Tlačová správa z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 22. 03. 2018 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Reklamná kampaň: „Biznis úvery s poistením“, zadávateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálom reklamy na Biznis úvery prezentovanej na web stránke zadávateľa, PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ namieta voči sloganom reklamy v znení: „Odišiel vám váš starý?“, „Odišla vám vaša stará?“ v kontexte vyobrazenia podlahy, na ktorej sú kriedou obkreslené pracovné nástroje (vŕtačka, šijací stroj, motorová píla). Toto zobrazenie spolu s uvedeným textom podľa sťažovateľa evokuje miesto a polohu úmrtia človeka, prezývka váš starý/vaša stará sa používa slangovo v našom nárečí na označenie starého rodinného príslušníka, respektíve manžela, manželky. Reklama podľa sťažovateľa dehonestujúcim a urážlivým spôsobom evokuje smrť rodinného príslušníka.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Biznis úvery s poistením“, zadávateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Vizuál reklamy využíva expresívnejšie výrazové prostriedky, najmä v rámci vizuálneho prevedenia reklamy, tieto sú však s ohľadom na komunikačné posolstvo kampane akceptovateľné a je potrebné ich v tomto kontexte aj interpretovať. Headline reklamy „Odišiel vám váš/vaša starý/stará“ sa jednoznačne viaže k siluete pracovného nástroja, ktorá je v reklame jasne rozoznateľná a identifikovateľná a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol vizuál reklamy interpretovať vo význame personifikácie ku konkrétnym osobám, či osobe manžela a manželky. Reklama neobsahuje prvky, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a Komisia si nemyslí, že reklama urážlivým spôsobom evokuje smrť rodinného príslušníka alebo inej osoby. AK RPR je toho názoru, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Moji blízki“, zadávateľa: 4Life Direct Insurance Services s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, ktorý propagoval poistenie „Moji blízki“, zadávateľa 4Life Direct Insurance Services s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame odznela informácia, ktorá prezentovala výšku poistného plnenia od 1000 až do 15 000 Eur. Na web stránke spoločnosti a pri komunikácii s operátorom bola sťažovateľovi potvrdená maximálna výška poistného plnenia určená do 10 000 Eur. Na základe tejto skutočnosti považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklama TV spot: „Moji blízki“, zadávateľa: 4Life Direct Insurance Services s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.

V danom prípade AK RPR čiastočne uznala argumentáciu zadávateľa, že nebolo jej úmyslom zavádzať spotrebiteľa a daná situácia vznikla z dôvodu vysielania neaktuálnej reklamy. Na druhej strane však treba brať do úvahy aj skutkový stav, a to, že podľa slov zadávateľa, podmienky poistného plnenia boli upravené k dátumu 1. januára 2018, pričom reklama bola reálne stiahnutá z vysielania až 7. marca 2018. V tomto období teda reklama prezentovala neaktuálny údaj, resp. obsahovala informáciu, ktorá mohla spotrebiteľa uviesť do omylu. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že zadávateľ nevenoval v čase vysielania neaktuálnej reklamy dostatočnú pozornosť prezentácii a informovaniu o charakteristikách produktu a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. AK RPR zároveň ocenila postoj zadávateľa, ktorý sa vzhľadom k vzniknutej situácii rozhodol, že ktokoľvek do 31.marca 2018 výslovne požiada o uzatvorenie zmluvy s pôvodným poistným plnením do výšky 15.000 € ako videl v predmetnej reklame, uzatvorí s ním poistnú zmluvu na túto čiastku.

