Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 4. 6. 2020

04.06.2020 08:23 | Tlačové správy | TS RVR

Zápisnica uo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 3. 6. 2020 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• udelila licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie a pridelila frekvenciu 94,7 MHz Banská Bystrica na vysielanie programovej služby BB FM Rádio žiadateľovi - spoločnosti BB FM s.r.o.;
• pridelila frekvenciu 90,5 MHz Banská Bystrica vysielateľovi Rádio Bojnice, s.r.o.;
• pridelila frekvenciu 89,7 MHz Zvolen vysielateľovi Rádio Bojnice, s.r.o.;
• pridelila frekvenciu 91,4 MHz Žiar nad Hronom vysielateľovi Rádio Bojnice, s.r.o.;
• nepridelila frekvencie 95,4 MHz Čadca a 102,1 MHz Považská Bystrica vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona;
• uložila úhrnnú sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania časových úsekov z dní 1. a 2. 11. 2019 a za porušenie § 35 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 22:44:28 hod. do 23:14:27 hod. programu Previnenie odvysielaného dňa 1. 11. 2019, ktorý zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy;
• uložila úhrnnú sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. , za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 9. 10. 2019 o cca 10:40 hod. (JOJ) a dňa 19. 10. 2019 o cca 11:49 (WAU) odvysielal program Extrémne prípady, ktorý obsahoval obscénne a expresívne vyjadrovanie, a dňa 7. 12. 2019 o cca 17:41 hod. (WAU) odvysielal program Extrémne prípady, ktorý obsahoval slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie, pričom tieto programy boli označené ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že naplnili kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;
• uložila sankciu – pokutu 99 eur vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One), za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, november a december 2019;
• uložila sankciu – pokutu 99 eur vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Rock), za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, november a december 2019;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Retro), za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, november a december 2019;
• vzala na vedomie štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb vysielateľov MAC TV s.r.o., MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a C.E.N. s.r.o.;
• vzala na vedomie štatistiku o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. Štvrťrok 2020;
• vzala na vedomie oznámenie o prevádzkovaní služby www.vafec.sk spoločnosti VAFEC s.r.o. a prijala ho v časti týkajúcej sa sekcie Archív ako oznámenie o poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 63a ZVR;
• udelila registráciu retransmisie spoločnosti Spoje, s.r.o.;
• zmenila licencie na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi TV PEZINOK, s.r.o. v časti právne skutočnosti;
• zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi 1. Humenská, a.s. v časti právne skutočnosti;
• zmenila licencie na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi COM-MÉDIA, spol. s r.o. v časti právne skutočnosti;
• zmenila registráciu retransmisie prevádzkovateľovi retransmisie Miklovky TV s.r.o. v častiach špecifikácia telekomunikačnej sieste alebo zariadenia, územný rozsah retransmisie a počet prípojok;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Slovensko), začatého z dôvodu odvysielania programu Rádiožurnál (príspevok Zo skládky v Liptovskom Mikuláši vyteká po dažďoch viacej vody), dňa 12. 11. 2019 v súvislosti s podozrením z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), začaté z dôvodu možného porušenia 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 6. 12. 2019 o cca 15:02 hod. odvysielal program Mimoriadne televízne noviny (príspevok s názvom Výbuch plynu v bytovke) a vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programov Mimoriadne televízne noviny (príspevok s názvom Výbuch plynu v bytovke) a  Prvé televízne noviny (príspevok Výbuch plynu v Prešove);
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), začatého z dôvodu odvysielania programu Prci, prci prcičky 3: Svadba, dňa 18. 10. 2019 o cca 22:20 hod., v súvislosti s podozrením z nesprávneho uplatnenia JSO;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), začatého z dôvodu odvysielania programu Správy TA3, dňa 24. 11. 2019, v súvislosti s podozrením z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;

