Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

21.11.2015 22:25 | Tlačové správy | AK RPR

Dňa 12. 11. 2015 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR"). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len „Kódex").

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Mizne DPH", zadávateľa: Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu zadávateľa Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že text reklamy "mizne DPH" a "Už túto sobotu Vám v KIKA vrátime DPH" je zavádzajúci, pretože nákup bez DPH na Slovensku nie je legálny. Sťažovateľ taktiež poukazuje na vysvetľujúci text v reklame, ktorého veľkosť a dĺžka zobrazenia nebola dostatočná a z reklamy môže podľa sťažovateľa zákazník mylne nadobudnúť dojem, že nakupuje vo svoj prospech na úkor štátu, keďže nebude z nákupu odvedená DPH, čo nie je pravda.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Mizne DPH", zadávateľa: Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5, písm. b) Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Pri posudzovaní vychádzala najmä z predpokladu, že väčšina priemerných spotrebiteľov vníma výšku dane automaticky ako sadzbu z cien tovarov a služieb vo výške 20%, a to vrátane skutočnosti, že táto je napríklad uvádzaná aj na potvrdení o zaplatení tovaru. AK RPR si preto nemyslí, že spotrebiteľ si automaticky vyvodí všetky podrobnosti ohľadom odpočtu DPH a je toho názoru, že to nie je možné od spotrebiteľa ani očakávať, a to bez ohľadu na skutočnosť, že zadávateľ reálnu výšku zľavy v reklame uviedol. Moment zdôraznenia „vrátenia DPH" je v reklame natoľko výrazný, že priemerný spotrebiteľ môže byť na základe predmetnej reklamy uvedený do omylu a domnievať sa, že na vybrané tovary sa vzťahuje zľava vo výške 20%, čo však nie je pravda, nakoľko spotrebiteľovi je v konečnom dôsledku priznaná zľava vo výške 16,67%. Spôsob spracovania reklamy môže viesť tiež k predpokladu, že existuje zákonná možnosť ako konečný spotrebiteľ v maloobchode nemusí platiť pri svojom nákupe aj DPH, čo nie je pravdivá informácia. AK RPR uvedené nepovažuje ani za primeranú hyperbolu použitú v reklamnej kampani. Tvrdenie „vrátime Vám DPH" použité v reklame nie je pravdivé, keďže aj k novo určenej cene tovaru je opätovne pripočítaná DPH, preto AK RPR považuje spot vo vzťahu k informovaniu o konečnej cene za zavádzajúci a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Ponuka zasielaná e-mailom: „Prémiový balíček programov", zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, ktoré namietajú voči ponuke zasielanej e-mailom zadávateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Sťažovatelia uvádzajú, že predmetná ponuka nebola z ich strany vyžiadaná a zároveň poukazujú na to, že bezplatná ponuka kanálov je platná na mesiac a po uplynutí tejto doby bude zákazníkovi účtovaný mesačný poplatok v prípade, že sa z ponuky neodhlási. Jeden zo sťažovateľov nepovažuje za etické ani šírenie predmetnej ponuky tohto druhu e-mailom, keďže tento sa k adresátovi nemusí dostať.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Ponuka zasielaná e-mailom: „Prémiový balíček programov", zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5, písm. b) Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názormi sťažovateľov. V predmetnom prípade zadávateľ komunikoval možnosť sledovať vybrané televízne stanice bezplatne v konkrétnom časovom období. V prípade ak spotrebiteľ nemal záujem sledovať vybrané televízne stanice po uplynutí „bezplatného" obdobia, mal povinnosť sa zo služby „odhlásiť". Takéto konanie nepovažuje AK RPR za súladné s Kódexom a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že forma zasielania reklamy v podobe e-mailovej ponuky, ktorá nemusela byť užívateľovi doručená - zákazník mohol ponuku prehliadnuť, prípadne sa k nej ani nemusel v danom časovo období dostať (napr. z dôvodu, že ponuka bola presunutá do priečinka s nevyžiadanou poštou) mohla viesť k opomenutiu konania a následnému využívaniu služby, s ktorým zákazník vedome nesúhlasil (ktorú si neobjednal). AK RPR je toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť komunikácii podmienok konečnej ceny a svojej bezplatnej ponuky a spotrebiteľ tak mohol byť uvedený do omylu, a preto vyhodnotila reklamu ako zavádzajúcu.

