Na majetok syndikátu je exekúcia. Valková podáva žalobu na autorov listu členom SSN

11.04.2014 20:50 | Tlačové správy |

Začiatkom apríla bolo Slovenskému syndikátu novinárov doručené upovedomenie o začatí exekúcie v prospech firmy SQUAM TRADE, SE a výzva na podanie o vyhlásenia o majetku, aby do jedného týždňa podal súdnemu exekútorovi písomné vyhlásenie o svojom majetku, ktorý podlieha exekúcii. Predchádzalo tomu zablokovanie syndikátnych účtov.

 

 

V tejto súvislosti poslalo predsedníctvo syndikátu členom nasledujúci list, na základe ktorého podáva bývalá predsedníčka syndikátu Tamara Valková žalobu: " "Tvrdenia uvedené v liste sa nezakladaju na pravde, zasahuju do mojej cti, osobneho a profesionalneho života a preto podavam žalobu".

Členovia Predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov (Katarína Čižmáriková, Klára Grosmannová, Daniel Modrovský, Miloslava Necpalová, Monika Nemčeková) poslali členom nasledujúci list:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Tamara Valková, ktorá na 11. sneme SSN (16. novembra 2013) získala dôveru 26 (!) delegátov z 50 prítomných hrubo zneužíva svoju funkciu (napriek tomu, že 1. apríla 2014 abdikovala, stále je vo funkcii do 1. mája). Zvolala „svoju" tlačovú konferenciu (26. 11. 2013), píše „svoje" otvorené listy členom SSN (3. 3. 2014, 7. 3. 2014, 31. 3. 2014, 1. 4. 2014). Má na to právo, ale v nich, rovnako aj v článkoch, ktoré doteraz publikovala vo Fórume, servíruje vám, kolegovia, jednostranný pohľad, polopravdy, ale najmä klamstvá. Takisto ako v slabučkej školskej úlohe, ktorú predložila delegátom snemu ako správu o činnosti s prívlastkom „moja". Namiesto normálnej bilancie trojročnej činnosti SSN, čiže správy o činnosti Predstavenstva SSN, ktorého členkou bola celé funkčné obdobie.
Tamara Valková dobrovoľne prevzala funkciu poverenej predsedníčky SSN 1. decembra 2012 (vtedajšie P SSN ju zvolilo za poverenú predsedníčku 23. 10. 2012 namiesto P. Kubínyiho, ktorý sa vzdal funkcie). Členom predstavenstva nevedela ani len naznačiť, s akou víziou chce syndikát viesť. Tú, v jej podaní, nepoznáme ani doteraz. Neformulovala ju ani na vlaňajšom novembrovom sneme, ktorý ju zvolil za predsedníčku SSN. Jej slová (listy) sa diametrálne rozchádzajú so skutočnosťou. Azda príklad z „jej" tlačovej konferencie 26. novembra 2013, o ktorej sa členovia predstavenstva dozvedeli v predvečer či len niekoľko minút pred jej konaním:
„Ak to Predstavenstvo Slovenského syndikátu novinárov odsúhlasí, dám záujemcom možnosť uchádzať sa o prenájom alebo kúpu budovy syndikátu na Župnom námestí v Bratislave," konštatovala 10 dní po sneme T. Valková. Realita? Nedala možnosť nikomu!
Vedela, že SSN sa dostal do problematickej a až katastrofálnej finančnej situácie. Predovšetkým realizáciou projektu Mediaregion, ktorý vyčerpal sociálny fond a čerpal ďalšie syndikátne financie, celkove vyše 183-tisíc eur. Je možné, že nepreplatené peniaze SSN už ani nedostane, ba bude musieť vrátiť aj prvú splátku plus sankcie.
Pripomíname, že Mediaregion bol projekt financovaný z eurofondov, ktorý Viedeň 30. 6. 2012 predčasne po dvoch rokoch ukončila (hoci mal byť trojročný), ale jeho projektový manažér Z. Cho doteraz úlohy nedokončil (pričom na ne čerpal mzdy!). Pre vašu informovanosť, zhruba 90 percent financií na Mediaregion zhltli mzdy 3 (neskôr 2) pracovníkov!
Jedinou záchranou pre SSN bolo pustiť sa do transparentného predaja budovy, na ktorý dostalo predstavenstvo, teda aj predseda SSN mandát delegátov mimoriadneho snemu v máji 2011. Predsedníčky akoby sa to ani netýkalo.
Tamara Valková zvolila iný postup. V období od 22. do 25. 2. 2013 dala per rollam odhlasovať predstavenstvu 200-tisícový úver bez toho, aby drvivá väčšina členov P SSN poznala čo len názov nebankového subjektu, ktorý ho syndikátu poskytne. Nie každý zaň hlasoval a tí, ktorí žiadali doplňujúce informácie, ich nedostali. Už 27. 2. 2013 (2 dni po hlasovaní) bola totiž zmluva aj s notárskou zápisnicou podpísaná! (Mimochodom, predsedníčka SSN si len deň predtým, 26. 2. 2013, vyrovnala členské za dva kalendárne roky – 2012 a 2013.)
Splatnosť úveru v sume 224 000 eur bola 27. februára 2014. Syndikát v tom čase tieto finančné prostriedky nemal. A argumentácia „zásadné rozpory medzi mnou ako štatutárnym zástupcom SSN a väčšinou volených orgánov" (citát z listu predsedníčky SSN z 31. 3. 2014) má takéto pozadie: vo firme, ktorá poskytla úver, je založená budova SSN – Dom novinárov. Akýkoľvek návrh riešenia splatenia tohto úveru piati členovia P SSN proti jednému členovi predstavenstva a predsedníčke narážal na to, že firma (a predsedníčka) nechcú dopustiť nielenže riešenia, ale ani len rokovania!
Konkrétne a podrobnejšie o protichodných informáciách, týkajúcich sa predaja budovy SSN a vzťahu medzi veriteľom a našou organizáciou a možnými riešeniami vzniknutej situácie:
Zopakujme, že SSN si na základe zmluvy zo dňa 27. februára 2013 vzal pôžičku od spoločnosti SQUAM TRADE, SE vo výške 200 000 eur. Pôžička bola úročená ročným úrokom vo výške 12 %, pričom SSN sa zaviazal k jej splateniu do 27. februára 2014.
V tejto súvislosti bolo vydané rozhodnutie o povolení vkladu formou záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech spoločnosti SQUAM TRADE, SE.
Predstavenstvu i predsedníčke SSN už niekoľko mesiacov pred „vypršaním" lehoty na splatenie pôžičky syndikátom bolo zrejmé, že tak nie je možné učiniť (nedostatočný stav hotovosti na bežnom účte a najmä chýbajúce prostriedky z projektu Mediaregion). Predstavenstvo SSN na čele s predsedníčkou bolo uznesením snemu z novembra 2013 vyzvané, aby kritickú situáciu začalo urýchlene riešiť.