Reklamná kampaň: „Najspoľahlivejší obchod“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnej kampani „Najspoľahlivejší obchod“, zadávateľa Alza.sk s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že Alza sa na svojej webovej stránke, v TV reklame a v reklamných médiách na internete a billboardoch, prezentuje ako najspoľahlivejší internetový obchod v súvislosti so súťažou ,,Obchodník roka 2017.“ Výzva na hlasovanie v súťaži je však vyobrazená len v pravom rohu stránky omnoho menším písmom ako je v strede stránky vyobrazený nápis ,,Viete prečo je Alza najspoľahlivejší obchod?“ a nižšie uvedené dôvody. Rovnako je nižšie pri zelenom mimozemšťanovi vyobrazená žltá nálepka s nápisom ,,NAJspoľahlivejší internetový obchod.“ Podľa sťažovateľa môže reklama spotrebiteľa uviesť do omylu o tom, že Alze už bolo udelené ocenenie v súťaži a skutočne je najspoľahlivejším obchodníkom roka, a teda môže ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa pri nákupe určitého produktu. Rovnako tvrdenia o tom, že najrýchlejšie doručia tovar, majú najširšiu ponuku produktov, najpohodlnejšiu reklamáciu či najlepšiu zákaznícku podporu môžu byť klamlivou praktikou, pokiaľ svoje vyhlásenia Alza nevie podložiť nejakým objektívnym prieskumom, ktorý by ich prehlasované tvrdenia preukázal. Vizuál stránky Alza navodzuje dojem, že Alza získala určité ocenenie najspoľahlivejšieho obchodu, a tiež sa superlatívmi prezentuje ako najlepší obchod spomedzi ostatných súťažiteľov, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť ekonomické správanie sa spotrebiteľa, a tým aj privodiť ujmu iným súťažiteľom, resp. internetovým obchodom. Takéto konanie možno označiť podľa sťažovateľa za nekalú súťaž. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Reklamná kampaň: „Najspoľahlivejší obchod“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatív v kontexte tvrdenia „najspoľahlivejší obchod“, prípadne tvrdenia „najspoľahlivejší internetový obchod“. Zadávateľ doložil analýzu, v rámci ktorej porovnáva svoju šírku sortimentu, pohodlnosť reklamácie a rýchlosť dopravy s vybranými konkurentmi. Predložené materiály však nie sú dostatočne relevantné vo vzťahu k vyššie uvedenému tvrdeniu, keďže nepreukazujú skutočnosť, že spoločnosť na základe týchto vybraných kategórií môže o sebe tvrdiť, že je „najspoľahlivejším internetovým obchodom“. Samotná kategória „spoľahlivosti“ internetového obchodu nie je oficiálne definovaná a v rámci kampane sa ani nikde bližšie nešpecifikuje s kým konkrétne, resp. s akými inými subjektmi sa spoločnosť porovnáva. V tomto smere teda reklama naznačuje, že spoločnosť Alza je najspoľahlivejším obchodom vo vzťahu k všetkým subjektom na trhu, čo nemusí byť pravda a táto skutočnosť ani preukázaná nebola. AK RPR má preto za to, že zadávateľ dostatočne nepreukázal opodstatnenosť využitia superlatívu v reklame. Ohľadom námietky sťažovateľa vo vzťahu k tomu, že reklama vyvoláva klamlivý dojem, že spoločnosť získala cenu Obchodník roka, s touto sa AK RPR nestotožnila. Web stránka zadávateľa vyzýva súťažiacich k hlasovaniu, čo je možné považovať za opodstatnené, keďže sa do súťaže taktiež zapojila, avšak nikde neuvádza, že by spoločnosť predmetnú súťaž za tento rok už vyhrala a z reklamy to ani nevyplýva.

TV spot: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“, zadávateľa: HERO SLOVAKIA s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu na produkt Sunar, zadávateľa HERO SLOVAKIA s.r.o. Sťažovateľ namieta, že dialóg, ktorý vedú dve mamičky o umelom mlieku, vrátane sloganu v znení: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“ podsúva matkám názor, že nemusia dojčiť, pretože Sunar plne nahradí materské mlieko.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“, zadávateľa: HERO SLOVAKIA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s námietkami sťažovateľa, že reklama podsúva matkám názor, že nemusia dojčiť, pretože Sunar plne nahradí materské mlieko. Spôsob spracovania reklamy uvedenú skutočnosť ani nenaznačuje. V rámci dialógu matiek je dokonca zdôraznené, že Sunar začala jedna z nich používať až v čase, keď to bolo potrebné, a teda zrejme až v čase, keď dojčenie už nebolo možné. V reklame sa dokonca explicitne uvádza, že “Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy“. Reklama nesprostredkúva informácie spôsobom, ktorý by naznačoval, že je správne uprednostniť bezdôvodne umelú dojčenskú výživu pred dojčením a v tomto smere má AK RPR za to, že zadávateľ postupoval v rámci komunikácie zodpovedne a s prihliadnutím na špecifiká, ktoré v tomto ohľade pravidlá na komunikáciu predmetného produktu vyžadujú. Ako v rozpore s Kódexom nevníma AK RPR ani headline v znení“ Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“, ktorý je v tomto smere využitý v rámci zdôraznenia hlavnej zložky produktu – mliečneho tuku, ktorý je súčasťou produktu a Komisia je toho názoru, že headline je potrebné interpretovať v kontexte komunikačného posolstva reklamy. Samotná reklama však žiadnym spôsobom nenaznačuje, že produkt je totožný alebo lepší ako materské mlieko alebo, že mliečny tuk obsiahnutý v produkte je totožný mliečny tuk s mliečnym tukom obsiahnutým v materskom mlieku a AK RPR má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.

Reklamná kampaň: „U nás lyžuješ za babku“, zadávateľa: Snowparadise a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnej kampani (web stránka zadávateľa a billboard) spoločnosti Snowparadise a.s., ktorá komunikovala zvýhodnenú cenu skipasu. Sťažovateľ namieta voči headlinu v znení: „U nás lyžuješ za babku; deň+večer za 16,90 €“, ktorý považuje za zavádzajúci, lebo zákazník si musí kúpiť 10 dní s večerným lyžovaním za sumu 169,-€.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu. Billboard je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

