Tlačová správa z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 11. 10. 2018 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 10 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Plagát: „France lait – 25 rokov na Slovensku“, zadávateľa: INTERPHARM Slovakia, a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči plagátu, ktorý bol umiestnený v lekárni. Sťažnosť poukazuje na to, že súčasťou vizuálu reklamy je vyobrazenie produktov – dojčenskej mliečnej výživy prvej rady, ktorá sa používa pre deti od 0 do 6. mesiacov veku dieťaťa. Sťažovateľ má za to, že reklama takýchto produktov v rozpore s príslušnou legislatívou.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Plagát: „France lait – 25 rokov na Slovensku“, zadávateľa: INTERPHARM Slovakia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Pri posudzovaní reklamy AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že legislatíva, voči porušeniu ktorej namieta aj sťažovateľ, v kontexte ďalších právnych predpisov kladie zvýšenú pozornosť pri komunikácii potraviny na počiatočnú výživu dojčiat od narodenia do zavedenia príslušnej doplnkovej výživy pre dojčatá staršie ako šesť mesiacov. Reklama však nepropaguje potravinu, resp. dojčenskú výživu určenú pre dojčatá mladšie ako šesť mesiacov. Reklama nie je súčasťou produktovej kampane a nie je zameraná ani na propagáciu konkrétneho produktu. Cieľom reklamy je pripomenúť históriu značky a komunikácia spotrebiteľskej súťaže, v rámci ktorej sú zákazníci vyzvaní k tomu, aby spoločnosti zasielali svoje skúsenosti s produktom. Nie sú však nabádaní k tomu, aby si produkt zakúpili a kúpa produktu nie je ani podmienkou účasti v súťaži. Samotné vyobrazenie výrobkov v rámci vizuálu reklamy je v danom prípade skôr ilustračné a AK RPR prihliadala aj na skutočnosť, že balenia produktov, ktoré sú súčasťou reklamy sa v ponuke predajcu už nenachádzajú, a teda ich ani nie je možné zakúpiť. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama neporušuje Kódex.