Po zhodnotení príjmovej a výdavkovej časti dospeli členovia Predstavenstva SSN k záveru, že nie je možné sanovať nepriaznivý stav niektorou z príjmových zložiek ako napríklad príjmy z nájomného, členských príspevkov, poskytovaných služieb či predaja techniky. SSN mal pritom negatívnu bilanciu na strane príjmovej zložky a každý mesiac produkoval novú stratu.

V tejto súvislosti Predstavenstvo SSN v decembri 2013 vyzvalo predsedníčku SSN Tamaru Valkovú, aby začala v predstihu riešiť túto situáciu s veriteľom, teda spoločnosťou SQUAM TRADE, SE. Výsledkom tejto iniciatívy bol podpis dodatku k zmluve o pôžičke s predĺžením splatnosti o jeden mesiac, teda do 31. marca 2014.

Ešte predtým však niektorí z členov P SSN vrátane členov KR SSN podnikli kroky k osloveniu ďalších relevantných organizácií, ktoré by mohli pomôcť riešiť vzniknutú situáciu. Pokračovanie zmluvného vzťahu so spoločnosťou SQUAM TRADE, SE totiž malo za následok, že rok po „vypršaní" od podpisu zmluvy, nastúpil inštitút tzv. denného penále z omeškania vo výške 0,15% (predtým bol definovaný vo výške 0,25%).

