V licenčnej rade príklad z audiotextovej hry nevypočítali

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu sa pokúšala vyrátať príklad, ktorý zadala moderátorka relácie Eurovýhra na Ring TV:

Moderátorka po objavení sa zadania uviedla, cit.: „...Spočítajte všetky čísla na obrázku. Všetky čísla, ktoré tam vidíte, tak dúfam, že budete dneská aktívni, ako ste boli včera. Včera sme tu mali pekne veľa hráčov a dneská vám rozdám tisícpäťsto eur. Teda dúfam, že vám rozdám tieto peniaze, lebo sú vaše. A chcem aby ste mi vypočítali úplne jednoduchú vec. Aby ste spočítali všetky čísla, ktoré sa nachádzajú na obrázku. ... Vážení, chcem, aby ste to veľmi rýchlo spočítali...Spočítajte všetky čísla, ktoré vidíte na obrázku. Vidíte to sami, máte tam jednu rovnicu, ktorú treba spočítať. Takže počítajte mi všetky čísla, ktoré tam vidíte. Nepočítajte mi čísla, ktoré vidíte dole na obrazovke, nikde, ale hlavne na tom obrázku, tam, kde máte tie krásne ženy, ktoré sú zahalené tými číslami, záhadnými číslami, ktoré musíte spočítať. ...".

Na konci predmetného programu nebol uvedený výsledok riešenia. Vysielateľ zverejnil výsledok riešenia uvedeného zadania vo vysielaní komunikátu Eurovýhra dňa 11. 11. 2013 o cca 02:59 hod.

V oznámení o začatí správneho konania sú uvedené nasledovné postupy riešenia úlohy vychádzajúce z jej zadania, ktoré však neviedli k správnemu výsledku:

Zo zadania vyplýva, že diváci mali spočítať všetky čísla na obrázku. Spočítaním čísel na obrázku (čísla 6, 3, 4, 4, 23, 9, 3, 3, 5, 3, 2, 9) je možné dostať výsledok 74. Tento výsledok, ale nie je správny. V zadaní nebolo uvedené, že by diváci mali zohľadňovať aj číslice iných sústav, ktoré by sa potenciálne dali identifikovať v zadaní.

Ak by sme uvažovali, že v zadaní niektoré znaky zodpovedajú čísliciam iných číselných sústav (znamienko krát zapísané ako x by tak mohla byť rímska číslica X, ktorá má hodnotu 10), avšak bez možnosti ich nakláňania, identifikovali by sme v zadaní nasledovné čísla: 6, 3, 10, 4, 4, 23, 9, 3, 10, 3, 5, 3, 2, 9. Výsledok by tak bol 94, ktorý opäť nie je správny. Ak by sme pripustili, že čísla a znaky je možné aj nakláňať, mohli by sme identifikovať okrem už uvedených čísel aj rímske číslice I (štyrikrát) – natočenie znamienka mínus, rímsku číslicu II - natočenie znamienka rovná sa, rímske číslice X (päťkrát) – natočenie znamienka plus. Takto by sme k číslu 94 museli pripočítať hodnotu 56, čím by sme dosiahli výsledok 150, ktorý však opäť nie je správny. Zároveň, pripustením natáčania číslic a znamienok by bol výsledok ovplyvnení aj tým, že natáčané by mohli byť aj číslice 6 alebo 9, čím by sa zmenila ich hodnota.

V zadaní boli aj číslice zapísané v digitálnej forme (číslice 3 dvakrát a číslica 9). Z týchto číslic je tak možné poskladať viaceré číslice (číslica 3 tak môže byť aj číslica 1 a 7 a číslica 9 tak môže byť aj číslica 1, 3, 4, 5 a 7), čím by sa výsledok 74 zvýšil o hodnotu 36 a výsledok by bol 110, ktorý však nie je správny. V zadaní navyše nebolo ani uvedené, že jedna číslica môže mať viacero hodnôt.

Rovnako zápis čísla 23 vzbudzuje pochybnosti o tom, či má byť započítané ako číslo 23, alebo, vzhľadom na skutočnosť, že tieto číslice sa nenachádzajú na jednej úrovni, ako čísla 2 a 3. Toto však nemá taký vplyv na vyššie uvedené výsledky, že by zmenou spôsobu započítania čísla 23 bolo možné získať výsledok zverejnený vysielateľom ako správny.

Účastník konania postupy, ktoré Rada uviedla v oznámení o začatí správneho konania a ktoré vychádzajú zo zadania prezentovaného v posudzovanom komunikáte, označil za nesprávne. Neposkytol však Rade správny spôsob riešenia s odvolaním sa na obchodné tajomstvo a na to, že tak urobí na ústnom pojednávaní. Z tohto dôvodu Rada nariadila ústne pojednávanie na deň 8. 4. 2014, ktorého predmetom má byť zistenie, akým postupom bolo možné dospieť k prezentovanému výsledku. Následne bude možné aj posúdiť, či postup, ktorý má viesť k vyriešeniu zadanej úlohy, z informácií poskytnutých o spôsobe riešenia hry aj naozaj vyplýva, teda či recipienti mali možnosť dospieť na základe poskytnutých informácií k tomu, že majú použiť práve tento spôsob riešenia.