Slovenská sporiteľňa dosiahla za prvý polrok 2022 zisk po zdanení 99,8 milióna eur

Slovenská sporiteľňa dosiahla za prvý polrok 2022 zisk po zdanení 99,8 milióna eur Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2022 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). 

„Dlhodobo sa nám darí dosahovať výborné výsledky a aj napriek náročnej situácii v ekonomike nám čistý zisk mierne narástol. Počas druhého štvrťroka boli veľmi silnou témou najmä hypotéky, ktoré atakovali rekordné hranice. Ľudia si totiž chceli vzhľadom na rýchly rast úrokových sadzieb na trhu zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky. Slovenská sporiteľňa tak ku koncu polroka 2022 zaznamenala rast objemu úverov na bývanie o viac ako 13 %. Darilo sa aj kolegom z korporátneho bankovníctva, v úverovaní firiem sme narástli o viac ako 19 % a prispeli tak aj k rastu slovenskej ekonomiky. Nezaháľali sme ani v inováciách a v apríli predstavili prvú holografickú bankárku založenú na princípe umelej inteligencie – Vesnu. Zlatým klincom bola dobrá správa z Londýna, prestížny magazín Euromoney nám udelil cenu najlepšej banky na Slovensku za uplynulý rok,“ povedal Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 30. JÚNU 2022 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

• Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 2,1 % z 217,8 mil. EUR na 213,3 mil. EUR
• Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 18,0 % z 79,5 mil. EUR na 93,8 mil. EUR
• Prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 4,9 % z 155,0 mil. EUR na 162,5 mil. EUR
• Čistý zisk po zdanení medziročne narástol na 99,8 mil. EUR (2021: 91,1 mil. EUR)
• Objem úverov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) medziročne vzrástol o 13,5 %
z 15,0 mld. EUR na 17,0 mld. EUR
• Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 4,3 % z 15,6 mld. EUR na 16,3 mld. EUR
• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,8 %
• Kapitálová primeranosť dosiahla 20,16 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 93,7 % na 101,8 %

 

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. JÚNU 2022

Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 2,1 % z 217,8 mil. EUR na 213,3 mil. EUR. Tento pokles súvisí s minuloročným jednorazovým efektom v rámci účtovnej operácie TLTRO v hodnote 12,9 mil. EUR. Bez tohto efektu čistý úrokový výnos medziročne narástol o 4,1 % vďaka rastu úrokových sadzieb na úverových produktoch.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 18,0 % z 79,5 mil. EUR na 93,8 mil. EUR. Výrazne pozitívny nárast (približne 8,2 mil. EUR) mali výnosy v kategórii platobných služieb, vďaka prechodu na spoluprácu s jedinou kartovou spoločnosťou ako aj výnosy z poplatkov a provízií za sprostredkované poistenie a investovanie do podielových fondov (približne 5,6 mil. EUR).

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 8,4 mil. EUR (v roku 2021 to bolo 3,9 mil. EUR), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 4,9 % na úroveň 155,1 mil. EUR (v roku 2021 to bolo 147,9 mil. EUR). Personálne náklady medziročne narástli o 0,9 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 10,2% hlavne z dôvodu nárastu IT nákladov. Odpisy narástli o 5,1 %.

Prevádzkový zisk v konečnom súčte narástol o 7,5 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 4,9 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) ostal na rovnakej hodnote 48,8 % ako v minulom roku. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za prvý polrok 2022 vykázaná v hodnote 24,9 mil. EUR, za prvý polrok 2021 v hodnote 26,0 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 4,2 %.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,3 % na 1,8 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 110,0 % na 114,4 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 99,8 mil. EUR.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 17,0 mld. EUR a medziročne sa zvýšil o 13,5 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2021 vzrástli o 10,9 % (o 1,2 mld. EUR). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu k júnu 2022 dosiahol 24,6 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 13,3 % (1,2 mld. EUR v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 2,3 % (o 0,03 mld. EUR v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 19,2 % (o 0,8 mld. EUR) a dosiahli úroveň 5,0 mld. EUR. Po započítaní financovania formou nakúpených klientskych cenných papierov je celková financovaná expozícia korporátnych klientov 5,1 mld. EUR.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli len mierne z 13,81 mld. EUR na 13,84 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2021 vzrástli z 15,6 mld. EUR na 16,3 mld. EUR.