TV spot: „SÉDTIF PC", zadávateľa: BOIRON SK, s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV zadávateľa BOIRON SK, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že v reklame na homeopatický liek SÉDATIF PC je tvrdenie, že liek obsahuje "6 účinných látok". Toto tvrdenie je podľa sťažovateľa nepravdivé, pretože homeopatické lieky neobsahujú žiadnu účinnú látku, takže reklama je klamlivá a zavádza diváka. Navádza ho nepravdivým tvrdením k vyššej spotrebe lieku. Účinná látka je niečo merateľné, čo sa v homeopatii nenachádza.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „SÉDTIF PC", zadávateľa: BOIRON SK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že v zmysle zákona o liekoch sa účinnou látkou rozumie látka alebo zmes látok použitá ako vstupná surovina pri výrobe lieku, ktorá sa po skončení výrobného procesu stane liekom. Ako uvádza aj zadávateľ, homeopatický liek SÉDATIF PC v zmysle vyššie uvedeného obsahuje 6 účinných látok, ktoré sa po skončení výrobného procesu stali liečivami. Podrobné zloženie produktu je vymenované aj v príbalovej informácií k produktu a AK RPR je toho názoru, že zadávateľ venoval komunikácii zloženia produktu dostatočnú pozornosť, informácie uviedol pravdivo, zrozumiteľne a v zmysle platnej legislatívy. Reklama neobsahuje údaj, ktorý by mohol zaviesť spotrebiteľa, ani nenavádza spotrebiteľa k vyššej spotrebe lieku. Zadávateľ mal legitímne právo využiť v rámci svojej reklamnej komunikácie slovné spojenie „6 účinných látok" a toto je opodstatnené aj z pohľadu Kódexu, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „Calzedonia – Italian Legwear", zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.

Rada zaevidovala v priebehu mesiaca október sťažnosti od troch fyzických osôb voči vizuálu vonkajšej reklamy zadávateľa CALZEDONIA SLOVAK, s.r.o. Sťažovatelia reklame zhodne vytýkajú nevhodné zobrazenie ľudského tela a uvádzajú, že reklama znevažuje autoritu rodičov, ohrozuje psychické zdravie občanov SR a morálny vývin detí a mládeže, najmä maloletých do 15 rokov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Vonkajšia reklama: „Calzedonia – Italian Legwear", zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V danom prípade je AK RPR toho názoru, že modelka je v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj sortimentu pančúch. Samotné zobrazenie nie je neslušné alebo vulgárne, ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a ide o štandardný spôsob komunikácie produktu, akým sú pančuchové nohavice. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu len ako sexuálnu atrakciu. Zobrazenie modelky je v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie a AK RPR sa nedomnieva, že reklama môže mať negatívny dopad na morálny vývin detí a mládeže.

