Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 9. 9. 2020

09.09.2020 14:57 | Tlačové správy |

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby FUN RADIO spoločnosti RADIO, a.s. do 19. 12. 2029;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Techlife vysielateľovi LIFE EU, s.r.o.;
• uložila sankciu – úhrnnú pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 16. 1. 2020 odvysielal komunikát propagujúci kinematografické dielo Príliš osobná známosť, ktorý naplnil definíciu reklamy, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná, a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že odvysielal v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. dva reklamné bloky v trvaní cca 5 minút a 44 sekúnd a cca 6 minút a 13 sekúnd a telenákupný šot propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v trvaní cca 34 sekúnd, pričom tieto reklamné a telenákupné šoty trvali dokopy 12 minút a 31 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 31 sekúnd;
• uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MV Média, s.r.o. (programová služba TV REGION) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 2. 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti a sankciu upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 51 ods. 1 ZVR z dôvodu, že neoznámil Rade zmenu sídla, spoločníka spoločnosti a štatutárneho zástupcu do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že dňa 21. 6. 2020 v čase o cca 20:33 hod. odvysielal program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 16. 7. 2020 odvysielal upútavku na program Mechanik zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že dňa 27. 6. 2020 v čase o cca 00:28 hod. odvysielal program Rytmus – sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetným programom raz zaoberala, pričom dňa 7. 2. 2017 uložila tomuto vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur, za nesprávne uplatnenie JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že 8. 6. 2020 v čase o cca 20:32 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 10. 6. 2020 v čase o cca 20:18 hod. (DAJTO) odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že 2. 6. 2020 v čase o cca 00:29 hod. odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 6. 2020 odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a  c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s odvysielaním programu Ochrancovia, dňa 18. 6. 2020;
• zmenila licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľovi BP Media, s.r.o. v časti názov programovej služby (Rádio Topoľčany) a právne skutočnosti spoločnosti;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) začatého z dôvodu možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2020 odvysielal v rámci programu Správy RTVS príspevok RTVS spúšťa dramatický seriál Hniezdo, pričom vzniklo podozrenie, že príspevok naplnil definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2020 o cca 22:52 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 40 rokov panic, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pričom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 12. 2019 v čase o cca 19:28 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa (Séria XI., Epizóda 10.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pričom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi ANTIK Telecom s.r.o. začatého na podnet vysielateľa, vo veci oznámenia o zmene licencie, z dôvodu, že vysielateľ vzal svoju žiadosť späť;
• udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/223 spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., zo spoločníka – prevodcu P. Matejka, na nadobúdateľa D. Lukáčková, ktorá získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SPRAVCA SK, a na nadobúdateľa Ing. J. Kráľ, ktorý získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o.;
• vzala na vedomie oznámenie spoločnosti Raj Production s.r.o. o poskytovaní služby tvraj.sk, poskytovanej na internetovej stránke https://tvraj.sk a v časti týkajúcej sa sekcií „Archív“ a „Relácie“ ho prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba v tejto časti vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;
• vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2020;
• vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2020;
• uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Ochrancovia, zo dňa 17. 6. 2020 (multimodálny prístup, MAC TV s.r.o., JOJ)

uznala za neopodstatnené 9 sťažností, respektíve ich častí, a to na:
• vysielanie programu Candice Renoirová – Cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami (S 6, E 7), zo dňa 25. 6. 2020 (JSO – ochrana maloletých, ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 5. 11. 2019 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka, Rádio Slovensko);
• vysielanie programu Televíkend, zo dňa 10. 7 2020, v repríze v dňoch 11. a 12. 7. 2020, (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Dvojka);
• vysielanie programu Ranné správy RTVS, zo dňa 20. 7. 2020, (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Súdna sieň - Incest, zo dňa 5. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
• vysielanie programu Mechanik zabijak 2, zo dňa 2. 6. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
• vysielanie programu Zvedený učiteľkou, zo dňa 4. a 5. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
• vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 27. 6. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Priatelia (S VII. E 19) zo dňa 28. 6. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, podnecovanie k nenávisti, propagácia neľudského konania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);Boris Kollár: Haščák mi dal veľmi peknú prednášku (VIDEO)

Boris Kollár: Haščák mi dal veľmi peknú prednášku (VIDEO)

Predseda Sme rodina Boris Kollár dnes zvolal tlačovú besedu, kde sa vyjadroval k piatkovému stretnutiu so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom.