K 28. februáru 2014 bola tak výška pohľadávky spoločnosti SQUAM TRADE, SE vyčíslená na 224 000 eur, k 31. marcu 2014 už na viac ako 236 000 eur, pričom do 30. apríla 2014 by celková výška prekračovala 250 000 eur. V tejto súvislosti tak nemôže zavážiť zníženie ročnej úrokovej miery zo strany SQUAM TRADE, SE z 12% na 10%. Relevantné je predovšetkým penále, ktoré výrazne ukrajuje z majetku našej organizácie a znižuje jeho hodnotu.

Okrem toho je dňom 1. apríla 2014 reálne uplatnenie svojho práva zo strany SQUAM TRADE, SE, spoločnosti, ktorá je podľa podpísanej zmluvy oprávnená k výkonu záložného práva predajom založenej nehnuteľnosti (zálohu) v dobrovoľnej dražbe, priamym predajom zálohu tretej osobe, predajom v exekučnom konaní.

Pretože členovia Predstavenstva SSN ani napriek opakovaným výzvam nezískali podklady od predsedníčky SSN týkajúce sa ďalšieho predĺženia splatnosti zmluvy so spoločnosťou SQUAM TRADE, SE a vzniknutú situáciu odmietala akýmkoľvek spôsobom účinne riešiť, je na mieste obava, že predsedníčka SSN sa priamo podieľa takýmto spôsobom na likvidácii majetku organizácie z dôvodu nečinnosti.

Ešte pred uplynutím ročného obdobia platnosti zmluvy o pôžičke medzi SSN a SQUAM TRADE, SE viacerí členovia P SSN a Kontrolnej rady SSN hľadali spôsob vyplatenia veriteľa napr. aj medzi realitnými spoločnosťami, ktoré by boli zároveň nápomocné pri predaji domu novinárov. Svoj záujem vyplatiť veriteľa a poskytnúť SSN ďalších 12 mesiacov na základe zmluvy o pôžičke s ročnou úrokovou mierou vo výške 12 % potvrdila spoločnosť BM REAL ESTATE. Zároveň bol jej konateľ B. Križanovič ochotný zúčastniť sa na rokovaní s predstaviteľmi SSN, aby dohodol podmienky danej zmluvy. Okrem desaťminútového rokovania nebola predsedníčka SSN ochotná zúčastniť sa na akomkoľvek ďalšom rokovaní (dôvodom bolo meškanie konateľa BM REAL ESTATE, za ktoré sa ospravedlnil) a odmietla i sprostredkovanie stretnutia medzi konateľom spoločnosti SQUAM TRADE, SE a B. Križanovičom.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu však bola predsedníčka SSN uznesením P SSN zaviazaná na zabezpečenie dôležitých dokumentov k riešeniu tohto stavu. Tie spočívali v dodaní dodatku k zmluve medzi SSN a SQUAM TRADE, SE, ďalej vo vyčíslení aktuálnej výšky istiny vo vzťahu k poskytnutej pôžičke a ďalej k podpisu súhlasu zo strany SQUAM TRADE, SE s vyplatením celej dlžnej sumy tretím subjektom.

Keby sa tak stalo, spoločnosť BM REAL ESTATE by ešte pred uplynutím platnosti zmluvy, teda pred 27. februárom 2014 vyplatila nášho veriteľa a SSN nemusel prichádzať o tisíce eur každý mesiac bez rizika straty majetku najbližších 12 mesiacov.
Referencie pritom v tomto prípade jednoznačne hovoria v prospech subjektu BM REAL ESTATE, ktorý dlhodobo disponuje vysokou hotovosťou na účtoch za účelom vyplácania zálohu veriteľa, podniká vo viacerých krajinách, vyznačuje sa transparentným prístupom k riešeniu problému a je ochotný zúčastňovať sa osobne prostredníctvom jedného z konateľov na rokovaniach s predstaviteľmi SSN.

