Právne stanovisko k rozhodnutiu vlády SR nekomunikovať s Denníkom N

Denník N v kritike prístupu vlády SR k jeho otázkam argumentuje § 3 tlačového zákona, podľa ktorého sú orgány verejnej moci povinné na základe rovnosti informovať o svojej činnosti.

 

 

My chceme Denníku N pripomenúť § 7 tlačového zákona, ktorý v odseku (1) ustanovuje, že "Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne." Rovnako v odseku (5) tohto paragrafu zákon hovorí, že "Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť tak, ako bola navrhnutá alebo dohodnutá so žiadateľom o uverejnenie opravy, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie a s označením "oprava". K uverejnenej oprave nemožno uverejniť žiadny ďalší súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva."*

Rovnako chceme Denníku N pripomenúť ustanovenie Etického kódexu novinára Tlačovej rady Slovenskej republiky, ktorý v bode 2 kapitoly II (Základné hodnoty) uvádza, že "Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov."

*Denník N tvrdí, že Od založenia Denníka N neposlal Úrad vlády do redakcie žiadnu žiadosť o opravu (pozn. red.)