma) podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov prijímateľom, ktorým poukazuje podiel zaplatenej dane, vyznačí súhlas znamienkom „x“ v zaškrtávacom políčku.
Organizačné jednotky občianskych združení ako prijímatelia podielovej dane môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky prijímateľa v časti IČO len prvých 8 miest, časť za lomkou SID ako rozlišovací znak sa nevyplní. Ak IČO prijímateľa je 12-miestne, uvedie sa do položky prvých 8 čísiel IČO a zvyšné 4 číslice do položky SID za lomkou.

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Na riadku - Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah) sa uvedie vzťah osoby oprávnenej na podanie daňového priznania podľa toho, akú pozíciu táto osoba zastáva vo vzťahu k právnickej osobe, napr. konateľ, správca spoločenstva, daňový poradca, advokát.

Príloha k § 30c zákona o dani z príjmov – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona o dani z príjmov (ďalej len „Príloha“).

Prílohu vypĺňa daňovník vykonávajúci výskum a vývoj, ktorý od základu dane odpočítava výdavky (náklady) podľa § 30c zákona o dani z príjmov. V Prílohe je daňovník povinný uviesť aj ciele projektu. Na riadku 7 uvádza daňovník úhrnnú sumu odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov odpočítavanú v príslušnom zdaňovacom období za všetky projekty, najviac však do výšky základu dane uvedeného na riadku 500 (suma z riadku 7 Prílohy sa prenáša na riadok 501). Ak daňovník realizuje viacero projektov výskumu a vývoja, za každý projekt vypĺňa samostatnú Prílohu, pričom riadok 7 (SPOLU) vypĺňa len v tej Prílohe, v ktorej uvádza údaje o projekte č. 1. Ak daňovník odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov iba na jeden projekt, suma na riadku 7 je totožná so sumou uvedenou na riadku 6 Prílohy.

Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 je 22 %.

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Ak daňovník, ktorý je právnickou osobou, poukazuje podiel zaplatenej dane po 31. decembri 2016 a v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania:
 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %.
 ak daňovník neposkytne finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1 % zaplatenej dane.

Daňovník vypĺňa riadky 1 až 4 v IV. časti tlačiva daňového priznania.

Podľa § 46b ods. 10 zákona o dani z príjmov aj daňovník, ktorý platí daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 zákona o dani z príjmov, a to z celej výšky zaplatenej licencie.

Upozornenie:

Vyhlásenie v IV. časti daňového priznania musí byť daňovníkom podpísané len v prípade, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t. j. vypíše riadky vyhlásenia. Ak nie sú riadky vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane vypísané, neuplatnenie postupu podľa § 50 zákona o dani z príjmov musí byť vyznačené znakom „x“.
Podiel zaplatenej dane poukazovaný právnickou osobou je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Vrátenie daňového preplatku

Daňový úrad vráti daňový preplatok, ak je väčší ako 5 eur, a ak ho nemožno použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v termíne najneskôr do 10.5.2017 (v prípade predĺženej lehoty najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku) na základe vyplnenej žiadosti o vrátenie daňového preplatku v VI. časti daňového priznania.

Daňovník, ktorý žiada vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza v V. časti Miesto na osobitné záznamy daňovníka číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.
8
Upozornenie:
Pre platbu daňovej licencie za rok 2016 daňovník použije rovnaké číslo účtu ako pri platbe dane, predčíslie 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN. Variabilný symbol 1700992016.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Centrum podpory pre dane
Január 2017

pošli na vybrali.sme.sk


Najčítanejšie