Príjmy operátorov v roku 2013 opäť poklesli, ich investície začínajú rásť

Európska komisia uverejnila správu o telekomunikačných trhoch a regulácii v EÚ. Správa sa vzťahuje na roky 2012 – 2013.

Zo správy vyplýva, ze používanie tradičných telefónnych služieb klesá, zatiaľ čo služby volania cez internet (VoIP) sa tešia čoraz väčšej popularite.

Objem prenesených dát rýchlo rastie.

Ceny za mobilné hovory a prenos mobilných dát sú vyššie v EÚ než v USA, kde sa zase mobilné služby viac využívajú, čo vedie v USA k vyššiemu „priemernému výnosu na používateľa".

Iba Dánsko, Nemecko, Lotyšsko a Malta splnili cieľ stanovený do roku 2012, pokiaľ ide o povolenie určitých pásiem frekvenčného spektra. Zvyšných 21 členských štátov nakoniec splnilo tento cieľ v roku 2013, oneskorené pridelenie 800 MHz pásma však výrazne spomalilo zavádzanie mobilných sietí 4G v celej EÚ.

Čakacia lehota na získanie povolenia na zavedenie nových sietí sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko rokov podľa toho, kde sa v EÚ sieť buduje. Väčšina orgánov stále nepovoľuje elektronické podanie žiadosti.
„Ešte stále sme evidentne vzdialení od skutočného jednotného trhu. Na to, aby sme mohli vybudovať tento jednotný trh, musíme odstrániť byrokraciu a potrebujeme jednotnejšie regulačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Rýchla implementácia smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa, čaká nás však ešte veľa práce," povedala podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová.