Koronakríza: Tisíckam domácností končia odklady splátok, väčšina zvládne návrat k riadnemu splácaniu

Koronakríza: Tisíckam domácností končia odklady splátok, väčšina zvládne návrat k riadnemu splácaniu Ilustr. foto Slovenská sporiteľňa

Odklad splátok úveru v rámci zákona Lex korona využilo na Slovensku viac ako 140 tisíc klientov. Takmer tri štvrtiny z nich si vybrali maximálny, 9-mesačný odklad a v najbližších týždňoch ich čaká opätovný nábeh splácania. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii analytici neočakávajú veľký nárast počtu ľudí s problémom začať splácať. Pre tých, ktorí nábeh splácania nedokážu finančne zvládnuť, má Slovenská sporiteľňa pripravené riešenie.

Analytický komentár úseku meny, štatistiky a výskumu NBS ukazuje, že príjmy zadlžených domácností sa už v uplynulom období nezhoršovali a väčšina ich má na predkrízovej úrovni. Podiel domácností, ktoré nebudú schopné po skončení odkladov riadne splácať, netvorí podľa analytikov centrálnej banky ani jedno percento na celkovom objeme retailových úverov. Domácnosti, ktoré očakávajú ťažkosti, preferujú skôr dohodu so svojou bankou než odklad splátok.

„Firmy sa postupne prispôsobujú novým podmienkam a hospodárstvo sa rozbieha, aj keď v prvých mesiacoch nového roka môžu byť dopady koronavírusu ešte pomerne výrazné, najmä v oblasti služieb. Očakávame však, že v tomto roku ekonomika porastie tempom 6 % s viditeľným oživením najmä od neskoršej jari. Priemerná miera nezamestnanosti by mohla dosiahnuť 7,1 %, s následným postupným poklesom, viditeľným hlavne od roku 2022. Pri obnove ekonomického rastu nám najviac môže pomôcť pripravovaný Plán obnovy, efektívna a účinná vakcinácia či adresná pomoc vlády,“ vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Individuálne riešenie – štvrtinová splátka

Najväčšej skupine ľudí končia odklady splátok v priebehu januára a februára. Skúsenosti Slovenskej sporiteľne s klientmi, ktorí si vybrali kratšiu dobu odkladu (a odklad sa im už skončil v minulom roku), ukazujú, že drvivá väčšina z nich po uplynutí odkladu svoje dlhy riadne spláca. Ani pri úveroch s maximálnym, 9-mesačným odkladom neočakáva najväčšia banka zásadné problémy. „Klientom, ktorí po odklade nedokážu začať splácať v plnej výške, sme však pripravení vyjsť v ústrety. Splátku úveru im až na pol roka znížime len na štvrtinu. Je to pre nich cesta, ktorou sa postupne dokážu vrátiť do normálu,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Platí totiž, že ľudia, ktorí splácajú aspoň minimálnu splátku, sa neskôr vedia ľahšie vrátiť k riadnemu splácaniu. Tí, ktorí by chceli túto možnosť využiť, by mali banku kontaktovať čo najskôr, najlepšie ešte pred alebo čo najskôr po ukončení pôvodného odkladu.

Najčastejšie otázky o odklade splátok:

Ako začať splácať úver po skončení moratória?

Našim klientom posielame vždy dva týždne predtým, ako im skončí odklad, informáciu o blížiacom sa termíne prvej splátky. V prípade, že úver splácajú inkasom z účtu v našej banke, nemusia nič robiť, splátka sa zrealizuje automaticky. Ak úver splácajú prevodom z inej banky, je potrebné, aby si opäť nastavili prevodný príkaz v novej výške splátky po uplynutí odkladu.

Ako zistím výšku mojej novej splátky?

Novú výšku splátky sme vám poslali v oznámení o povolení odkladu vášho úveru, nájdete ju v úložisku dokumentov v Georgeovi, prípadne v liste alebo emaile od banky, ak ste o odklad žiadali inak ako digitálne.

Prečo je moja nová splátka úveru po skončení odkladu vyššia?

Úver sa aj počas odkladu splátok úročil. Znamená to, že vaša nová splátka úveru v sebe už zohľadňuje nielen jednotlivé splátky za odložené obdobie, ale aj úroky za tento čas, ktoré tiež neboli uhrádzané. Orientačnú výšku je možné vypočítať aj vďaka našej kalkulačke. Presnú splátku nájdete v oznámení o povolení odkladu v úložisku dokumentov v Georgeovi.