Televízne ceny Emmy sú rozdané. Medzi víťazmi je Watchmen či Succession (VIDEO)

Televízne ceny Emmy sú rozdané. Medzi víťazmi je Watchmen či Succession (VIDEO)

Tohtoročný 72. ročník amerických televíznych cien Emmy, ktorý sa kvôli pandémiu COVID-19 uskutočnil bez osobnej účasti divákov aj bez červeného koberca, ovládol americký seriál Watchmen (Strážcovia) s 11 výhrami, vrátane ceny za najlepšiu minisériu.

Zomrel autor knižnej predlohy Forresta Gumpa, bol aj novinárom (FOTO)

Zomrel autor knižnej predlohy Forresta Gumpa, bol aj novinárom (FOTO)

Vo veku 77 rokov zomrel americký spisovateľ Winston Groom, autor knižnej predlohy oceňovaného filmu Forrest Gump.

365.bank si odnáša Zlatý klinec za svoje „Reklamy z obývačky“ (VIDEO)

365.bank si odnáša Zlatý klinec za svoje „Reklamy z obývačky“ (VIDEO)

Jarná kampaň 365 banky, v ktorej využila nový marketingový prístup, tzv. „crowdvertising“, a vyzvala ľudí, aby jej natočili spoty z pohodlia svojej obývačky, zabodovala.

Spolužitie majority s rómskou menšinou bude v Rádiu Slovensko pravidelnou témou relácie Kontakty

Spolužitie majority s rómskou menšinou bude v Rádiu Slovensko pravidelnou témou relácie Kontakty

Rádio Slovensko sa od pondelka 21. septembra v publicistickej relácii Kontakty bude v dvojtýždňovej periodicite venovať otázkam života rómskej národnostnej menšiny.

Trump v USA zablokuje TikTok a WeChat

Trump v USA zablokuje TikTok a WeChat

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa od nedele v Spojených štátoch zablokuje možnosť sťahovať aplikácie TikTok a WeChat, ktoré sú v čínskom vlastníctve.

Navaľnyj na Instagrame popisuje svoj stav a ako sa našla fľaša, v ktorej mohla byť jeho otrava (FOTO)

Navaľnyj na Instagrame popisuje svoj stav a ako sa našla fľaša, v ktorej mohla byť jeho otrava (FOTO)

Zdravotný stav ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa ďalej zlepšuje, aj keď pomaly. Kritik ruského prezidenta Vladimira Putina o tom dnes sám informoval na sociálnej sieti Instagram, kde tiež zverejnil svoju fotografiu z prechádzky po schodisku.

4 typy dátožrútov a 4 tipy na dokonalý smartfón pre každého z nich

4 typy dátožrútov a 4 tipy na dokonalý smartfón pre každého z nich

V obchodoch je toľko špičkových smartfónov, ktoré dnes dokážu viac, než akýkoľvek starší notebook! Nie každý však musí vo vrecku nosiť mobil za vyše 1 000 eur. Niekto používa mobil len zriedka, iní sa od neho neodlepí po celý deň. 

Celebrity ohlásili pauzu od Instagramu na protest proti Facebooku

Celebrity ohlásili pauzu od Instagramu na protest proti Facebooku

Niektoré americké a britské celebrity sa na celý deň odmlčali na platformách prevádzkovaných spoločnosťou Facebook, aby tak upozornili na problémy sociálnych sietí s nenávistnými prejavmi a dezinformáciami.

Poslankyňa Tabak sa síce za kontroverznú fotku ospravedlnila, no šíri ju ďalej (FOTO)

Poslankyňa Tabak sa síce za kontroverznú fotku ospravedlnila, no šíri ju ďalej (FOTO)

Aj poslankyňa Romana Tabak sa rozhodla pripomenúť deň obetí holokaustu, no dosť nešťastným spôsobom.

Najčítanejšie