Vyhlásenie Penta a SITA ku kúpe podielu v Petit Press

Právo redaktorov Petit Pressu na slobodnú a nezávislú tvorbu bude zachované a garantované aj v prípade vlastníckej zmeny

Investičná skupina Penta a spoločnosť SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. zverejnili spoločné stanovisko, ktoré prináša informácie k možnej akvizícii 50% vlastníckeho podielu vo vydavateľstve Petit Press, na ktorom sa podieľajú tieto spoločnosti.

1. Štruktúra transakcie je transparentná

- Spoločnosť vlastnená firmou SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. , reprezentovaná Igorom Grošaftom, začala pred niekoľkými mesiacmi rokovania s 50% spolumajiteľom Petit Press, nemeckou vydavateľskou skupinou RBVG. Tieto rokovania boli uzatvorené podpísaním kúpno predajnej zmluvy, ku ktorému došlo na konci augusta 2014. 9. októbra 2014 uplynie lehota, počas ktorej môže druhý spoluakcionár Petit Press, spoločnosť PSIS uplatniť svoje akcionárske práva a rozhodnúť sa, či kúpi zvyšný 50% podiel a stane sa tak 100% majiteľom vydavateľstva.

- Investičná skupina Penta participuje na financovaní kúpnej ceny a je tak finančným partnerom SITA a Igora Grošafta v transakcii. Penta nie je ani priamo a ani nepriamo možným nadobúdateľom akcionárskeho podielu vo vydavateľstve Petit Press.

-SITA sa začala o akcionársky vstup do vydavateľstva Petit Press zaujímať už v prvom kvartáli 2014. Vzhľadom na to, že na trhu prebieha vlastnícka konsolidácia a aj Penta v uvedenom období začala aktívne pripravovať investície do vydavateľstiev Trend Holding a 7 PLUS, Igor Grošaft a Penta sa dohodli na finančnom partnerstve Penty pri vstupe dcérskej spoločnosti SITA do Petit Press.

- SITA a Penta preto odmietajú obviňovanie z netransparentnosti ich postupu v transakcii. Naopak, ani SITA a ani Penta neskrývajú a ani inak nezahmlievajú svoje role v transakcii a to ani voči súčasným vlastníkom Petit Pressu a ani voči verejnosti tým, že by transakciu realizovali napríklad cez tretie a formálne neprepojené subjekty.

2. Penta a SITA reagujú na nutnosť konsolidácie médií na Slovensku

- Vlastnícka konsolidácia médií na Slovensku, ale aj v susedných krajinách sa začala a prebiehala by bez ohľadu na to, či by sa jej Penta a SITA aktívne zúčastnili, alebo nie. Mediálne transakcie, ktoré sa uskutočnili a uskutočňujú na slovenskom trhu, sa odohrávajú v konkurenčnej súťaži, pričom konkurentov predstavujú takmer bez výnimky domáci investori. Je veľmi pravdepodobné, že aj bez účasti Penty a SITA, by na Slovensku došlo v relatívne krátkom čase ku konsolidácii mediálneho trhu.

- Obidve spoločnosti sú presvedčené, že ekonomický model fungovania najmä printových a on-line médií na Slovensku bude v krátkom čase viesť k výraznej redukcii súčasného počtu vydavateľstiev. Je to trend, ktorý celosvetovo súvisí s prepadom príjmov z reklamy a predplatného a z hľadania účinných nástrojov, ktoré by dokázali získavať príjmy za mediálny obsah na internete. Šancu ekonomicky prežiť, a úspešne fungovať, budú mať tie vydavateľstvá, ktoré budú pôsobiť v rámci silných vydavateľských celkov – mediálnych holdingov, budú využívať vo vnútri synergie vyplývajúce napríklad zo spoločnej tlače, obchodu, technického zázemia, budú rovnocennejším partnerom pre inzerentov a mediálne agentúry, budú schopné prinášať kreatívne obsahové riešenia a budú mať finančné zázemie na investície do kvalitných ľudí a do najmodernejšieho technologického vybavenia. Vydavateľstvá, ktoré sa ocitnú mimo konsolidačného prúdu, budú len s veľkými problémami čeliť klesajúcemu trhu a tlaku konkurencie.

- Tituly vydávané v rámci vydavateľstva Petit Press považuje Penta a SITA za tradičné a popredné značky, ktoré reprezentujú nezávislú a slobodnú novinársku tvorbu na Slovensku. Napriek tomu je aj Petit Press konfrontovaný s vyššie popísaným vývojom. SITA má preto záujem vydavateľstvu ponúknuť serióznu a dlhodobú spoluprácu, ktorá je zárukou zdravého ekonomického fungovania a tým aj predpokladom zachovania a rozvoja novinárskej tvorby.

3. SITA a Penta si plne uvedomujú špecifiká mediálneho vlastníctva

- SITA vznikla v roku 1997 ako profesionálna protiváha politicky ovládanej a ovplyvňovanej štátnej tlačovej agentúre. Svoje miesto na trhu si musela vybudovať práve nezávislosťou od politických vplyvov a záujmových skupín. Tieto princípy sa uplatňujú v dennodennej novinárskej tvorbe agentúry SITA a vlastníci agentúry SITA na ne nemienia rezignovať vo vzťahu k médiu, ktoré je postavené na podobných princípoch. SITA vychovala pri rešpektovaní princípov slobodného výberu tém a tvorby desiatky novinárov, ktorí pôsobili a pôsobia v slovenských médiách, vrátane titulov vydavateľstva Petit Press.

