Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 10. januára

10.01.2017 17:49 | Tlačové správy | RVR

 Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 2. 7. 2016 o cca 20:33 hod. odvysielaním programu Zamenení, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 10. 9. 2016 odvysielaním upútavky na program Návštevníci;

- uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 39a ods. 2 písm. a) ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo dňa 13. 9. 2016 v súvislosti s tým, že v programe Šport porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a konci programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 6. 11. 2016 v čase od 12:00 do 13:00 mohol odvysielať reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programov Česko Slovensko má talent a Neuveriteľné svetové talenty dňa 23. 10. 2016 a § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Česko Slovensko má talent dňa 23. a 29. 10. 2016;

- začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých JSO) a § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Aféry dňa 22. 11. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) a § 32 ods. 6 ZVR (zákaz vysielania reklamy a telenákupu na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby v čase 06:00 – 22:00 hod.) v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2016 od cca 05:52 do 06:55 hod. odvysielal komunikát Sexi show a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 15. 10. 2016 od 03:00 do 07:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite;

- začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s. r. o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programov Dopravný servis a Počasie dňa 12. 10. 2016;

- uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich častí.

pošli na vybrali.sme.sk


Najčítanejšie