Tlačová správa z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

18.04.2017 13:30 | Tlačové správy | RPR

Dňa 27. 03. 2017 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 14 reklám cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Facebook (sponzorovaný príspevok): „Získajte naspäť až 25%", zadávateľa: Tipli s.r.o., Česká republika

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči reklame uverejnenej v podobe sponzorovaného príspevku na Facebooku. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie v znení „Získajte až 25% naspäť z vašich nákupov" a uvádza, že v čase uverejnenia reklamy sa na stránke nenachádzala ani jedna ponuka, ktorá by skutočne vrátila zákazníkovi 25% v podobe cashbacku. S ohľadom na túto skutočnosť považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Facebook (sponzorovaný príspevok): „Získajte naspäť až 25%", zadávateľa: Tipli s.r.o., Česká republika je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V súvislosti s námietkou sťažovateľa ohľadom skutočnosti, že headline reklamy nie je súladný s web stránkou, resp. že na stránke sa nenachádza ani jedna ponuka, ktorá by poskytovala službu cashback vo výške 25%, vychádzala AK RPR z tvrdenia zadávateľa, ktorý uviedol že od konca roka 2016 spolupracuje so spoločnosťou VimVíc, ktorá výšku takéhoto cashbacku reálne poskytuje, pričom ponuka bola a aj je riadne zverejnená aj na web stránke. Za klamlivé však AK RPR považuje tvrdenie „Získajte naspäť až 25% vo viac než 100 obchodoch", a to pri zohľadnení, že zadávateľ deklaroval, že pri jednej ponuke poskytuje cashback vo výške 25%. AK RPR sa nedomnieva, že vyššie uvedený text je možné interpretovať vo význame komunikácie najvyššie poskytnutej ponuky, resp. vo význame, že zadávateľ poskytuje zľavy vo výške „až do 25%", a že toto tvrdenie je pravdivé, keďže len v jednom prípade môže spotrebiteľ získať takúto zľavu. Tvrdenie naopak môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že zadávateľ poskytuje výšku zľavy 25% vo viac než sto obchodoch, čo nie je pravda, keďže ponuka sa vzťahuje len na jeden obchod. S ohľadom na okolnosti v akých bol údaj o výške zľavy 25% (aj keď je sám o sebe pravdivý) použitý, AK RPR tento považuje za klamlivý a spôsobilý uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a reklamu za porušujúcu Kódex.

Vizuál žrebu: „Skvelá súťaž o ceny v hodnote 25 000 €", zadávateľa: dm drogerie markt, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči vizuálu žrebu k spotrebiteľskej súťaži o ceny v hodnote 25 000 €, zadávateľa dm drogerie markt, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že žreb, ktorý je pri nákupe nad 15 € poskytnutý spotrebiteľom obsahuje tvrdenie „Pošlite bezplatnú SMS s textom...Cena spätnej SMS je 1 Eur s DPH." A je toho názoru, že SMS nemôže byť bezplatná a zároveň aj za 1 €.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vizuál žrebu: „Skvelá súťaž o ceny v hodnote 25 000 €", zadávateľa: dm drogerie markt, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Jednou z podmienok zapojenia sa do súťaže bolo odoslanie kódu, uvedeného na žrebe, prostredníctvom SMS. V rámci vizuálu žrebu boli uvedené podmienky účasti v súťaži, vrátane jej mechanizmu a spotrebiteľ bol zreteľne a zrozumiteľne informovaný aj o nákladoch, ktoré so zapojením sa do súťaže súvisia. Z textu, použitého v rámci reklamy je zrejmé, že SMS, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ zadáva kód (SMS, ktorú zákazník posiela zo svojho mobilného telefónu s cieľom zapojiť sa do súťaže) je bezplatná. Spoplatnená sumou 1€ je spätná SMS, ktorá je užívateľovi odoslaná za účelom potvrdenia účasti v súťaži. Aj na túto skutočnosť je však súťažiaci upozornený, keďže v reklame sa explicitne uvádza text v znení: „Cena spätnej SMS je 1 € s DPH". AK RPR má za to, že zadávateľ venoval v predmetnom prípade komunikácii podmienkam ponuky súťaže dostatočnú pozornosť a reklama neobsahovala údaje ani informácie, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.

