Od 17. 5. sa končí núdzový režim, takto sa menia obmedzenia na hraniciach

NÚDZOVÝ STAV SKONČIL, OBMEDZENIA NA HRANICIACH NAĎALEJ TRVAJÚ❗️Pripomíname podmienky návratu do SR zo zahraničia:
➡️ Ak ste v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, ktorá sa končí:
✅ obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19, testovanie možno podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie
alebo
✅ pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.
_____________________________________________________________________
➡️ Ak ste za posledných 14 dní navštívili iné krajiny, ako sú uvedené hore:
✅ povinná domáca izolácia a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou.
❗️ Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné izoláciu ukončiť bez testovania a ani izolácii predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.
______________________________________________________________________
❓ČO ROBIŤ PO PRECHODE HRANICOU:
1️⃣. Osoby prichádzajúce na Slovensko sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.
2️⃣. Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia: https://www.mindop.sk/covid/.
3️⃣. Osoby sú tiež povinné informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára či pediatra. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, tak miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.
❗️Izoláciu musia podstúpiť aj ostatní členovia spoločnej domácnosti. Ukončia ju v rovnaký deň ako osoba, ktorej po prekročení hraníc vznikla povinnosť podstúpiť izoláciu.
❗️Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.
_____________________________________________________________________
? VÝNIMKY:
➡️ PENDLERI v rámci susedných štátov:
✅ v súvislosti s výkonom práce,
✅ študentov,
✅ osoby starajúce sa o blízkych,
✅ osoby obhospodarujúce pozemky,
✅ pracovníkov v kultúre,
✅ spravodajsko-mediálnu produkciu,
✅ pohreb a sobáš blízkej osoby a podobne
(všetky podmienky sú podrobne stanovené v 195. vyhláške §5 a § 7)
❗️Tieto osoby musia pri prechode hraníc disponovať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 7 dní.
_____________________________________________________________________
➡️ PENDLERI v krajinách EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí cez hranice prechádzajú výhradne v súvislosti s výkonom práce. Rovnaké podmienky platia aj pre osoby očkované a po prekonaní ochorenia COVID-19 ak:
a) osoba bola očkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti
ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynuli viac ako 4 týždne,
c) osoba 14 dní po prvej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
d) osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.
? Pre tieto osoby platí:
✅ Najneskôr pri vstupe na územie SR sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.
✅ Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.
✅ Musia sa podrobiť izolácii, avšak táto im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR.
❗️V prípade, že osoba test vo vlastnej réžii nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár eHranica (test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).
____________________________________________________________________
➡️ Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívnym testom platia aj pre niektoré profesijné skupiny a vybrané životné situácie.
✅ Napr. to platí pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritickú infraštruktúru, pri akútnej potrebe liečby či diagnostiky (aj v prípade veterinárnej starostlivosti), pri tranzite, pri vykonávaní striedavej starostlivosti o dieťa, pri nevyhnutných úkonoch potrebných k získaniu dokladov vydávaných SR.
_____________________________________________________________________
? Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín.
❗️Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk
? Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na
❗️Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
❗️Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.
❗️Ak sa u vás po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny ste prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a
oboznámte ho s cestovateľskou anamnézou.
_____________________________________________________________