Ekoparky, lesná lekáreň či klimatická záhrada na streche – nadácia najväčšej banky prispeje na 19 zelených projektov

Ekoparky, lesná lekáreň či klimatická záhrada na streche – nadácia najväčšej banky prispeje na 19 zelených projektov Foto: Slovenská sporiteľňa

Nadácia Slovenskej sporiteľne vďaka grantu Pre budúcnosť 2024 vyhradila 250 tisíc eur na podporu zelených riešení v mestách, obciach a komunitách. Z obrovského zoznamu uchádzačov napokon uspelo 19 najlepších, ktorí na realizáciu svojho zámeru získali finančný príspevok 10 až 15 tisíc eur. Novinkou tretieho ročníka bol workshop pre samosprávy, ako písať kvalitné projektové žiadosti.

Z úspešného ročníka sa okrem vybraných záujemcov tešia aj organizátori, ktorí testovali novú výberovú metódu. „Veľmi sa nám tento rok osvedčila novinka v podobe praktického tréningu, ktorý sme pri vyhlásení grantovej výzvy ponúkli zástupcom miest a obcí. Niektorí z tých, ktorí sa ho zúčastnili, predložili mimoriadne kvalitné projekty,“ hodnotí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Henterová ďalej dodáva, že tretí ročník vníma z hľadiska atraktivity návrhov o niečo pozitívnejšie, ako tie predošlé. „Celkovo však hodnotíme kvalitatívnu úroveň projektov podaných v tomto roku ako výrazne vyššiu v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi, čo okrem vzdelávania, pripisujeme aj praktickým pomôckam poskytnutým v rámci výzvy, či konkrétnejšie popísaným kritériám,“ vysvetlila. Toto hľadisko sa v konečnom dôsledku odzrkadlilo na počte vybraných projektov. Síce v predošlom ročníku získalo podporu 21 subjektov, tentoraz boli príspevky na jednotlivé zámery o niečo vyššie.

Nozdrkovce súčasný stav

Grant bol rozdelený medzi štyri mestá, tri obce, sedem občianskych združení, dve základné školy, univerzitu, športový klub a cirkevný zbor. Pri výbere zohrávali dôležitú úlohu najmä udržateľnosť, spoločenské využitie, nápaditosť a rôznorodosť. Zároveň sa prihliadalo na to, aby podporu dostali subjekty z rôznych krajov Slovenska. Pozornosť si získali témy, ako sú zachytávanie zrážkovej vody, mokrade, obnova športovísk, výsadba kvetov a drevín, separácia odpadu na školách a iné aktivity zamerané na podporu vzdelávania v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia.

Za zmienku stojí napríklad projekt Komunitný park v obci Nozdrkovce, ktorý zastrešuje občianske združenie MSmedical. Vybudovaný priestor bude fungovať ako terapeutická záhrada, ktorá poslúži na relaxáciu, vzdelávanie a pomoc návštevníkom s hendikepom. „Úprimne sa z podpory tešíme a sme vďační, že sa posunieme i vďaka Vám v realizácii nášho projektu. Vidíme naozaj zmysel v budovaní tohto miesta a obrovský potenciál jeho využitia, pomoci, podpory, stretávania sa, prepájania rôznych generácií, vzdelávania a množstvo iných aktivít,“ vyjadrila sa Jazmína Sameková, predsedníčka združenia.

Nozdrkovce, vizuál

Základná škola v Sabinove sa zase zmerala na klimatické zmeny, najmä v letnom období, ktoré sa odzrkadľujú na prehrievaní tried. Vďaka grantu na streche budovy vznikne bohatá vegetačná záhrada. Zámerom je okrem zníženia teploty v priestoroch o niekoľko stupňov, inšpirovať ďalšie inštitúcie k podobným krokom.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Mesto Ružomberok sa zase usiluje o boj proti znečisťovaniu ovzdušia, pod ktorý sa výrazne podpisuje motorová doprava. Cieľom je motivovať občanov, aby cestovali do práce, škôl a za zábavou ekologicky. Medzi primárne aktivity patria osadenie uzamykateľných stojanov v blízkosti školských zariadení, skupinové jazdy detí s doprovodom a vedenie detí na školách k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. S podobným zámerom prišlo aj mesto Sereď.

Podrobné výsledky grantu si môžete pozrieť TU.