Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 8. 4. 2020

08.04.2020 21:46 | Tlačové správy | RVR

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• odňala licencie R/121 a RD/20 vysielateľovi C.S.M. groups.r.o. (programová služba Rádio Jazz) na jeho vlastnú žiadosť;

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur   vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) a b) ZVR v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Súdna sieň, odvysielaných dňa 22. 8. 2019 a dňa 28. 10. 2019, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu a za porušenie § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím dňa 15. 8. 2019 v programe Kutyils.r.o., ktoré prevyšovali maximálny počet povolených znakov v riadku;

• uložila sankciu – pokutu 3319 eur  vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 24. 7. 2019 o cca 20:39 hod. odvysielal program Čierne vdovy, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO, za porušenie § 32 ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 7. 2019 o cca 21:32 odvysielal komunikát propagujúci kinematografické dielo Cez prsty, ktorý naplnil definíciu reklamy, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 7. 2019 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod. odvysielal reklamné bloky a komunikáty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 51 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 51 sekúnd;

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur  vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 15. 8. 2019 o cca 08:40 hod. odvysielal upútavky na program Bournov mýtus a program Demolátor a dňa 23. 8. 2019 o cca 08:39 hod. odvysielal upútavky na program Zakázaná zóna a program Zradná hlbočina označenéako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktoré predchádzali programu Tom a Jerry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím porušil povinnosť zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami JSO;

• uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 13. 8. 2019 o cca 20:38 hod. odvysielal program 9-1-1, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania, detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• uložila sankciu – pokutu 663 eur  vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 27. 7. 2019 o cca 12:33 hod. odvysielal program Bláznivý pohreb, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• uložila sankciu – pokutu 165 eur  vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Súdna sieň odvysielaného dňa 28. 8. 2019 v čase o cca 13:05 hod;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi KABEL TELEKOM, s.r.o. (programová služba TV LocAll) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 23. 7. 2019 v čase o cca 16:00:16 hod., 16:47:11 hod., 17:34:20 hod., 18:17:39 hod odvysielal program Regionálny týždenník (príspevok s názvomNamiesto sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje), informujúcom o zlých vzťahoch medzi primátorom a poslancami MsZ v Rimavskej Sobote, spôsobujúcich stagnáciu v činnosti mesta, v ktorom boli prezentované jednostranné vyjadrenia o aktivitách poslancov miestneho zastupiteľstva, resp. miestneho podnikateľa, pričom ich stanovisko nebolo v príspevku sprostredkované a v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru a sankciu – pokutu 165 eur, za porušenie 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 23. 7. 2019 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o. (programová služba Televízia Močenok) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie), v súvislosti s vysielaním záznamu z majstrovského stretnutia 29. Kola VI. Ligy ObFZ Nitra dňa 13. 6. 2019 o cca 18:59 hod., ktorý obsahoval vulgárny jazyk a expresívne vyjadrovanie, čím naplnil kritériá nevhodnosti pre vekovú skupinu do 18 rokov, pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia v súlade s JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Litera) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 22. 1. 2020 o cca 12:32 hod. odvysielal program Café Hyena, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu časovému zaradeniu tohto programu;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 5. 1. 2020 o cca 22:52 hod. odvysielal program 40 rokov panic, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 1. 2. 2020 o cca 20:40 hod. (programová služba JOJ) a dňa 3. 2. 2020 v čase o cca 20:25 hod. (programová služba JOJ PLUS) odvysielal program Mike a Dave zháňajú baby, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 13. 1. 2020 o cca 13:55 hod. odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, pričom tieto scény znázorňovali násilie;

• uznala za neopodstatnené 32sťažností, respektíve ich častí.

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.Matej Tóth vybavil deťom telesnú na doma (VIDEO)

Matej Tóth vybavil deťom telesnú na doma (VIDEO)

Počas pandémie sa na Slovensku zatvorili školy, prerušila činnosť športových klubov a zrušili sa športové podujatia. Táto situácia sa dotkla aj tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov zrušené do konca školského roka. V čase, kedy je dôležité zostať zdravý, ale zároveň v bezpečí domova, sa O2 spolu s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha rozhodli priniesť projekt „Telesná na doma“.

Formula 1 potvrdila začiatok odloženej sezóny, prinášame podrobný program

 

Nový ročník majstrovstiev sveta Formuly 1, ktorý bol odložený kvôli pandémiu koronavírusu, odštartuje za mesiac v Rakúsku. Dnes o tom informovalo vedenie šampionátu a súčasne zverejnilo kalendár úvodných ôsmich pretekov sezóny.

