Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 22. 4. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby RTVS Šport vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Šport Extra spoločnosti SPRÁVCA SK, s.r.o.;
• zmenila licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., v časti druh licencie z lokálnej na celoplošnú, v časti názov programovej služby z názvu „Mestská TV Svit“ na „Corona Virus Info TV“ a v časti jazyk vysielania a podiely programových typov;
• uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo v dňoch 17. 9. 2019 (cca 13:43 hod.), 18. 10. 2019 (cca 13:53 hod.), 10. 10. 2019 (cca 14:02 hod.) 9. 10. 2019 (cca 22:21 hod.), 5. 11. 2019 (cca 21:45 hod.) a 6. 11. 2019 (cca 13:44 hod.) odvysielaním programov Farma, označených ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahovali expresívne vyjadrovanie, v dňoch 18. 10. a 17. 9. aj obscénne vyjadrovanie a v dňoch 9. a 10. 10., 5. a 6. 11. 2019 okrem expresívneho vyjadrovania aj slovnú agresivitu pre ktoré mali byť klasifikované ako nevhodné pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k porušeniu JSO;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenia zákona poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Slovenská produkčná, a.s. za porušenie § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s  poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke https://video.noviny.sk dňa 11. 12. 2019, bez oznámenia údajov Rade;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním príspevku Vzniká titulná skladba k filmu Správa, v programe Správy RTVS dňa 1. 2. 2020;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 9. 2. 2020 o cca 16:57 hod. odvysielal program Osudové leto 2, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO, vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že program Osudové leto 2, ktorý odvysielal v dňoch 8. 2. (v trvaní cca 146 minút a 56 sekúnd vrátane reklamných prerušení) a 9. 2. 2020 (v trvaní cca 147 minút a 12 sekúnd vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy v oboch dňoch päťkrát a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2020 v čase od 13:00:00 hod. do 13:59:59 hod. a od 14:00:00 hod. do 14:59:59 hod. a dňa 9. 2. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. a od 18:00:00 hod. do 18:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 16. 2. 2020 o cca 20:33 hod. odvysielaním programu Babská jazda, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 1. 2. 2020 o cca 14:10 hod. odvysielaním programu Rýchlo a zbesilo 2, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N., s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu) a vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorým mohlo dôjsť dňa 4. 2. 2020 o cca 15:10 hod. odvysielaním programu Študio TA3;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MV Média, s.r.o. (programová služba TV REGION) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR z dôvodu, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 2. 2020 a vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu do 15 dní od vzniku týchto zmien;
• uznala za neopodstatnené 13 sťažností, respektíve ich častí.