uznala za neopodstatnené 16 sťažností, respektíve ich častí, a to na:
• vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 7. 4. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 2. 4. 2020 (používanie štátneho jazyka vo vysielaní, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 8., 15., 22., 29. 3. 2020 a 5. 4. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Správy RTVS, Rádiožurnál, zo dňa 22. 4. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Rádio Slovensko);
• vysielanie programu Túto hudbu mám rád, zo dňa 15. 4. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, propagácia násilia a podnecovania k nenávisti, RTVS, Rádio Slovensko);
• vysielanie programu Kolonáda, zo dňa 7. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, RTVS, Jednotka);
• vysielanie Tlačovej konferencie premiéra SR na tému koronavírus, zo dňa 15. 3. 2020 (prerušenie programu reklamou, MAC TV s.r.o., JOJ);
• vysielanie programu Nočné rande, zo dňa 14. a 15. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
• vysielanie upútavky na film Vražda v Orient Exprese počas vysielania rozprávky Snoopy a Charlie Brown: Peanuts vo filme, zo dňa 5. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);
• vysielanie programu Súdna sieň, zo dňa 1. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);
• vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 4. 4. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 17. 3. 2020 (používanie štátneho jazyka, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Malé lásky, zo dňa 19. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie upútavky na program John Wick 3, zo dňa 14. a 15. 3. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Krok za krokom, zo dňa 19. 4. 2020 (prerušenie programu vysielaním telenákupu v dĺžke viac ako 15 minút, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV DOMA);
• vysielanie programovej služby Rádio Jazz vysielateľa C.S.M. group s.r.o. (nevyužívanie frekvencie – sťažnosť doručená pred odňatím licencie);Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Od júla 2020 nastáva zmena v top manažmente spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky známeho domčeka deduška Večerníčka sa začala 6. júla 2020.

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto v týchto dňoch pristúpilo k vypnutiu prednahratých hlášok, ktoré slúžili na navigovanie zákazníka a prináša priame spojenie so zamestnancom zákazníckej linky  už od začiatku hovoru. Zákazník tak po novom nebude musieť počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom.

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

S čiernou šatkou zakrývajúcou ústa a nos dnes prišiel na súd v Londýne hrdina Pirátov z Karibiku a hollywoodsky herec Johnny Depp.

VÚB banka má novú kampaň s Petrou Polnišovou aj Evou Večerovou (VIDEO)

VÚB banka má novú kampaň s Petrou Polnišovou aj Evou Večerovou (VIDEO)

VÚB banka začiatkom júla spustila novú kampaň s názvom „Čo je v rodine to sa počíta“, ktorá sa odohráva v prostredí rodiny a susedov.

EÚ musí bojovať s nenávisťou na internete spoločne, povedala podpredsedníčka EK

EÚ musí bojovať s nenávisťou na internete spoločne, povedala podpredsedníčka EK

Európska únia potrebuje záväzné spoločné pravidlá, ktoré by prinútili internetové sociálne siete aktívne bojovať proti nenávistným prejavom a zároveň rešpektovať slobodu prejavu.

Špeciálna verzia festivalu – Nádych s Atmosférou – bude a až trikrát

Špeciálna verzia festivalu – Nádych s Atmosférou – bude a až trikrát

Výnimočné situácie si žiadajú výnimočné riešenia. Preto sa organizátori festivalu Atmosféra, ktorý sa koná v prekrásnom prostredí viníc neďaleko Hontianskych Nemiec, rozhodli priniesť festival k návštevníkom aj tento rok – avšak v komornejšej verzii s dôrazom na bezpečnosť. Miniséria podujatí Nádych s Atmosférou ovládne atmosférickú lúku v auguste 2020 dokonca trikrát!

RTVS prinesie seriálový hit Babylon Berlín (VIDEO)

RTVS prinesie seriálový hit Babylon Berlín (VIDEO)

Od pondelka 6. júla sa na obrazovky RTVS vráti populárny výpravný seriálový hit z dielne HBO - Babylon Berlín. RTVS odvysiela vždy dva diely za sebou každý pondelok o 22:00 na Dvojke.

Kníhkupecká sieť Panta Rhei má nového šéfa

Kníhkupecká sieť Panta Rhei má nového šéfa

Od 1. júla 2020 došlo k zmene vo vedení v spoločnosti Panta Rhei.

Automatické hlášky nahradili asistenti a asistentky, ohlasuje O2 v reklame (VIDEO)

Automatické hlášky nahradili asistenti a asistentky, ohlasuje O2 v reklame (VIDEO)

O2 sa rozhodla zmeniť komunikáciu so zákazníkmi.

Najčítanejšie