Reklamná kampaň: „Poď žiť, nechaj žiť“, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosti od troch fyzických osôb, reklamnej kampani na vodku Absolut, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. V prvej sťažnosti sťažovateľ namieta, že reklama dehonestuje slovenskú ľudovú pieseň a kroj. Dievča vyobrazené v reklame pôsobí podľa sťažovateľa opito. Podľa sťažovateľa vyobrazenie modelky – mulatky v kontexte headlinu „Poď žiť, nechaj žiť“ nemá nič spoločné s reklamovaným produktom. Sťažovateľ záverom dodáva, že podľa jeho názoru Absolut vodka nijako ľuďom nepredlžuje život a ani nezlepšuje jeho kvalitu. V druhej sťažnosti sťažovateľ poukazuje na to, že reklama je podľa neho husto rozšírená na billboardoch v mestách a dostala veľký priestor v médiách a na internete, avšak reklama propaguje drogu, ktorá je podľa sťažovateľa zodpovedná za mnoho ľudských životov a rozvrátených manželstiev. Podľa sťažovateľa slogan vzbudzuje nenávisť a podporuje napäté vzťahy v spoločnosti. Sťažovateľ má taktiež za to, že slogan je klamlivý, keďže hlavná aktérka reklamy je černošského vzhľadu, čo môže vzbudzovať dojem, že Slovensko je africká krajina, a tým pretvárať slovenskú históriu, zvyklosti ako aj pôvod Slovanov a Európanov. Tretia sťažnosť poukazuje na umiestnenie vonkajšej reklamy na konkrétnych zastávkach MHD, ktoré sú v blízkosti viacerých škôl, navštevovaných maloletými osobami.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Reklamná kampaň: „Poď žiť, nechaj žiť“, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa Kódex kladie pomerne obsiahle požiadavky na reklamu alkoholických nápojov a reklama by mala okrem iného byť pripravovaná aj s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3). Reklamná kampaň, vrátane jej dejovej línie a spôsobu spracovania je v kontexte cieľa a hlavnej myšlienky kampane – upozorňovanie na nevyhnutnosť nediskriminácie v spoločnosti. Reklama nedehonestuje slovenskú ľudovú pieseň, ani iné symboly, ktoré sa so Slovenskom spájajú. Využitie piesne je v reklame opodstatnené a v súlade s jej komunikačným posolstvom. Taktiež skutočnosť, že hlavná hrdinka má na sebe časť ľudového odevu nemožno v tomto prípade považovať za neetické. Neetický a diskriminačný je naopak prístup, ktorý spája a podmieňuje nosenie kroja vo vzťahu k farbe pleti, či národnosti. V predmetnom prípade text použitý v reklame „Slovenské mamičky, pekné dcéry máte“ „je spojený s vyobrazením dievčaťa, ktoré je Slovenkou. Z tohto pohľadu má teda AK RPR za to, že reklama nie je zavádzajúca a nezneužíva neznalosť priemerného spotrebiteľa, keďže vzťah občianstva, či národnosti nie je viazaný na farbu pleti. Reklama bola podľa AK RPR pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a jej celkové vizuálne spracovanie neobsahuje nič, čo by mohlo byť degradujúce alebo urážlivé, práve naopak cez svoj príbeh zobrazuje prirodzenú mieru tolerancie a vhodného spoločenského správania sa k osobám s inou farbou pleti. Vo vzťahu k námietkam ohľadom skutočnosti, že predmetom propagácie je alkoholický nápoj je nutné v prvom rade uviesť, že reklama alkoholických nápojov má svoje obmedzenia, avšak nie je zakázaná. Zadávateľ nepoužil spoločensky dôležitú tému v kontroverznom spracovaní prvoplánovo bez ohľadu na diskusiu, ktorú reklama vyvolá ale v nadväznosti na dlhodobé CSR a ďalšie aktivity zamerané proti diskriminácií. V tomto kontexte má AK RPR za to, že zadávateľ postupoval zodpovedne a citlivo zohľadnil aj špecifiká a obmedzenia, ktoré sa k reklame alkoholických nápojov viažu. Reklama nezobrazuje spotrebu alkoholického nápoja spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, či nerozumné. V reklame sa neprezentuje nezodpovedný postoj ku konzumácii alkoholu a ani nevyjadruje súhlas s jeho nadmernou konzumáciou. AK RPR sa nestotožňuje s názorom sťažovateľa, že hlavná hrdinka v reklame pôsobí opito. Natalie sa v reklame pohybuje tanečným krokom, čo vzhľadom na to, že dej sa odohráva na tanečnej párty možno považovať za normálne a prirodzené. Jej celkové správanie však nevzbudzuje dojem, že je v stave opitosti. Pitie alkoholu, resp. jeho rozlievanie je v reklame zachytené len okrajovo a decentne. V tomto smere zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť aj tomu, aby v reklame upozornil na zodpovedné pitie alkoholu, prostredníctvom odkazu na www.pisrozumom.sk. Spôsob zobrazenia produktu v kontexte deja reklamy neinformuje o tom, že produkt má mimoriadny účinok, ani, že rýchlo pôsobí. Reklama nezdôrazňuje obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality, ani neobsahuje výraz zľahčujúci jeho účinok. Reklama taktiež nie je spracovaná spôsobom, ktorý by bol určený pre maloletého diváka, ani sa mu žiadnym spôsobom neprihovára. Osoby, vrátane hlavnej hrdinky, ktoré sú súčasťou spotu sú evidentne dospelé a spĺňajú aj zákonnú hranicu pre pitie alkoholu. Reklama nie je umiestnená v komunikačných médiách určených maloletým. Umiestnenie spotu na sociálnych sieťach ako aj vstup na tematické webové stránky sú podmienené vekovou hranicou 18 rokov a výzva k zamedzeniu prístupu k spotu maloletým osobám je umiestnená aj na začiatku videa. Vo vzťahu k námietkam ohľadom umiestnenia vonkajšej reklamy na autobusových zastávkach v blízkosti školy je nutné uviesť, že AK RPR v tomto smere aplikuje pravidlo najmä vo vzťahu k tzv. „tesnej blízkosti“ školy, či zariadenia určeného výhradne maloletým. Neakceptovateľným by teda bolo, ak by billboard bol umiestnený napríklad tesne pri vchode do školy, v jej areáli alebo napríklad na jej oplotení. V danom prípade bola však reklama v jednom prípade od školy vzdialený 150 m a v druhom 350 m, čo AK RPR považuje za prípustné.