Web stránka zadávateľa: „Bez jedinej reklamácie, najdokonalejší", zadávateľa: BAUEX, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa BAUEX, s.r.o. Sťažovateľ tvrdí, že hneď v úvode sa nachádza text: „bez jedinej reklamácie", pričom prezentovaný produkt nemá žiaden patent. Na stránke je využitý výraz „najdokonalejší výrobok" bez uvedenia dôkazu alebo podloženia nejakým stavebným skúšobným ústavom. Sťažovateľ považuje za zavádzajúce aj tvrdenie „sila účinku sa nezoslabuje vzdialenosťou, počtom a hrúbkou múrov." Stránka nepopisuje aké energetické polia sú zdrojom energie tohto systému a sťažovateľ je toho názoru, že pravdepodobne ide o škodlivé elektromagnetické pole. Podľa sťažovateľa na stránke chýba atest, že výrobok nie je zdraviu škodlivý. Sťažovateľ taktiež namieta voči referencii na Turčiansku galériu a tvrdí, že tvrdenie o vysušení galérie mu bolo po telefonáte do Turčianskej galérie vyvrátené.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Bez jedinej reklamácie, najdokonalejší", zadávateľa: BAUEX, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Vo vzťahu k námietke sťažovateľa ohľadom pravdivosti tvrdenia „bez jedinej reklamácie", vychádzala AK RPR v danom prípade z tvrdenia zadávateľa, že za dobu poskytovania svojich služieb tento neobdržal ani jednu reklamáciu, a použitie tvrdenia v rámci web stránky zadávateľa je možné v tomto prípade považovať za opodstatnené. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa ohľadom technických parametrov a jeho účinkom má AK RPR za to, že zadávateľ nemusí v rámci svojej web stránky uvádzať certifikáty. V predmetnom prípade sa neodvoláva na žiadnu skúšobňu, atest alebo certifikačnú autoritu, na základe ktorej by spotrebiteľ mohol mylne získať dojem, že daný výrobok disponuje nejakým certifikátom kvality. Samotný princíp fungovania produktu je na stránke stručne popísaný. V danom prípade však treba brať do úvahy aj skutočnosť, že keďže ide o problematiku, ktorá nemusí byť priemernému spotrebiteľovi automaticky zrejmá (ani v prípade, že by stránka obsahovala podrobnejší popis princípu produktu) podrobné podmienky fungovania produktu sú potenciálnym zákazníkom vysvetlené individuálne a táto možnosť prezentácie systému je uvedená aj na web stránke. AK RPR má teda za to, že zadávateľ sprostredkoval informácie o produkte adekvátne a nie je toho názoru, že by reklama obsahovala klamlivé alebo zavádzajúce informácie. Vo vzťahu k námietkam ohľadom referencie na výsledky aplikácie systému v Turčianskej galérii v Martine vychádzala AK RPR z dôkazov, ktoré zadávateľ predložil, vrátane meraní, ktoré uskutočnil. Tie zodpovedajú informáciám uvedeným na web stránke.

Billboard: „No Love Spray", zadávateľa: PLAČEK PREMIUM, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči billboardu, ktorý propaguje sprej pre hárajúce feny, zadávateľa PLAČEK PREMIUM, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na vyobrazenie pohlavného aktu psov v reklame a je toho názoru, že reklama nie je vhodná pre maloletých.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „No Love Spray", zadávateľa: PLAČEK PREMIUM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade pri posudzovaná vychádzala zo skutočnosti, že predmetný vizuál korešpondoval s cieľom reklamy a bol použitý v kontexte komunikovaného produktu (sprej na neutralizáciu pachu pre hárajúce feny). AK RPR nie je ani toho názoru, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých. Zobrazenie pohlavného aktu psov (ale aj iných zvierat) je prirodzeným javom, ktorý môžu aj maloletí bežne vidieť napríklad v rámci náučných prírodopisných dokumentov či vonku vo svojom okolí. Samotné zobrazenie pohlavného aktu psov v reklame nebolo vulgárne, ani neobsahovalo prvky, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosti či slušnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Web stránka: „2 x rýchlejší internet", zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči informáciám ku kampani 2x rýchlejší internet, zadávateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že na stránke chýba informácia, že akčná ponuka je dostupná len pre nových zákazníkov. Túto skutočnosť sa spotrebiteľ dozvie až po odoslaní objednávkového formulára, keď je zákazník kontaktovaný online agentom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka: „2 x rýchlejší internet", zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade AK RPR vychádzala najmä z tvrdenia zadávateľa, že aj napriek tomu, že akcia mala svoje obmedzenia, resp. podmienky, využiť ju mohli ako noví, tak aj už existujúci zákazníci. Podrobné podmienky ponuky boli súčasťou web stránky, zverejnené v príslušnej časti v rámci informácií o kampani a AK RPR je toho názoru, že zadávateľ venoval ich prezentácii dostatočnú pozornosť. Dôvod, pre ktorý nebola služba poskytnutá sťažovateľovi, vychádza zo skutočnosti, že tento nesplnil podmienku v rámci ktorej si „existujúci užívatelia internetových služieb od Poskytovateľa, dokupujú služby Digitálnej retransmisie", nie že by kampaň nebola určená pre existujúcich zákazníkov vôbec. Podmienky boli v dobe platnosti kampane zverejnené aj na stránke www.upc.sk v príslušnej časti v rámci informácií o kampani. AK RPR nie je toho názoru, že sa v reklame opomenula podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie a reklamu ani nepovažuje za zavádzajúcu.