TV spot: „ArkoBiotics – pripravený na nové dobrodružstvá?", zadávateľa: S&D Pharma SK s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamu, ktorá propaguje výživový doplnok pre deti ArkoBiotics. Sťažovateľ namieta, že reklama zobrazuje šikanu, deti v nej vyskakujú z okna a poukazuje na skutočnosť, že reklama je nebezpečná pre deti, keďže tieto opakujú všetko, čo vidia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „ArkoBiotics – pripravený na nové dobrodružstvá?", zadávateľa: S&D Pharma SK s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 48, ods. 3, písm. b) Kódexu a čl. 49, ods. 6 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Vystupovanie protagonistov reklamy jednoznačne obsahuje správanie, ktoré je možné vyhodnotiť ako rizikové. Animovaná podoba spotu, ako aj zvolené výrazové prostriedky reklamy sú atraktívne najmä pre deti nižšej vekovej kategórie, ktoré celkovo nemusia rozlíšiť reálne scény od nadnesených scén (fantázie). Animované postavy, ktoré v reklame reprezentujú deti, sú zobrazené v mimoriadne rizikových a nebezpečných situáciách – reklama explicitne zobrazuje vyskočenie dieťaťa na okennú parapetu a jeho následné lezenie po bleskozvode. AK RPR je toho názoru, že zobrazenie takéhoto správania v reklame môže mať na deti neželaný dopad. Tie nemusia automaticky správanie vyhodnotiť ako rizikové, či nadnesené (fantazijné), ale naopak, môžu uvedené konanie postáv vnímať ako skutočné a bezpečné (resp. dovolené) a v rámci hry ho napodobňovať bez uvedomenia si možných dôsledkov takéhoto konania. AK RPR je taktiež toho názoru, že v reklame nie je dostatočne vyzdvihnutý moment priateľstva medzi chlapcami. Naopak, charakteristika postáv, ich zobrazenie a v neposednom rade aj správanie naznačuje skôr nepriateľstvo a sťažovateľom namietané šikanózne správanie. AK RPR má za to, že reklama porušuje Kódex najmä vo vzťahu k maloletým.

Informácie uverejnené na web stránke zadávateľa: „Dobite a užívajte si kredit, ktorý už viac neprepadne", zadávateľa: SWAN, a.s.

Rada zaevidovala v priebehu mesiaca október sťažnosť od spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu, ktoré je uvedené na web stránke zadávateľa: „Dobite a užívajte si kredit, ktorý už viac neprepadne." S poukázaním na všeobecné obchodné podmienky považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Informácie uverejnené na web stránke zadávateľa: „Dobite a užívajte si kredit, ktorý už viac neprepadne", zadávateľa: SWAN, a.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu. .

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z vyjadrenia zadávateľa, v ktorom sa uvádza, že v prípade zániku zmluvy po uplynutí 16 mesačnej lehoty, na ktorú bola uzatvorená, môže zákazník požiadať spoločnosť o vrátenie výšky kreditu, ktorý v rámci platnosti a účinnosti nevyčerpal a spoločnosť je povinná mu tento vrátiť. Na túto skutočnosť je zákazník zrozumiteľne a jasne upozornený vo Všeobecných podmienkach, v Cenníku, ako aj Zmluvných podmienkach a AK RPR si nemyslí, že zadávateľ nevenoval komunikácii podmienok ponuky dostatočnú pozornosť. Podmienky ponuky nie sú komunikované nezrozumiteľne ani viacvýznamovo, ale sprostredkúvajú jasnú a zrozumiteľnú informáciu, ktorá je v súlade s tvrdením, voči ktorému namieta sťažovateľ. V súvislosti s námietkou ohľadom aktivačného poplatku je AK RPR toho názoru, že zo zverejnených materiálov musí byť priemernému spotrebiteľovi zrejmé, že aktivačný poplatok predstavuje platbu za zriadenie služby, ktorá nie je súčasťou kreditu a AK RPR sa nedomnieva, že zákazník môže byť uvedený do omylu a domnievať sa o opaku, a teda, že aktivačný poplatok je súčasťou kreditu, ktorý mu po uplynutí zmluvy bude vrátený. Uvedené tvrdenie neobsahuje žiaden klamlivý údaj a AK RPR danú reklamu nepovažuje za klamlivú.Ku kauze Mariana Kotlebu v O 5 minút 12 sa vyjadril aj prezident policajného zboru

Ku kauze Mariana Kotlebu v O 5 minút 12 sa vyjadril aj prezident policajného zboru

Vykázanie zo štúdia by z Kotlebu urobilo obeť, myslí si moderátor včerajšej kontroverznej relácie.

Zuzana Čaputová požiadala o mimoriadne vystúpenie v RTVS

Zuzana Čaputová požiadala o mimoriadne vystúpenie v RTVS

 V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku požiadala Kancelária prezidentky Slovenskej republiky o mimoriadne vystúpenie vo verejnoprávnej televízii.

