Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 9. 9. 2014

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 9. 2014.

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 19. 2. 2014 v čase o 12:33 hod odvysielal program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, a mal byť preto označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov;
- uložila sankciu – 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 29. 4. 2014 pred a po programe Predpoveď počasia v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť CSC Pharmaceuticals;
- uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 35 ods. 2 ZVR (zaradenie reklamných a telenákupných šotov iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok programov zložených zo samostatných častí a pri prenose podujatí), ku ktorému došlo dňa 17. 5. 2014 počas priameho prenosu hokejového zápasu Slovensko – Taliansko odvysielaním reklamného šotu Poštová banka 12 sekúnd po pokračovaní podujatia;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu iQvíz dňa 23. 3. 2014, ktorý neobsahoval jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy;
- začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 15. a 22. 6. 2014 odvysielaním komunikátu iQvíz,
a § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním komunikátu Hudobné želania dňa 15. 6. 2014, ktorý nebol označený grafickým symbolom JSO;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých –JSO), ku ktorému došlo dňa 9. 7. 2014 v čase o cca 16:01 hod odvysielaním programu Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania zo dňa 1. 7. 2014 v čase od 20:55 do 23:05 hod.