Web stránka: „najväčšie skladové zásoby v ČR a SR", zadávateľa: AUDIO PARTNER s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči informáciám uvedeným na web stránke kytary.sk, zadávateľa AUDIO PARTNER s.r.o. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu, že spoločnosť má „najväčšie skladové zásoby v ČR a SR" a považuje ho za nepravdivé, keďže podľa neho má najväčšie skladové zásoby spoločnosť Muziker a.s.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „najväčšie skladové zásoby v ČR a SR", zadávateľa: AUDIO PARTNER s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatív v kontexte tvrdenia „disponujeme najväčšími skladovými zásobami na slovenskom a českom trhu." Uvedené tvrdenie však nie je dostatočne jasné a ani nedefinuje skutočnosti, resp. parametre, na základe ktorých by bolo možné jednoznačne tvrdiť, že predajca má v tomto prípade najväčšie skladové zásoby, čo v konečnom dôsledku potvrdil aj zadávateľ. AK RPR je preto toho názoru, že predmetný superlatív nebol použitý v zmysle Kódexu, keďže zadávateľ nepreukázal pravdivosť a oprávnenosť tvrdenia a reklamu preto vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. AK RPR zároveň ocenila, že zadávateľ reklamu upravil ešte pred vydaním nálezu a superlatív zo svojej web stránky odstránil.

Web stránka zadávateľa: „Získajte nielen skvelých pomocníkov ale až 55 € späť", zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči informáciám ku kampani „ Získaj až 55 € späť. Var so značkou Electrolux" uvedeným na web stránke, zadávateľa OKAY Slovakia, spol. s r.o. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Získajte nielen skvelých pomocníkov ale až 55€ späť", ktoré považuje za klamlivé, pretože uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu. Reklama navodzuje dojem, že okrem získania sporáku, rúry a dosky spotrebiteľ získa až 55 € späť, čo nie je pravda, pretože v pravidlách sa uvádza, že zákazník môže získať bonus od 30 € do 55 €.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Získajte nielen skvelých pomocníkov ale až 55 € späť", zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa. Podrobné podmienky ponuky, vrátane mechanizmu súťaže ako aj skutočnosti, že suma, ktorá je zákazníkovi vrátená je rôzna a závisí od zakúpených výrobkov boli riadne zverejnené na web stránke, v časti, ktorá bola venovaná výhradne komunikácii akcie a AK RPR je toho názoru, že zadávateľ venoval komunikácii podmienkam ponuky dostatočnú pozornosť. Za klamlivý nepovažuje AK RPR ani headline v znení: „Získajte nielen skvelých pomocníkov, ale až 55 eur späť!" V kontexte vyššie uvedeného je tento možné interpretovať vo význame že suma 55 € je maximálna, nie však jediná suma, ktorá je zákazníkovi po splnení podmienok vrátená. Informácia o výškach zľavy podľa typu výrobkov bola zároveň jasne uvedená na web stránke aj pri kúpe konkrétneho produktu. V predmetnom prípade je pre posúdenie dôležité aj to, že headline bol zverejnený na internetovej stránke priamo, ktorá obsahovala aj všetky ďalšie informácie o akcii a nie ako na inom mieste. AK RPR sa preto nedomnieva, že by informácie boli v tomto prípade sprostredkované nevhodným alebo viacvýznamovým spôsobom.