Billboard, web stránka zadávateľa: „Jazdite naplno – plaťte 1%“, zadávateľa: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnej kampani „Jazdite naplno. Plaťte 1%“, zadávateľa Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že v danej reklame Mercedes-Benz ponúka operatívny lízing vo výške mesačnej splátky 1% z ceny podľa cenníka konkrétneho vozidla. Samotná reklama, publikovaná vo forme billboardu, neobsahuje žiadne obmedzenia či vyhlásenia k vyššie uvedenému. Podľa sťažovateľa reklama označená ako ponuka operatívneho lízingu vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že nebude požadovaná úhrada vyššej mesačnej splátky, než 1%, že táto mesačná splátka bude platiť bez ohľadu na dĺžku nájomného vzťahu, v splátkach sú zahrnuté aj náklady havarijného a povinného zmluvného poistenia a žiadne ďalšie poplatky nebudú požadované. Na základe vyššie uvedeného má sťažovateľ za to, že reklama uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie a sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard, web stránka zadávateľa: „Jazdite naplno – plaťte 1%“, zadávateľa: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľa a v tomto prípade je toho názoru, že komunikácia produktu je súčasťou reklamnej kampane, ktorá pozostáva z viacerých nosičov. Billboard, voči vizuálu ktorého namieta sťažovateľ je teda len jedným, navyše nie primárnym z komunikačných kanálov, ktoré upozorňujú na existenciu ponuky. Hlavným nosičom je web stránka www.jednopercento.sk , ktorá obsahuje obsiahle informácie o ponuke, vrátane jej podrobných podmienok. Vizuál billboardu v zjednodušenej podobe komunikuje hlavnú charakteristiku ponuky a definuje jej podstatu (nový operatívny lízing, pri ktorom zákazník platí jedno percento z plnej cenníkovej ceny vozidla), čo vzhľadom na rozsah a možnosti tohto médiá považuje AK RPR za akceptovateľné. Navyše na billboarde je jasne a zrozumiteľne uvedený odkaz na predmetný web, po kliknutí na ktorý sa zákazník dozvie všetky podrobné informácie avšak priamo na ňom si nemôže daný produkt objednať. AK RPR sa nedomnieva, že priemerný spotrebiteľ by urobil kvalifikované rozhodnutie len na základe billboardovej reklamy a je tiež toho názoru, že priemerný spotrebiteľ na základe vizuálu billboardovej reklamy nemôže očakávať, že ponuka nemá žiadne ďalšie podmienky, najmä ak reklama odkazuje na samostatnú web stránku k ponuke. Využitie ponuky je navyše v tomto prípade previazané na podpis zmluvy, ktorému predchádza osobné stretnutie s poskytovateľom služby, na ktorom potenciálny zákazník získa všetky potrebné informácie. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama sprostredkúva informácie zrozumiteľným a jasným spôsobom, neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, ani nie je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie, a preto ju považuje za neporušujúcu Kódex.

Reklamný článok: „Uvažujete o laserovej epilácii?“, šíriteľa: News and Media Holding a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec voči článku, ktorý bol uverejnený na portáli wanda.pluska.sk. Sťažovateľ poukazuje na to, že v článku je linkovaný konkrétny produkt inzerenta a ide teda o komerčnú spoluprácu. Napriek tomu článok nie je označený ako reklama, resp. komerčná spolupráca.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný článok: „Uvažujete o laserovej epilácii?“, šíriteľa: News and Media Holding a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 2 Kódexu.

V tomto prípade možno za reklamu považovať článok o laserovej epilácii, v ktorom sa spomína ponuka služby konkrétneho poskytovateľa. V článku je zároveň priamy odkaz na web stránku poskytovateľa služby s možnosťou túto si zakúpiť za zvýhodnenú cenu. Takto koncipovanú komunikáciu AK RPR považuje za reklamu a je toho názoru, že ako reklama mal byť článok aj označený. AK RPR akceptuje vyjadrenie šíriteľa, že neoznačenie článku ako reklamy bolo spôsobené zlyhaním ľudského faktora, a taktiež oceňuje, že šíriteľ článok označil ako „platenú reklamu“ ihneď po obdržaní sťažnosti, avšak zároveň má za to, že v čase neoznačenia článku, vyvolával tento dojem, že je informáciou iného ako reklamného charakteru.