- Investičná skupina Penta pristupuje k svojim podnikateľským projektom s dlhodobým investičným horizontom a má strategický záujem o rozvoj podnikateľských platforiem v maloobchode, zdravotníctve, realitnom developmente, či vo finančných službách. Penta zamestnáva v stredoeurópskom regióne viac ako 30 000 zamestnancov, pričom na Slovensku patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Služby, ktoré poskytujú portfóliové spoločnosti Penty, či už v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach, bankovníctve, alebo realitnom developmente, využívajú milióny zákazníkov. Zodpovednosť voči svojim zamestnancom, ako aj voči širšej verejnosti preto Penta vníma aj ako prejav svojej vlastnej spoločenskej zodpovednosti. Usiluje sa o to, aby pre svojich zamestnancov bola stabilným zamestnávateľom a svojim zákazníkom poskytovala čo najkvalitnejšie služby, či produkty. Obdobné princípy chce presadzovať aj v mediálnom podnikaní, pričom si uvedomuje špecifiká, riziká a zodpovednosť, ktoré so sebou nesie vlastníctvo médií tak, ako existuje zodpovednosť, špecifiká, či riziká aj v iných oblastiach ekonomiky, v ktorých Penta pôsobí už viac ako 10 rokov (napríklad zdravotníctvo).

4. Garancia nezávislosti a slobodnej novinárskej tvorby je kľúčovou hodnotou každého média

- Garantujeme všetkým pracovníkom redakcií vydavateľstva Petit Press priestor na slobodnú novinársku tvorbu, zachovanie práva na kritické vyjadrovanie akýchkoľvek postojov, ktoré sú v súlade so zákonmi SR, či dobrými mravmi. Sme si plne vedomí skutočnosti, že nezávislosť redakcie a jej schopnosť formulovať kritický názor, je kľúčovou hodnotou slobodnej a demokratickej spoločnosti a je aj v neposlednom rade kľúčovou ekonomickou hodnotou každého mediálneho vydavateľstva.

- Napriek tomu, že existuje celý rad výhrad, či obáv z dopadov, ktoré sprevádzajú hlavne vstup skupiny Penta do médií na Slovensku, relevantnú skúsenosť z pôsobenia Penty v roli investora, či vlastníka médií, nemá zatiaľ žiadny žurnalista na Slovensku. Aj z toho dôvodu, považujeme za neprimerané a nie úplne zodpovedné, označovať takýto vstup apriórne "za ohrozenie, či koniec slobodnej novinárskej tvorby". Odhliadnuc od toho, že tento spôsob vnímania možnej zmeny vo vlastníckej štruktúre predovšetkým poškodzuje hodnotu samotných titulov vydavateľstva Petit Press. A to zvlášť v situácii, kedy nie je rozhodnuté, či a za akých podmienok vôbec dôjde k akcionárskym zmenám vo vydavateľstve a či a aké budú mať tieto zmeny dopady na činnosť redakcií.

- Spoločnosti PSIS, súčasnému akcionárovi vydavateľstva, je SITA pripravená záväzne ponúknuť to, že by vo vydavateľstve pôsobila aj v minoritnej akcionárskej pozícii. PSIS by tak rozhodujúcim spôsobom vykonávala manažérsku kontrolu vo vydavateľstve. Aj v prípade zachovania súčasného rozloženia síl medzi akcionármi v pomere 50 : 50, nemôže nový akcionár Petit Pressu bez súčinnosti PSIS vykonávať vo vydavateľstve svoj vplyv.

- Od založenia vlajkovej lode vydavateľstva Petit Press, denníka SME, vydavateľstvo vlastní, či spoluvlastní spoločnosť PSIS (hlavný akcionár pán Peter Vajda). PSIS mala a má na slovenskom a českom trhu významné podnikateľské záujmy. Redakcie vydavateľstiev Petit Press tak majú prakticky od svojho vzniku praktickú skúsenosť s pôsobnosťou významného finančného investora vo svojej akcionárskej štruktúre. V prípade, že dôjde k zmene vlastníckej štruktúry, sú obidve spoločnosti pripravené prevziať a v plnom rozsahu dodržiavať také isté pravidlá, aké upravujú súčasný vzťah medzi PSIS, vlastníkmi, investormi, manažmentom a redakčnou časťou vydavateľstva, s cieľom zamedziť konfliktu záujmov.

Obidve spoločnosti, SITA a Penta, by na záver chceli vyjadriť želanie, aby bez ohľadu na to, či súčasná transakcia bude, alebo nebude dokončená, mali hodnoty značiek a novinárskej tradície vydavateľského domu Petit Press, naďalej perspektívu a priestor na svoj rozvoj a úspešné fungovanie.

Igor Grošaft
Spolumajiteľ SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s.

Jaroslav Haščák
Partner, Investičná skupina Penta