365.bank: Kontinuálne vylepšujeme svoje AML procesy. Závery Finančnej spravodajskej jednotky odmietame, retrospektíva je neadekvátna

365.bank: Kontinuálne vylepšujeme svoje AML procesy. Závery Finančnej spravodajskej jednotky odmietame, retrospektíva je neadekvátna

365.bank prijala za posledné roky sériu opatrení v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML). Reaguje tak na skúsenosti z predchádzajúcich rokov, kedy slovenské banky čelili týmto pokusom, z ktorých vyplynuli sankcie zo strany domácich autorít. So závermi FSJ sa nestotožňuje a obráti sa na súdy.

„365.bank po transformácii svojej bankovej skupiny výrazne posilnila práve AML oblasť. Identifikovali sme miesta, kde sme videli priestor na zlepšenie v oblasti boja proti rafinovaným pokusom o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti istých skupín, prijali sme sériu opatrení pre ich odstránenie, niektoré zvládneme sami, niektoré sú systémové. Opatrenia len na strane bánk ich nevyriešia. Musí sa zlepšiť komunikácia aj na strane autorít. Už dnes však môžem povedať, že sme silnejší a lepšie pripravení, ako sme boli v minulosti,“ vyhlásil CEO 365.bank Andrej Zaťko, ktorý zároveň dodáva, že so sankciou FSJ sa banka nestotožňuje.

Na rozdiel od posudzovania štátneho orgánu po niekoľkých rokoch, banky sú povinné vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase. AML je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou a legislatíva, ako aj praktické usmernenia, ktoré vstupujú do procesov vyhodnocovania obchodných transakcií, sa neustále menia.

Banky tak musia byť schopné takmer okamžite reagovať na udalosti, na ktoré majú štátne orgány dni, či mesiace. Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami policajného zboru 365.bank nepovažuje za adekvátne. Podľa FSJ mala banka ohlásiť neobvyklé obchodné transakcie posudzovaných klientov skôr, respektíve v inej forme, prípadne aj opakovane. Poukazuje pritom na historické postupy banky.

„Nemôžme akceptovať prístup, keď sa na obchody spred mnohých rokov nahliada na základe súčasných informácií, ktoré však v danom čase k dispozícii neboli,“ dodáva Zaťko.
Výsledkom správneho konania FSJ je udelená sankcia. Ide pritom už o druhú finančnú inštitúciu na Slovensku, ktorá dostala podobný postih.

Pre správne a včasné plnenie povinností banky je zároveň nevyhnutná vzájomná kooperácia, ako aj včasná a relevantná spätná väzba, či aktívne metodické usmerňovanie zo strany štátnych orgánov. V tomto smere existuje výrazný priestor na zlepšenie vzájomnej spolupráce a výmeny informácií.

V stanovisku zaslanom médiám banka zároveň uvádza, že sa v posledných rokoch zamerala nielen na posilňovanie AML, ale aj na silný rozvoj retailového bankovníctva, pričom v tejto oblasti FSJ nenašla žiadne pochybenia. V súlade so svojou stratégiou postupne opúšťa korporátny segment klientov. Banka zároveň zdôrazňuje, že uplynulý rok bol pre celú skupinu 365.bank najúspešnejší v jej histórii. Banka vždy mala, má a bude mať eminentný záujem o dosahovanie plného súladu s legislatívou.