Vonkajšia reklama: „Aspoň raz...“, zadávateľa: MONTRE, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorá propaguje značku klenotníctiev Aurum, zadávateľa MONTRE, s.r.o. Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie vulgarizmu v rámci headlinu: „Aspoň raz nebuď ko*ot a konečne jej to kúp“. Podľa sťažovateľov má reklama negatívny vplyv na deti a mládež.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Aspoň raz...“, zadávateľa: MONTRE, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľov. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je v danom prípade headline v znení: „Aspoň raz nebuď ko*ot a konečne jej to kúp.“ V predmetnom prípade je Komisia toho názoru, že komunikácia headlinu v podobe využitia „hviezdičky“ v kontexte, v ktorom ju využil zadávateľ, evokuje vulgarizmus. Interpretácia takto zobrazeného sloganu je jednoznačná, čo vyplýva aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý sám pripustil, že za určitých okolností možno do slova dosadiť písmeno, ktoré vulgarizmus evokuje. AK RPR sa nestotožnila s názorom zadávateľa, že vulgarizmus v slove vidí len ten, kto chce. V písomnej komunikácii (napr. v prípade verejných internetových diskusií) je využitie spôsobu uvádzania vulgárneho výrazu s použitím „hviezdičiek“ bežnou praxou a je preto nepravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ si bude prvotne headline interpretovať inak, ako s využitím vulgárneho výrazu. Navyše zadávateľ si ako komunikačné médium zvolil aj vonkajšiu veľkoplošnú reklamu, ktorá je dostupná širokému cieľovému publiku, a je teda isté, že s reklamným posolstvom prídu do kontaktu aj deti a maloleté osoby, ktorým takáto reklama určená nie je. Je na zadávateľovi aké hodnoty chce v reklame použiť avšak v prípadoch, kedy sa rozhodne siahnuť po hraničných alebo za hranicou etiky vnímaných výrazových prostriedkoch alebo témach, musí takejto komunikácií prispôsobiť aj výber komunikačného média a zvážiť celkový dopad kampane. Komisia nespochybňuje motiváciu niektorých zákazníkov zadávateľa kúpiť jeho produkt, avšak je na zadávateľovi akým spôsobom takúto motiváciu „previnenie“ zobrazí vo svojej reklame a teda ako vidí svojich vlastných zákazníkov. Celkovo má AK RPR za to, že uvedená reklama porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti, prispieva k vulgarizácii spoločnosti a AK RPR si nemyslí, že daný spĺňa požiadavky, ktoré Kódex na slušnú a etickú reklamu kladie.

Facebook: „Právnikovica“, zadávateľa: GASTRO 2, s.r.o., RETRO CULT Club

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu reklamy, ktorou pozýva RETRO CULT Club študentov na podujatie „Právnikovica“. Sťažovateľ poukazuje na to, že spôsob zobrazenia modelky v reklame pôsobí bizarne a podľa sťažovateľa je zrejmé, že zadávateľ sa snažil čo najviac minimalizovať formálne oblečenie spájané s právnickou profesiou, čím dosiahol, že zobrazenie je sexistické až vulgárne. Sťažovateľ má za to, že v spojení so zacielením reklamy na študentov právnickej fakulty reklama znevažuje dôstojnosť žien, právničiek, ktoré prezentuje primárne ako vyzývavý objekt. Taktiež výber a póza modelky nasvedčuje podľa sťažovateľa tomu, že zadávateľ nehľadí na ľudskú dôstojnosť žien – právničiek, keď s ohľadom na stereotypné predstavy umiestni na reklamu blondínu, ktorá sa má „zvodne“ zahryznúť do pera.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Facebook: „Právnikovica“ zadávateľa: GASTRO 2, s.r.o., RETRO CULT Club nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Modelka v reklame nie je vyobrazená spôsobom, ktorý by porušoval všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Jej celkové stvárnenie je slušné a decentné. V reklame nie sú odhalené intímne partie a vizuál reklamy nemožno považovať ani za urážlivý, či ponižujúci a reklama neobsahuje ani prezentácie, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami, ktoré Kódex ohľadom slušnosti reklamy na reklamu kladie. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že by reklama bola sexistická, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Billboard: „Nie sme trúby“, zadávateľa: občianske združenie FEMília

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu billboardu, ktorý poukazuje na myšlienku dostupnosti interrupcií. Sťažovateľ namieta, že reklama prirovnáva materstvo ženy na úroveň pece na chlieb a nabáda k interrupciám. Billboard je umiestnený na mieste, kde chodí veľa matiek a otcov s malými deťmi na prechádzku do lesíka. Sťažovateľa ako rodiča malých detí táto reklama poburuje.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Nie sme trúby“, zadávateľa: občianske združenie FEMília nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. V predmetnom prípade AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že cieľom reklamy bolo vysloviť nesúhlas s obmedzením možnosti žien podstúpiť interrupciu. Zadávateľ uvedenú skutočnosť prezentuje prostredníctvom vizuálu, ktorý čiastočne využíva expresívnejšie výrazové prostriedky a ženu prirovnáva k „rúre na pečenie“, avšak s ohľadom na celkové komunikačné posolstvo reklamy, ako aj na fakt, že reklama nepropaguje žiaden konkrétny komerčný produkt, ale je v tomto prípade nástrojom vyjadrenia spoločenského postoja a názoru je tieto možné považovať za akceptovateľné. Celkovo však reklama neobsahuje prezentácie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti či slušnosti, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.