Cieľom reklamy bola v danom prípade komunikácia zvýhodnenej ceny skipasu, ktorý si zákazník mohol zakúpiť za sumu 16,90€ na 1 deň+večer. Na to, aby zákazník získal zvýhodnenú ponuku, musel si skipas zakúpiť prostredníctvom e-shopu a cena bola platná len pri zakúpení skipasu na 10 dní+večerov, pričom konečná bola v danom prípade 169€. Tieto skutočnosti však z vizuálov reklamných nosičov dostatočne zrejmé nie sú. Internetový banner umiestnený na web stránke síce obsahuje informáciu, že lístok je možné si zakúpiť v eshope, avšak celkové vizuálne prevedenie reklamy, vrátane odkazu „kúpte v eshope a ušetríte...“ môže byť spotrebiteľom interpretované aj spôsobom, že zakúpením skipasu v eshope získa zákazník ešte zľavu navyše a nie, že cena prezentovaná v rámci vizuálu sa vzťahuje výlučne len pre zakúpenie skipasu v eshope. Takúto prezentáciu vníma AK RPR ako nezrozumiteľnú a viacvýznamovú a reklamu považuje za klamlivú. Reklamný billboard neobsahuje žiaden odkaz na podmienky ponuky a nie je v ňom ani naznačené, že ponuka sa vzťahuje na zakúpenie si skipasu výhradne cez eshop a len s podmienkou zakúpenia 10 dní v sume 169 €. Spotrebiteľ tak mohol byť oprávnene uvedený do omylu, keďže z vizuálu reklamného billboardu nevyplývala žiadna z vyššie uvedených podmienok. Dokonca mohol vizuál billboardu v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že zvýhodnenú cenu za skipas zaplatí napríklad aj priamo v mieste predaja v lyžiarskom stredisku. AK RPR má za to, že vizuál billboardovej reklamy nielen, že sprostredkoval informácie nejasným a nezrozumiteľným spôsobom, ale reklama obsahovala údaje, ktoré mohli zaviesť spotrebiteľa a zadávateľ preto nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o ekonomickej a finančnej hodnote produktu, vrátane konečnej ceny.

Spot: „Nehovor projekt, pokiaľ nemyslíš Hornbach – Hipster (Kaviareň)“, zadávateľa: HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči voči spotom k reklamnej kampani „Nehovor projekt, pokiaľ nemyslíš Hornbach“, zadávateľa HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Sťažovateľ je toho názoru, že videá, ktoré sú súčasťou kampane degradujú ľudí, ktorí vyslovujú slovo „projekt“ v inej súvislosti ako v spojitosti so spoločnosťou. Osoby, ktoré vystupujú v spotoch sú podľa sťažovateľa osočované, urážané a zahanbované. Sťažovateľ má za to že reklama nepodporuje budovanie dobrých vzťahov medzi ľuďmi, ale podnecuje zárodok nenávisti jedného voči druhému.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Spot: „Nehovor projekt, pokiaľ nemyslíš Hornbach – Hipster (Kaviareň)“, zadávateľa: HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.

Reklamná kampaň, súčasťou ktorej sú tri spoty, podľa slov zadávateľa reaguje na časté využívanie výrazu „projekt“ a snaží sa zvýrazniť jeho skutočný význam a uctiť si a sústrediť sa na osoby, ktoré sa s primárnym a skutočným významom pojmu „projekt“ zaoberajú. V tomto smere zadávateľ využíva v rámci reklamných spotov určitú mieru reklamného nadsadenia a absurdnosti, ktoré je potrebné vnímať v kontexte komunikačného posolstva. Predmetné výrazové prostriedky reklamy AK RPR akceptuje v prípadoch spotov „Ezoterička“ a „Boss“. Tieto nezobrazujú konanie, ani situáciu, ktorá by mohla byť nejakým spôsobom interpretovaná ako reálna, hyperbolizácia je v danom prípade zrejmá a AK RPR si nemyslí, že by spotrebitelia, vrátane detí a mladistvých mohli tieto spoty vnímať doslovne. Odlišné vnímanie reklamy však AK RPR vyhodnotila v prípade spotu, ktorý sa odohráva v kaviarni („Hipster“). Prostredie kaviarne, v ktorej pracujú mladí ľudia je reálne a takpovediac vystihuje bežnú situáciu, s ktorou sa v dnešnej dobe môžeme pomerne často stretnúť. Moment, kedy je protagonista v reklame atakovaný v danom prípade je realisticky. Situácia zachytáva správanie, ktoré je vyslovene násilné. Akt rozbitia notebooku a útoku na protagonistu reklamy je zobrazený veľmi reálne a zo správania sa hlavného protagonistu vnímať strach alebo obavu a AK RPR je toho názoru, že v danom prípade reklamu nemožno vnímať ani v kontexte reklamného nadsadenia, prípadne v kontexte humornej situácie. V predmetnom prípade ani úsmevné správanie sa ostatných sediacich nepredstavuje hyperbolu ale skôr nezáujem až pobavenie nad agresívnou situáciou, ktorá sa deje v ich prítomnosti. AK RPR má za to, že predmetný spot nebol pripravovaný s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, v tomto kontexte napríklad voči deťom a maloletým, ktorí nemusia správne interpretovať bezdôvodne použitý motív strachu a zároveň, pre ktorých uvedená situácia môže vytvárať určité vzorce správania sa akceptovateľné v spoločnosti, čo ale nie je pravda aj podľa vyjadrenia zadávateľa.