Zároveň je spoločnosť BM REAL ESTATE ochotná poskytnúť svoje poradenské služby, v prípade nepriaznivého vývoja transparentne odpredať budovu a zabezpečiť SSN nové priestory vrátane poskytnutia rovnakých služieb aj našim nájomníkom. Ani o jednom z týchto bodov však predsedníčka SSN nebola ochotná s týmto subjektom rokovať a u spoločnosti Prosman a Pavlovič si nechala z vlastnej iniciatívy urobiť analýzu prvého návrhu zmluvy medzi SSN a BM REAL ESTATE (poslala ju e-mailom členom SSN). Analýza pritom bola hodnotením aktuálneho vzťahu, pretože navrhovaná zmluva kopírovala existujúci stav medzi SSN a SQUAM TRADE, SE.
Predseda SSN je povinný odosobniť sa od akýchkoľvek vlastných záujmov a konať v prospech organizácie, ktorú zastupuje navonok. Nesmie sa skrývať za ušľachtilú myšlienku zvolávania snemu, ktorý má všetko vyriešiť. Zdá sa nám, že tým chcela iba legalizovať neúnosný stav a oznámiť nám všetkým, že sme už o budovu prišli.
Ak už bolo všetko v poriadku, prečo nebol konateľ SQUAM TRADE, SE schopný prísť na stretnutie s členmi predstavenstva SSN?
Z akého dôvodu nemali členovia P SSN právo nahliadať do dôležitých dokumentov a žiadať vysvetlenie? Predsedníčka SSN viackrát členom P SSN zopakovala, že sme len pomocný a informačný orgán predsedu SSN. Delegovaním právomocí a určovaním nezmyslených úloh (napríklad podpredsedom, zatiaľ čo ona nič nerobila) sa pritom predsedníčka SSN snažila predovšetkým o jediné – získať čas. Čas, ktorý sme nikdy nemali.
Predsedníčka SSN (nie Predstavenstvo SSN) vážne blokuje akékoľvek riešenia, rokovania. Nielenže nezvoláva zasadnutia P SSN a kolégia predsedníčky SSN, ale odďaľuje aj návrhy konkrétnych termínov týchto schôdzí. Pritom nie je jednoduché zladiť schôdzovanie 4 členov P SSN z regiónov (Košice, Martin, Tlmače, Galanta). Keď napríklad horko-ťažko po urgenciách e-mailom zvolala v piatok 29. 3. 2014 o 13,40 hod. zasadnutie P SSN na pondelok 31. 3. 2014 (hoci termín bol dohodnutý s jej vedomím na zasadnutí P SSN 13. 3. 2014), predostrela toto:
Program a témy rokovania (T. Valková):
1/ Schvaľovanie programu rokovania podľa K. Grosmannovej, príp. ňou povereným iným členom P SSN
2/ Rôzne
A ako dopadlo zasadnutie P SSN? Pri schvaľovaní návrhu programu, ktorý po vzájomnej dohode teda predložili členovia P SSN, predsedníčka nemala žiadny doplňujúci návrh. Po desiatich minútach, keď sme stihli prerokovať len prvý z desiatich bodov, začala hovoriť o zvolaní snemu (teda o úplne inej téme, čo je pre ňu charakteristické počas každého zasadnutia P SSN) a odrazu mala pripravený aj písomný materiál. Keď sme ju chceli zastaviť a vrátiť sa k pôvodnému bodu programu, zdvihla sa, odišla a v priebehu troch hodín sa ani nevrátila. Ak cítila potrebu zvolať ďalší snem, mala dať takýto bod do programu zasadnutia P SSN s príslušným písomným materiálom: dôvod, obsah, organizačné a finančné zabezpečenie snemu.
