TASR za Rezníka porušila protischránkový zákon Reprofoto tablet.tv

TASR za Rezníka porušila protischránkový zákon

04.12.2017 11:22 | Tlač | mk

Protischránkový zákon prikazuje každej štátnej inštitúcii podpisovať zmluvy len s dodávateľmi, ktorí zverejňujú konečných užívateľov.  

 

 

Začiatkom lete TIS upozornila, že štátna tlačová agentúra TASR v polovici marca 2016 pod vedením vtedajšieho generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka podpísala zmluvu na 110 tisíc eur so švajčiarskou firmou All-Media Typlan AGna na 32-bitový upgrade ich softvéru.

„Švajčiarsky dodávateľ nemá dohľadateľnú webstránku. Podľa faktúr za ňou stoja zrejme českí občania," upozornila TIS na blogu.

TASR postupovala tzv. priamym rokovacím konaním. Argumentovala, že na jej 25 rokov starý 16-bitový systém má autorské práva len jedna jediná firma.

Vtedajší šéf stratégií TASR Vladimír Puchala (dnes generálny riaditeľ TASR) sa v reakcii pre TIS bránil, že povinnosť platila až od polovice apríla 2016. TIS upozorňuje, že už v marci vtedy platný zákon o verejnom obstarávaní jasne uvádzal: "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod."

TIS podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v týchto dňoch rozhodol, že TASR porušila zákon o verejnom obstarávaní a to hneď v troch bodoch. Tým, že uzavrela zmluvu s uchádzačom, ktorý nemal v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov, pričom uvedené porušenie zákona malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.

TASR porušila zákon aj tým, že v požadovanej forme nezverejnila v profile zmluvu o dielo vrátane jej dodatku a tým, že neuverejnila v profile sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy do 90 dní od dňa skončenia alebo zániku zmluvy.

„Porušenie protischránkového zákona však znamená, že švajčiarska firma tender nemohla vyhrať a zmluva nemala byť ani podpísaná. TASR navyše za porušenie zákona hrozí sankcia 5,5 tisíc eur. Švajčiarskej firme dokonca minimálne 10 tisíc eur plus na tri roky zákaz obchodovania so štátom," upozorňuje TIS.

Aktualizácia o stanovisko Vladimíra Puchalu (13:55): Spoločnosť All Media Typlan je zmluvným partnerom TASR od roku 1992. Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní konštatuje : „kontrolná skupina má za to, že kontrolovaný (TASR) dostatočne preukázal oprávnenosť použitia zvoleného postupu priamym rokovacím konaním..."  Vo Vyjadrení k protokolu o výsledku kontroly TASR poukázala na metodické ustanovenie UVO, ktoré vysvetľovalo, podľa ktorých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní sa má postupovať v prípade priameho rokovacieho konania.

Zadávanie podlimitnej zákazky „Agentúrny systém TYPLAN - upgrade" bolo realizované postupom podľa § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. (tzn. priamym rokovacím konaním). Pri tejto zákazke TASR postupovala v zmysle metodického  usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 14070-5000/2015, ktoré bolo publikované 06.11.2015. V tomto metodickom usmernení Úrad pre verejné obstarávanie zaujal stanovisko k tomu, ktoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú na zadávanie podlimitnej zákazky postupom podľa § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. Výslovne sa v ňom konštatuje: „Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska priamym rokovacím konaním je upravený ustanovením § 101 zákona o verejnom obstarávaní. Na tento postup sa vzťahujú aj základné ustanovenia prvej časti zákona o verejnom obstarávaní (ustanovenia § 1 až § 21). Zároveň ustanovenie § 101 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje na použitie ustanovení § 58 písm. b), d) až i) zákona a § 59 ods. 3 zákona, podľa ktorých je potrebné sa riadiť pri uvedenom postupe zadávania zákazky. Ustanovenie § 49a zákona o verejnom obstarávaní sa zo systematického hľadiska nachádza v druhej časti zákona upravujúcej postupy zadávania nadlimitných zákaziek. Pokiaľ teda ustanovenia § 101 zákona neodkazuje na použitie ustanovenia § 49a zákona, verejný obstarávateľ nie je povinný postupovať podľa tohto ustanovenia. To isté platí aj pre prípad ustanovenia § 40 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré upravuje povinnosť verejného obstarávateľa zriadiť na vyhodnotenie ponúk komisiu."

V predmetnom metodickom usmernení sa neuvádzalo, že pri postupe podľa § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. sa má aplikovať aj ustanovenie § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. Z tohto dôvodu pri predmetnej zákazke TASR postupovala v zmysle § 101 zákona č. 25/2006 Z. z.pošli na vybrali.sme.sk


Najčítanejšie