Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 4. 11. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby SKVELÉ TV spoločnosti MP Media Production, s.r.o.;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby ŠLÁGER MUZIKA spoločnosti ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.;
• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), za porušenie § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 3. 2020 dokopy 5-krát a dňa 1. 4. 2020 dokopy 3-krát odvysielal v rámci textu, ktorý obsahuje krátke informácie spravodajského charakteru, vysielaného v spodnej časti obrazovky v rolujúcej lište (ticker) informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a sankciu upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že pri vysielaní vyššie uvedených informácií propagujúcich portál www.andreashop.sk nedošlo k zabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná a za porušenie § 32 ods. 4 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, pri vysielaní vyššie uvedených informácií propagujúcich portál www.andreashop.sk nedošlo k zabezpečeniu povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba SKY RÁDIO) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, v súvislosti s nevyužívaním frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa v dňoch 24. 8. a 24. 9. 2020 na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 6. 7. 2020 odvysielal v programe Televízne Noviny, príspevok s názvom Kollárov biznis so schránkou, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do základných práv a slobôd v ňom prezentovaného prevodcu obchodného podielu;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR, v súvislosti s vysielaním reklamného šotu propagujúceho Swiss Life Select, dňa 28. 9. 2020, v ktorom mohol účinkovať redaktor spravodajských programov;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. (programová služba Rádio Lumen), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, v súvislosti s možným nevyužívaním frekvencie 95,2 MHz Staré Hory na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné, vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
• zmenila registráciu retransmisie poskytovateľovi retransmisie spoločnosti Towercom, a.s. v časti špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. začatého z dôvodu podozrenia z možného nevyužívania frekvencie 106,6 MHz Poprad;
• vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe televíznych a rozhlasových programových služieb;
• vzala na vedomie oznámenie spoločnosti Engo, s.r.o. o prevádzkovaní služby www.zvukduse.eu, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.zvukduse.eu a prijala ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;
• vzala na vedomie oznámenie spoločnosti ASTOR Slovakia s.r.o., o prevádzkovaní služby lexikon.sk prevádzkovanej na https://www.lexikon.sk/ a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;
• uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 7. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, RTVS, Rádio Slovensko);
• uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť smerujúcu voči videozáznamu umiestnenému na internetovej stránke www.videoarchiv.markiza.sk a na internetovej stránke www.voyo.markiza.sk;

• uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:
• vysielanie programu Rádiožurnál z dní 15. 7., 21. 8., 27. 8., 22. 9. a 5. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
• vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 27. 9. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Súdna sieň, zo dňa 17. 8. 2020 (JSO – ochrana maloletých, MAC TV s.r.o., JOJ);
• vysielanie zo dňa 9. 9. 2020 (hlasitosť vysielania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Televízne Noviny, príspevok s názvom Kollárov biznis so schránkou zo dňa 6. 7. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Pozrime sa na to, zo dňa 26. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, TA3. C.E.N. s.r.o.);
• vysielanie programu Tak takto?!, zo dňa 16. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, TA3. C.E.N. s.r.o.);