Web stránka zadávateľa: „1000 modelov svadobných obrúčok a 100 modelov zásnubných prsteňov", zadávateľa: LORETTA s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči informáciám uvedeným na web stránke klenotníctva zadávateľa, LORETTA s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že na stránke je text „Už 16 rokov plníme Vaše túžby o dokonalých šperkoch, ktoré sú jedinečnými zjavmi na trhu. Môžete si vybrať z viac ako 1000 modelov svadobných obrúčok a 100 modelov zásnubných prsteňov." Uvedený text považuje sťažovateľ za klamlivý, keďže firma vznikla len v roku 2016 premenovaním inej spoločnosti z roku 2013, a teda podľa sťažovateľa nemá takú dlhú históriu. Sťažovateľ taktiež uvádza, že na predajni si bol vyberať obrúčky a počet modelov rozhodne nesúhlasí s tým, čo zadávateľ uvádza na svojej web stránke.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „1000 modelov svadobných obrúčok a 100 modelov zásnubných prsteňov", zadávateľa: LORETTA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa a reklamu nepovažuje za klamlivú. V súvislosti s námietkou sťažovateľa ohľadom pravdivosti tvrdenia vo vzťahu k histórii spoločnosti vychádzala AK RPR najmä zo skutočnosti, že tvrdenie nie je možné posudzovať izolovane, ale je potrebné ho interpretovať v kontexte ďalšieho textu na stránke, kde je jasne a zrozumiteľne vysvetlené, že obdobie 16-tich rokov sa nevzťahuje k dĺžke existencie spoločnosti, ale odkazuje na 16-ročnú prax zlatníka, ktorý v spoločnosti šperky vyrába. Ani tvrdenie o počte kusov obrúčok a zásnubných prsteňov nepovažuje AK RPR za nepravdivé. Z uvedeného tvrdenia, totiž nie je možné očakávať, že priamo v predajni bude zákazníkovi k dispozícii takýto počet produktov a z tvrdenia to ani nevyplýva. Z textu sa dá vyvodiť, že spoločnosť má k dispozícii vo všeobecnosti 1000 modelov obrúčok a 100 modelov zásnubných prsteňov (napríklad v podobe návrhov, odliatkov či fotografií už vyrobených prsteňov), ktoré môžu byť zákazníkovi k dispozícii po vzájomnej dohode a špecifikácii požiadaviek a túto skutočnosť preukázal aj zadávateľ. AK RPR si nemyslí, že reklama uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu a nie je ani toho názoru, že reklama je spôsobilá podstatne narušiť jeho ekonomické správanie.

TV spot: „Prvé raňajky", zadávateľa: MECOM GROUP s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosti dvoch fyzických osôb voči TV spotu zadávateľa MECOM GROUP s.r.o. Obe sťažnosti poukazujú na zobrazenie neviazaného sexu v reklame a sú toho názoru, že reklama porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti, čo môže mať negatívny dopad na mladistvých.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Prvé raňajky", zadávateľa: MECOM GROUP s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklamný príbeh využíva primeranú mieru reklamného nadsadenia a humoru, ktoré sú v kontexte pointy reklamného príbehu a komunikačného posolstva. V reklame nie je zobrazená situácia, či konanie ktoré by mohlo byť klasifikované ako neslušné alebo porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti a nie je v nej zobrazené ani sexuálne správanie. Muž ani žena nie sú v reklame zobrazení sexisticky, diskriminačne alebo urážlivo a AK RPR sa nedomnieva, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Web stránka zadávateľa: „Kúpte si jeden ArthroNeo a druhý máte ZADARMO", zadávateľa: ArthroNEO LLC

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči web stránke, na ktorej je komunikovaná akciová ponuka 1 + 1 zdarma pre nákup výživového doplnku. Sťažovateľ namieta, že reklama – odkaz na web stránku je zasielaný väčšinou už existujúcim zákazníkom, čo bolo aj v tomto prípade. Po objednaní si predmetného produktu boli sťažovateľovi doručené dva výrobky v plnej cene, bez uplatnenia zľavy s odôvodnením, že ponuka je platná len pre stálych zákazníkov, čo v reklame uvedené nie je. Navyše sťažovateľ poukazuje na to, že aj on je stály zákazník.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Kúpte si jeden ArthroNeo a druhý máte ZADARMO", zadávateľa: ArthroNEO LLC je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. c) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Súčasťou webovej stránky, na ktorej je ponuka uvedená je okrem iného aj „odpočítavanie" času do ukončenia zľavy nastavené na 15 minút. Po ukončení odpočítania 15 minút sa odpočítavanie spustí opätovne a ponuka je aj naďalej platná. AK RPR nepovažuje tento reklamný prvok, spôsobom ako ho použil zadávateľ (po uplynutí časomiery sa táto spúšťa odznova), za etický a je toho názoru, že takto spracovaná reklamná stránka môže v spotrebiteľovi vyvolať pocit naliehavosti pri kúpe produktu, najmä vo vzťahu k časovému obmedzeniu ponuky. Opakované spúšťanie „časomiery" je teda v tomto prípade zavádzajúce, vytvára klamlivý dojem vo vzťahu k limitovaniu ponuky a AK RPR tento prvok použitý v reklame považuje za klamlivú obchodnú praktiku, ktorá môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a ovplyvniť jeho spotrebiteľské správanie. V súvislosti s konkrétnymi námietkami sťažovateľa ohľadom nesprávneho doručenia produktu, resp. zavádzajúcej komunikácie ponuky vo vzťahu ku stálym zákazníkom vychádzala AK RPR z toho, že zadávateľ tvrdenie sťažovateľa potvrdil a web stránku upravil. Zároveň podľa jeho vyjadrení bude poškodeným zákazníkom chýbajúci produkt doposlaný.