Viaceré uznesenia predstavenstva ju pritom zaväzovali, aby referovala o osude SSN a jeho budovy po 31. marci t. r. , keď sa skončila lehota predĺženia zmluvy na splatenie úveru, písomne mala informovať o situácii dokončenia projektu Mediaregion (v júni uplynú dva roky, čo ho Viedeň ukončila, bývalý projektový manažér Z. Cho však doteraz nedokončil úlohy, ktoré z neho vyplynuli a za ktoré dostával nemalý plat). Predsedníčka SSN sama navrhla ešte 3.decembra 2013 zrušenie regionálnych kancelárií v Banskej Bystrici a Trnave, keď však RO SSN v Banskej Bystrici voči tomu protestovala, P SSN ju zaviazalo, že bude rokovať so všetkými regionálnymi organizáciami o spôsobe ich existencie (kancelárie, administratívne pracovníčky) aj o výške odvodu z členského do centrály – navrhovala 35 percent. S väčšinou predsedov RO SSN, vrátane tých, ktorí sú členmi predstavenstva (Nitra, Košice, Žilina) však doteraz nerokovala.
Vážení kolegovia SSN,
zaiste neviete, že predsedníčka SSN za svoj nemalý plat neodviedla náležitú prácu. Nechodila na pracovisko, jej „norma" pracovného času na pracovisku bola cca dvakrát 15 minút týždenne, pričom dochádzku (vždy od 8.00 do 16.00 hod.) na jej príkaz jej pravidelne zapisovala iná pracovníčka kancelárie SSN. Dovolenkové lístky, prípadne „péenky" začala predkladať občas až v poslednom období po niekoľkonásobných vážnych upozorneniach predstavenstvom. Z jej „rokovaní", na ktoré sa pravidelne vyhovárala, nemá SSN žiaden osoh, ale ani písomný záznam. Neplnila uznesenia snemu, uznesenia predstavenstva, nepredložila žiadny písomný materiál, o ktorom by malo P SSN rokovať, nepredložila rozpočet (jej jediným riešením, úsporným opatrením bola fixná idea, že treba prepustiť jedného pracovníka kancelárie v Bratislave). Aj k tomu chýbal prepočet na papieri: koľko SSN ušetrí, kto bude vykonávať jeho agendu a za koľko peňazí...
Nemá zmysel vyvracať „fakty" v jej listoch a článkoch vo Fórume. Môžeme sa len domnievať, že jej „prácou" bolo najmä marenie činnosti predstavenstva a úsilie, aby sa budovy zmocnila firma SQUAM TRADE, SE od ktorej po priateľskej linke – ako sa sama chválila – získala úver.
Potvrdilo sa to druhého apríla: firma SQUAM TRADE, SE dala zablokovať syndikátne účty v dvoch bankách. Týka sa to aj financií regionálnych organizácií.
Doteraz Predstavenstvo SSN necítilo potrebu verejne reagovať na každý list predsedníčky členom syndikátu a na vyjadrenia vo Fórume, kde zhadzovala väčšinu členov predstavenstva a neustále opakovala celému predstavenstvu a kontrolnej rade, kto je pánom syndikátu. „Ja som predsedníčka syndikátu, ja som štatutárka, len ja môžem, nik iný...," vmietala nám často do tváre. Verili sme v rozumné vyriešenie problematickej situácie a venovali sme množstvo času študovaniu pokladov, zmlúv, zápisníc, konzultáciám s právnikmi a inými odborníkmi (podotýkame, že funkciu člena P SSN vykonávame bez nároku na odmenu, pričom máme aj svoje pracovné a rodinné povinnosti). Ale situácia k napísaniu tohto listu dozrela na pondelňajšom rokovaní P SSN 31. 3. 2014. Spôsob, ako Tamara Valková postupovala, zvádza k domnienke, že scenár postupu mala zrejme pripravený a následne aj svoju rezignáciu na funkciu predsedníčky SSN. Zablokované syndikátne účty to potvrdili stopercentne.
Čakajú nás ťažké dni a spoločné rozhodovania...
Zablokovanie syndikátnych účtov (2. 4. 2014) bol začiatok ťažkých dní. Dnes (3. 4. 2014) bolo Slovenskému syndikátu novinárov doručené upovedomenie o začatí exekúcie v prospech firmy SQUAM TRADE, SE a výzva na podanie o vyhlásenia o majetku, aby do jedného týždňa podal súdnemu exekútorovi písomné vyhlásenie o svojom majetku, ktorý podlieha exekúcii.