RTVS: Ospravedlňujeme sa divákom a dištancujeme sa od konania Mariana Kotlebu

RTVS: Ospravedlňujeme sa divákom a dištancujeme sa od konania Mariana Kotlebu

Marián Kotleba si dnes v relácii O 5 minút 12 odmietol dať rúško. Na začiatku relácie a počas relácie ho o to požiadal moderátor Marek Makara, no Kotleba odmietol. Do relácie pritom nebol pôvodne pozvaný, RTVS avizovala ako hosťa za ĽSNS Rastislava Schlosára.

Kotleba dnes v RTVS nemal sedieť, a to nielen preto, že si nechcel dať rúško

Kotleba dnes v RTVS nemal sedieť, a to nielen preto, že si nechcel dať rúško

RTVS sa dnes nechala hlúpo a nebezpečne zneužiť. V čase vážnej pandemickej situácie poslúžila na šírenie dezinformácií a zviditeľňovanie odporcov pandemických nariadení.

Hackeri zaútočili na bieloruskú štátnu televíziu, vo vysielaní ukázali protesty (VIDEO)

Hackeri zaútočili na bieloruskú štátnu televíziu, vo vysielaní ukázali protesty (VIDEO)

Bieloruskí hackeri narušili internetové vysielanie bieloruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti BT a miesto večerných správ umiestnili na jej web videá natočená na protivládnych protestoch.

Do kín prichádza film Krajina ve stínu (VIDEO)

Do kín prichádza film Krajina ve stínu (VIDEO)

Čiernobiela snímka, nakrútená na klasický pás, zaznamenáva skutočný príbeh z obdobia 30. až 50. rokov minulého storočia. Je kronikou toho, ako sa pokojné medziľudské vzťahy v malej obci v pohraničí premenia, keď okolo prejde veľká história.

AFP: Piatkový útok v Paríži asi súvisel s karikatúrami Mohameda

AFP: Piatkový útok v Paríži asi súvisel s karikatúrami Mohameda

Piatkový útok v Paríži, pri ktorom útočník posekal dvoch ľudí neďaleko niekdajšieho sídla redakcie satirického časopisu Charlie Hebdo, mohol súvisieť s karikatúrami proroka Mohameda, ktoré predtým zverejnil Charlie Hebdo.

V Paríži došlo k útoku pri časopise Charlies Hebdo, prípad rieši protiteroristický úrad (VIDEO)

V Paríži došlo k útoku pri časopise Charlies Hebdo, prípad rieši protiteroristický úrad (VIDEO)

Muž a žena dnes boli zranení v Paríži pri útoku, ktorého vyšetrovanie prevzal protiteroristický úrad prokuratúry. Útočník vyzbrojený pravdepodobne sečnou alebo bodnou zbraňou oboch ľudí vážne zranil na ulici pred ich pracoviskom.

Signál 4ky sa opäť rozšíril do ďalších kútov Slovenska

Signál 4ky sa opäť rozšíril do ďalších kútov Slovenska

Signál najmladšieho operátora 4ka sa šíri aj z nových vysielačov, ktoré v ostatnom kvartáli pribudli v  mnohých mestách. Plný komfort modernej 4G siete je tak dostupný pre tisícky nových zákazníkov ako zo západného, tak aj stredného či východného Slovenska.

Našli nezvestného blogera, ktorý v januári zverejňoval kritické videá o novej nákaze vo Wu-chan (VIDEO)

Našli nezvestného blogera, ktorý v januári zverejňoval kritické videá o novej nákaze vo Wu-chan (VIDEO)

Po siedmich mesiacoch sa zrejme našiel čínsky právnik, aktivista a bloger Čchen Čchiou-š'. Nezvestný bol od chvíle, keď na prelome januára a februára kriticky informoval o situácii vo Wu-chan, ťažko zasiahnutom epidémiou choroby covid-19.

Najčítanejšie