Majstrovstvá, ktoré mali pôvodne odštartovať v marci, začnú 5. júla Veľkou cenou Rakúska. Týždeň nato sa na okruhu vo Spielbergu pôjde znova, potom sa formula presunie do Maďarska. Nasledovať budú dva preteky v Silverstone a Veľké ceny Španielska, Belgicka a Talianska, kde by sa malo ísť 6. septembra.

Podľa vyhlásenia na webe Formuly 1 sa zatiaľ všetky preteky pôjdu bez divákov a za prísnych hygienických opatrení. Konečný program seriálu by mal byť zverejnený v najbližších týždňoch. Uskutočniť sa má 15 až 19 závodov a majstrovstvá by malo skončiť v decembri.

"V posledných týždňoch sme neustále rokovali so všetkými partnermi vrátane stajní a Medzinárodnej automobilovej federácie, aby sme pripravili úvodnú časť kalendára pre sezónu 2020 a mohli za čo najbezpečnejších podmienok začať pretekať," uviedol na webe šéf seriálu Chase Carey.

"Sezóna síce odštartuje bez divákov na pretekoch, ale veríme, že v najbližších mesiacoch bude situácia už natoľko bezpečná, že ich budeme môcť znova privítať späť. Sme presvedčení, že návrat Formuly 1 urobí radosť športovým fanúšikom na celom svete," dodal.

Zatiaľ známy program sezóny Formuly 1:

5. júla: Veľká cena Rakúska (Red Bull Ring, Spielberg),
12. júla: Veľká cena Štajerska (Red Bull Ring, Spielberg),
19. júla: Veľká cena Maďarska (Hungaroring, Budapešť),
2. augusta: Veľká cena Británia (Silverstone),
9. augusta: Jubilejný Veľká cena k výročiu 70 rokov F1 (Silverstone),
16. augusta: Veľká cena Španielska (Circuit de Catalunya, Barcelona),
30. augusta: Veľká cena Belgicka (Spa-Francorchamps),
6. septembra: Veľká cena Talianska (Monza).

Počítačová hra s Hitlerom v Moskve rozhnevala Kremeľ (VIDEO)

Počítačová hra s Hitlerom v Moskve rozhnevala Kremeľ (VIDEO)

Kremeľ dnes obvinil ukrajinskú firmu vyvíjajúcu počítačové hry z glorifikácie nacizmu.

RTVS odvysiela prejav Zuzany Čaputovej a mimoriadne štúdio (VIDEO)

RTVS odvysiela prejav Zuzany Čaputovej a mimoriadne štúdio (VIDEO)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová predstúpi v piatok 5. júna o 9:00 pred parlament so správou o stave republiky, prvou od svojho nástupu do funkcie.

12 slovenských médií získalo podporu z krízového fondu Google

12 slovenských médií získalo podporu z krízového fondu Google

Pandémia rapídne zasiahla mediálne odvetvie po celom svete a niektoré lokálne vydavateľstvá museli v posledných týždňoch pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov, ku škrtaniu rozpočtov a v niektorých prípadoch aj k ukončeniu činnosti.

UPC zaraďuje balíček s 8 ruskými TV stanicami

UPC zaraďuje balíček s 8 ruskými TV stanicami

Spoločnosť UPC okrem rôznych žánrových balíčkov ponúka tiež Nemecký, Maďarský a po novom aj Ruský balíček

Železnice majú novú hovorkyňu

Železnice majú novú hovorkyňu

Od 1. júna majú Železnice Slovenskej republiky novú hovorkyňu.

EÚ ponúka obciam možnosť získať verejné Wi-Fi zadarmo

EÚ ponúka obciam možnosť získať verejné Wi-Fi zadarmo

V stredu 3. júna komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU.

Minister školstva sa na Markíze stretne zoči-voči riaditeľom škôl (VIDEO)

Minister školstva sa na Markíze stretne zoči-voči riaditeľom škôl (VIDEO)

Dnes večer, v utorok 2. júna, televízia Markíza sa bude v mimoriadnej relácii venovať návratu detí do škôl.

Slovenská sporiteľňa otvorila svoju prvú bezhotovostnú pobočku (FOTO)

Slovenská sporiteľňa otvorila svoju prvú bezhotovostnú pobočku (FOTO)

V turbulentnom období pandémie koronavírusu sa Slovenská sporiteľňa rozhodla otvoriť svoju prvú bezhotovostnú pobočku s modernou samoobslužnou zónou, ktorá bude klientom k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Najčítanejšie