Reklamné materiály, web stránka, Facebook: Použitie „r" v krúžku pri obchodnom mene LORETTA, zadávateľa: LORETTA s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči používania označenie „r" v krúžku pri označení, ktoré nie je ochrannou známkou na spoločnosť LORETTA s. r. o. Predmetná spoločnosť podľa sťažovateľa používa označenie „r" v krúžku pri obchodnom mene LORETTA, ktoré nie je ochrannou známkou. Takéto konanie je podľa sťažovateľa v rozpore s príslušnou legislatívou vo vzťahu ku klamlivej reklame a ochrane spotrebiteľa v súvislosti s využitím nekalej obchodnej praktiky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamné materiály, web stránka, Facebook: Použitie „r" v krúžku pri obchodnom mene LORETTA, zadávateľa: LORETTA s.r.o. sú v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. e) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z vyjadrenia zadávateľa, ktorý uviedol, že v októbri v roku 2016 bola podaná prihláška na zápis registrovanej ochrannej známky. Konanie o zápise ochrannej známky však nebolo ešte k termínu podania sťažnosti ukončené a AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že značku ® (R v krúžku) je možné používať iba od dátumu zápisu ochrannej známky do registra a počas doby platnosti tohto zápisu, nie však pred tým, resp. po podaní prihlášky, tak ako to urobil zadávateľ. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že používanie písmena „r" v krúžku v zmysle vyššie uvedeného môže zaviesť spotrebiteľa, keďže zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o svojej obchodnej známke.

Plagát k filmu: Únos, zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči vizuálu reklamného plagátu k filmu Únos. Sťažovateľ namieta voči zobrazeniu muža s tŕňovou korunou, ktorý je pribitý na dvojkríži a vsadený do trojvŕšia, kde je plno odpadkov. Sťažovateľ poukazuje na to, že ako veriaceho človeka sa ho takéto zobrazenie dotklo a je toho názoru, že bol nepriamo pošpinený slovenský znak, ktorý je štátnym symbolom SR. Sťažovateľ zároveň uvádza, že reklama je klamlivá, pretože osobe, o ktorej je film nikto nič také ako pribitie na dvojkríž nevykonal.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Plagát k filmu: Únos, zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že reklamný plagát, ktorý obsahuje vizuálnu prezentáciu muža pribitého na dvojkríži má za cieľ propagovať film Únos. Vzhľadom na to, že ide o film, dej ktorého poukazuje na nepriaznivú politickú a spoločenskú situáciu v istom období vývoja Slovenska, je možné v tomto smere akceptovať, že autori sa snažili do filmového plagátu, ktorý okrem propagácie filmu slúži ako „identikit" filmu, vložiť expresívnejšie umelecké prvky. AK RPR sa nedomnieva, že vizuálna prezentácia použitá v rámci propagácie filmu by mohla urážať náboženské cítenie spotrebiteľov. Aj keď súčasťou reklamy je čiastočné využitie kresťanského symbolu (pribitie Krista na kríž), tento nie je zobrazený spôsobom, ktorý by bol dehonestujúci alebo urážlivý, ale priamo reflektuje dej filmu ako aj spracovaný príbeh. AK RPR sa taktiež nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama zneužíva štátny symbol Slovenska a nedomnieva sa ani, že reklama je klamlivá. Vizuál reklamy je potrebné vnímať a interpretovať ako metaforu s odkazom na komunikačné posolstvo a myšlienku predmetného filmu.