Členovia Predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov:
Katarína Čižmáriková, Klára Grosmannová, Daniel Modrovský, Miloslava Necpalová, Monika Nemčeková

pošli na vybrali.sme.sk


O2: Slovensko pred rokom 89 je krajina, kam sa nechceme nikdy vrátiť

O2: Slovensko pred rokom 89 je krajina, kam sa nechceme nikdy vrátiť

Spoločnosť O2 si pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti podporila projekty, ktoré mladým ľuďom približujú, prečo sa pred 30 rokmi ľudia postavili za slobodu a demokraciu a prečo sa za tieto hodnoty oplatí bojovať aj dnes.

Biele vrany 2019 pripomínajú dôležitosť a aktuálnosť hodnôt Nežnej revolúcie

Biele vrany 2019 pripomínajú dôležitosť a aktuálnosť hodnôt Nežnej revolúcie

Organizátori dnes už po dvanásty raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra. V čase 30-teho výročia Nežnej revolúcie nám príbehy ocenených pripomínajú obrovskú hodnotu slobody, ale aj to, aké dôležité je neustále sa o ňu starať. Zároveň upozorňujú na to, že ani 30 rokov po prevrate nežijeme v spoločnosti, kde sú právo a spravodlivosť rovnako dostupné pre všetkých. Ocenenie preto získali štyria laureáti, ktorí tieto odkazy stelesňujú.

Vznikol portál Defence News. Šéfuje mu novinár, ktorý musel odísť kvôli článku o Paškovi

Vznikol portál Defence News. Šéfuje mu novinár, ktorý musel odísť kvôli článku o Paškovi

Dnes 17. novembra, symbolicky na 30. výročie od Nežnej revolúcie, odštartoval nový portál s názvom Defence News.

30 rokov od Nežnej revolúcie: Sú pre mladých ľudí dôležitejšie peniaze alebo sloboda?

30 rokov od Nežnej revolúcie: Sú pre mladých ľudí dôležitejšie peniaze alebo sloboda?

Čo znamená pre mladých Slovákov sloboda? Vedia niečo o Nežnej revolúcii a živote pred rokom 1989? A aký je podľa nich vzťah medzi slobodou a peniazmi? Odpovede aj na tieto otázky dal exkluzívny prieskum, ktorý pre Slovenskú sporiteľňu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravili spoločnosti Insight Diver a G82.

CNN: Trump osobne riadil kampaň proti Bidenovi na Ukrajine

CNN: Trump osobne riadil kampaň proti Bidenovi na Ukrajine

Donald Trump sa vlani v decembri osobne stretol s dvomi podnikateľmi z bývalého ZSSR a poveril ich "tajnou misiou" na Ukrajine, ktorá mala poškodiť povesť prezidentovho volebného soka Joea Bidena.

SodaStream ďakuje za 30 rokov slobody emotívnym videom a špeciálnymi fľašami (VIDEO)

SodaStream ďakuje za 30 rokov slobody emotívnym videom a špeciálnymi fľašami (VIDEO)

Výrobca prístrojov na domácu perlivú vodu SodaStream si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomína limitovanou edíciou fliaš so symbolmi Novembra 1989 pripravenou špeciálne pre slovenský a český trh.

Aký skutočne bol Ernest Hemingway?

Aký skutočne bol Ernest Hemingway?

Pre mnohých ľudí predstavuje Ernest Hemingway skôr mýtus než človeka z mäsa a kostí. Vie sa o ňom, že bol vojakom, športovcom, vášnivým milencom, emigrantom s, samozrejme, vynikajúcim spisovateľom.

Zomrel režisér trezorového filmu Všetci dobrí rodáci (VIDEO)

Zomrel režisér trezorového filmu Všetci dobrí rodáci (VIDEO)

Vo veku 93 rokov zomrel režisér, scenárista i odbojár Vojtěch Jasný, autor trezorového filmu Všetci dobrí rodáci. ČTK to z poverenia rodiny oznámil Vítězslav Tichý. Potvrdil to tiež hovorca Slováckeho divadla Josef Kubáník. Uherskohradišťske divadlo to tiež uviedlo na svojom facebooku.

České televízie pripravujú k 30. výročiu revolúcie špeciálne relácie (VIDEO)

České televizní stanice připravují na neděli k 30. výročí začátku sametové revoluce speciální vysílání nebo pořady. Česká televize bude mít několik venkovních studií v centru Prahy.

Magio TV prináša viacero noviniek

Magio TV prináša viacero noviniek

Telekom vylepšuje svoju televíznu ponuku: prináša nové kanály v Magio TV, aj filmové a seriálové novinky vo videopožičovni Magio Kino. Zároveň vylepšuje aplikáciu Magio GO, ktorá je dostupná už aj pre Smart TV a prináša nové zaradenie Magio GO TV Box.

Najčítanejšie