Európsky parlament schválil dočasné pravidlá pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Európsky parlament schválil dočasné pravidlá pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete Ilustr. foto: Omediach.com

Európsky parlament v stredu schválil dočasnú legislatívnu úpravu, ktorá poskytovateľom internetových služieb umožní naďalej odhaľovať a odstraňovať z online prostredia materiál so sexuálnym zneužívaním detí a vykorisťovaním pri používaní služieb elektronickej komunikácie, ako sú správy, e-maily či chaty.

Dohoda dosiahnutá v apríli počíta s dočasnou výnimkou z uplatňovania pravidiel o dôvernosti elektronickej komunikácie a údajov o prenose dát uvedených v článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES. Dočasné nariadenie bude platné maximálne tri roky alebo menej, ak sa dovtedy podarí dohodnúť nové dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v online prostredí.

Dobrovoľné odhaľovanie poskytovateľmi služieb

Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie – napríklad v oblasti správ, e-mailov či chatov – budú môcť na základe dohodnutej výnimky dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete, hoci to nebude ich povinnosťou. Rovnako budú môcť prijímať opatrenia proti kybernetickému groomingu (kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely) a oznamovať domnelé sexuálne zneužívanie detí online príslušným orgánom presadzovania práva a justičným orgánom či organizáciám konajúcim vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Poskytovatelia služieb by pritom mali používať technológie, ktoré zasahujú do súkromia v čo najmenšej miere.

Na odhaľovanie online materiálu spojeného so sexuálnym zneužívaním detí slúžia špecifické technológie, ktoré skenujú obsah – napríklad snímky či text – a prenášané dáta. Zatiaľ čo technológie hašovania sa dajú využiť pri fotografiách či videách, klasifikátory a umelá inteligencia sa používajú na analyzovanie textu či prenášaných dát na účely odhaľovania kybernetického groomingu.

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na skenovanie zvukovej komunikácie.

Poslanci trvali na zavedení zodpovedajúcich postupov a mechanizmov uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Vďaka predbežnému posúdeniu vplyvu a konzultačným postupom by vnútroštátne orgány pre ochranu údajov mali mať lepší dohľad nad technológiami, ktoré používajú poskytovatelia služieb.

„Sexuálne zneužívanie detí je hrozný zločin, ktorý porušuje ľudské práva. Musíme mu predchádzať účinnejšie, stíhať viac páchateľov a ponúknuť lepšiu podporu jeho obetiam. Dohoda sa snaží zaistiť rovnováhu medzi odhaľovaním sexuálneho zneužívania detí online a ochranou súkromia používateľov. Možno nie je dokonalá, ale ponúka funkčné dočasné riešenie na nasledujúce tri roky. Teraz potrebujeme, aby Komisia urýchlene navrhla dlhodobé riešenie, ktoré by vychádzalo z opatrení na ochranu údajov uvedených v dočasnom nariadení a ktoré by viedlo k cielenejšiemu skenovanie súkromnej komunikácie,“ povedala Spravodajkyňa Európskeho parlamentu Birgit Sippel.

Po Európskom parlamente musí nariadenie schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi tri dni po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.