TV spot (dostupný aj na YouTube): „Rok nákupov zadarmo", zadávateľa: Alza.sk, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej, voči TV spotu, ktorý bol dostupný aj na YouTube ku kampani „Rok nákupov zadarmo", zadávateľa Alza.sk, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že z reklamy nie je jasné, že spoločnosť bude zákazníkov losovať a benefit získajú len výhercovia. Z reklamy podľa sťažovateľa vyplýva, že každý, kto nakúpi celý rok nič neplatí. Sťažovateľ taktiež poukazuje na to, že v reklame nie je uvedené, že výhra bude výhercovi odovzdaná v podobe šekov. Na základe vyššie uvedeného považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot (dostupný aj na YouTube): „Rok nákupov zadarmo", zadávateľa: Alza.sk, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. a) a b) Kódexu.

AK RPR vychádzala v danom prípade zo skutočnosti, že cieľom reklamnej kampane bola komunikácia akcie, v rámci ktorej mohol zákazník – výherca získať za nákup realizovaný v e-shope Alza 12 šekov v hodnote realizovaného nákupu, ktoré môže uplatniť na nákup ďalších produktov opäť výhradne v predajniach Alza. V reklame je explicitne uvedené „Získaj rok nákupov zadarmo. Len raz nakúpiš a potom 12 mesiacov nič neplatíš". Skutočnosť, že ide o súťaž je v tomto prípade zrejmá z odkazu, ktorý zadávateľ v spote uviedol a akciu priamo ako „súťaž" pomenoval. Z reklamy však nie je úplne jasný mechanizmus súťaže, resp. z nej nevyplýva, že zákazník nezíska naspäť peniaze, tak ako by sa mohlo zo spotu zdať, ale získa šeky (poukazy) na ďalší nákup v Alza. Uvedenú skutočnosť pritom umocňuje ešte aj fakt, že maskot spoločnosti v závere spotu ukáže kalkulačku, s konkrétnou sumou a povie: „Zisti si na Alza.sk, koľko môžeš získať". Navyše, suma, ktorá je na kalkulačke uvedená (240 000) ani zďaleka nezodpovedá maximálnej možnej výhre, ktorá je v skutočnosti vo výške 8800 €. Zákazník tak môže nadobudnúť mylný dojem, že suma, o ktorú sa súťaží je oveľa vyššia ako v skutočnosti. S ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že reklama sprostredkúva informácie nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom a je spôsobilá narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa.

Billboard: „Večere zadarmo", zadávateľa: CORWIN CAPITAL, a. s.

Sťažnosť fyzickej osoby namieta voči vizuálu reklamy ku kampani „Najkrajšie čakanie na byt", zadávateľa CORWIN CAPITAL, a. s. Sťažovateľ poukazuje na claim reklamy: „Kým čakáte na byt, máte večere zadarmo". Tento podľa sťažovateľa nie je pravdivý, keďže v skutočnosti počas čakania na byt dostane zákazník poukážku v hodnote 1000 €, ktorú môže uplatniť v konkrétnej reštaurácii.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Večere zadarmo", zadávateľa: CORWIN CAPITAL, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Reklama voči ktorej namieta sťažovateľ je súčasťou reklamnej kampane, v rámci ktorej môže zadávateľ získať viacero benefitov v hodnotách 1000 €. Jedným z benefitov je možnosť získať 1000 – eurovú poukážku na večere v reštaurácii Al Faro. AK RPR si nemyslí, že reklama voči ktorej namieta sťažovateľ by mohla zavádzať spotrebiteľa. Reklamný slogan „Kým čakáte na byt, máte večere zadarmo" nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ho interpretovať v kontexte celej kampane, podmienky ktorej sú dostupné na samostatnej web stránke. Reklama využíva primeranú mieru hyporbolizácie, ktorá je vzhľadom na komunikačné posolstvo reklamy akceptovateľná a AK RPR nie je toho názoru, že by sa spotrebiteľ propagovaného produktu (bytu) na základe reklamy mohol domnievať, že ponúkaný benefit nemá žiadne obmedzenia. Výhoda propagovaného bonusu je zároveň neprimeraná k hodnote propagovaného produktu (bytu), a teda propagovaný bonus nie je pre spotrebiteľa rozhodujúcim aspektom porovnania ponúk na trhu, ktoré by bolo spôsobilé podstatne narušiť správanie sa priemerného spotrebiteľa. V rámci vizuálu reklamy je uvedený odkaz na web stránku s podrobnými informáciami a AK RPR je toho názoru, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť informovaniu o ekonomickej a finančnej hodnote produktu.

pošli na vybrali.sme.sk