Hlavný hygienik: Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

Vzhľadom na to, že Pravoslávna cirkev odmieta dodržiavať zákazy spojené s hrozbou nákazy koronavírusom, Úrad verejného zdravotníctva zverejnil toto zdôvodnenie.

 

Cieľom tohto dočasného opatrenia, ktorým sa okrem iných hromadných podujatí zakázali aj a iné bohoslužobné zhromaždenia za účasti veriacich je, že v prípade svätých omší ide o podujatia, na ktorých sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú koronavírusom najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie ich prípadnému úmrtiu.

K usporadúvaniu ostatných cirkevných obradov uvádzame nasledovné:
• usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť,
• tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch,
• obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb,
• z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie s kalicha viacerými osobami ako jednou) a pod.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie.