Orange, ST a SWAN už môžu začať využívať frekvencie

Spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. (ST) a SWAN, a.s. už majú právoplatné povolenia, ktorými im Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe ich žiadostí určil podmienky používania pridelených frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii.

 Je to len časť povolení, ktoré RÚ vydá operátorom na základe ich žiadosti. Spoločnosti SWAN a ST už majú všetky potrebné povolenia. Povolenia sú zákonným predpokladom na používanie frekvencií.

Podľa podmienok stanovených v povoleniach držitelia povolení zodpovedajú za dodržiavanie podmienok pre používanie pridelených frekvencií. Podmienky sú stanovené v príslušnej prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra. Frekvenčné plánovania v prihraničných oblastiach budú vykonávať držitelia povolení, pričom zodpovedajú za dodržanie podmienok uvedených v medzinárodných dohodách. Držitelia povolení sú povinní využívať pridelené frekvencie tak, aby nerušili prevádzku iných rádiových zariadení, ktoré pracujú v súlade s ich určením. V prípade rušenia sú povinní bezodkladne podniknúť kroky na jeho odstránenie. Držitelia povolení sú povinní štvrťročne predložiť RÚ prehľad prevádzkovaných a zrušených základňových staníc. V prípade pásma 800 MHz písomne oznámiť aj umiestnenie každej základňovej stanice najneskôr 3 pracovné dni pred jej predpokladaným termínom uvedenia do prevádzky. Podľa všeobecne záväzného právneho predpisu budú držitelia povolení od 1.1.2016 štvrťročne platiť úhrady za právo používať frekvencie v pridelených frekvenčných pásmach.

Spoločnosti Orange nadobudlo právoplatnosť povolenie, ktorým jej RÚ určil podmienky používania pridelených frekvencií v pásme 2 600 MHz dňa 17.3.2014. Spoločnosti ST nadobudli právoplatnosť povolenia pre pásma 800 MHz a 2 600 MHz dňa 18.3.2014. Spoločnosti SWAN nadobudlo právoplatnosť povolenie pre pásmo 1 800 MHz dňa 1.4.2014.

Orange, ST, SWAN a Telefónica Slovakia na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. eur za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014.

Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. eur. Všetky povolenia vydal TÚ SR dňa 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.