Ako sa mi po odklade splátok zmenila splatnosť úveru?

Ak ste žiadali o odklad splátok, splatnosť úveru sme v štandardných prípadoch posunuli o čas trvania odkladu. Vďaka tomu bude dopad na vašu novú splátku minimálny.

Môžem ešte aj teraz požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok podľa zákona tzv. Lex Korona je možné požiadať iba jedenkrát. Ľudia, ktorí doteraz o odklad splátok v zmysle tohto zákona nepožiadali, tak môžu urobiť stále, pokiaľ neskončí mimoriadna situácia na Slovensku alebo sa neukončí platnosť zákona Lex Korona. Najjednoduchšie je to online cez Georgea. Klientom však odporúčame, aby o odklad žiadali iba v nevyhnutnom prípade. Viac detailov nájdete na webstránke v sekcii úverová pomoc alebo tiež v rámci informácii o odklade splátok.

Čo, keď mi už končí odklad splátok a stále nemám dostatok peňazí?

Domácnosti, ktorým sa nezlepšil príjem a očakávajú, že po skončení odkladu splátok nebudú vládať znova splácať, by mali banku kontaktovať čo najskôr, ešte predtým, ako sa dostanú do omeškania. Slovenská sporiteľňa má pre nich individuálne riešenie, vďaka ktorému budú platiť iba 25 % z novej splátky úveru a to na obdobie troch až šiestich mesiacov. Je to pre nich cesta, ako sa postupne vrátiť do normálu a neskôr začať riadne splácať.

Kto a ako môže po skončenom odklade splátok požiadať o zníženie splátky?

O toto riešenie by mali klienti žiadať iba v mimoriadnom prípade, teda ak po skončenom odklade splátok naozaj nemajú dostatok peňazí na splácanie úveru. Dočasné zníženie splátok totiž celkovú cenu úveru navýši. O toto riešenie je možné požiadať v ktorejkoľvek pobočke banky, potrebné je aby okrem dlžníka prišiel aj spoludlžník (všetci spoludlžníci). Zatiaľ čo pri odklade splátok v zmysle Lex Korona boli uvoľnené niektoré povinné zákonné postupy a odklady bolo možné robiť aj nadiaľku, pri znížení splátok úveru v rámci ťažkej životnej situácie je už potrebné dodržať štandardné legislatívne požiadavky, ako je napríklad účasť všetkých spoludlžníkov. Dôvodom je aj to, že v tomto prípade už nejde iba o podanie žiadosti, ale priamo o podpísanie návrhu dodatku k zmluve o úvere. Preto je potrebné, aby prišli všetci spoludlžníci naraz. Banka túto situáciu individuálne posúdi, a pošle odpoveď, teda schválenie alebo neschválenie zníženia splátky v priebehu niekoľkých dní. Odklad splátok aj zníženie splátok banka spracuje bez akéhokoľvek poplatku.

Ako je to s poistením úveru?

Ak má klient úver poistený a požiada po skončení odkladu o zníženie splátky na štvrtinu, v oznámenej splátke je zahrnuté aj poistenie, úver tak ostáva poistený.

Budem mať zápis v úverovom registri?

V úverovom registri sú zaznamenané všetky úvery, ktoré má klient v bankách, teda nie len tie nesplácané, ale aj tie, ktoré riadne spláca. Úvery, ktorých splácanie si klient odložil v zmysle Lex Korona sú v registri označené s príznakom Covid 19 a v súlade s legislatívou toto označenie nemá vplyv na bonitu klienta. Znamená to, že pre klienta, ktorý o odklad požiadal do konca roka 2020 to nie je negatívna informácia a v budúcnosti nebude vnímaný ako neplatič alebo klient s nižšou bonitou. Ak klient požiada o odklad splátok od 1.1.2021 a bude mu schválený, tak sa mu môže sťažiť prístup k úverom v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Pokiaľ klient po skončení odkladu splátok nevie splácať úver a požiada o zníženie splátky, táto informácia už podľa platnej legislatívy musí ísť do úverového registra a v budúcnosti môže znížiť dostupnosť ďalšieho úveru, preto by si mal tento krok klient dôkladne zvážiť. V každom prípade bude takáto negatívna informácia vnímaná miernejšie ako neplatenie úveru. Faktom ale je, že takto sú ľudia chránení pred nezdravým zadlžovaním.