Odpovede UPSVaR na otázky Omédiách.com ku kontrole u novinárky Moniky Tódovej

Odpovede UPSVaR na otázky Omédiách.com ku kontrole u novinárky Moniky Tódovej Foto: FB UPSVaR

Odpoveď Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na otázky Omédiách.com v súvislosti s kontrolou u novinárky Moniky Tódovej:

 

 

Podrobnosti: Novinárka Tódová ostala prekvapená. Prišla k nej neobvyklá kontrola zo sociálky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú realizátormi národného projektu Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
Cieľom projektu NP Efektivita II. je zameranie dôslednej pozornosti na zefektívnenie sociálneho systému so zameraním na účelnosť poskytovania dávok a príspevkov s dôrazom na ich následné využívanie pri plnom rešpektovaní právnych predpisov. Cieľom je zabrániť možnému zneužitiu sociálneho systému. Terénnou sociálnou prácou sa mala podporiť adresnosť sociálnej práce s klientom v jeho prirodzenom prostredí, zvýšiť efektívnosť a adresnosť poskytovania dávok a príspevkov, znížiť zneužívanie poskytovaných dávok a príspevkov a zlepšiť orientáciu v sociálnom systéme.

Terénni sociálni pracovníci navštevujú poberateľov dávok (vrátane prídavkov na dieťa, rodičovského príspevku, príspevkov na kompenzáciu ŤZP a pod.) priamo v rodinnom prostredí a ich úlohou je zistiť, či sú tieto prostriedky plnia svoj účel. Podotýkame, že projekt sa realizuje v rámci celej Slovenskej republiky, a teda návšteva terénneho sociálneho pracovníka sa môže dotknúť každého poberateľa niektorej zo štátnych sociálnych dávok v ktoromkoľvek meste či obci. Samozrejme, že v niektorých rizikových oblastiach (napr. rómske osady, sociálne slabé rodiny) sú tieto návštevy častejšie a sú zamerané aj na komplexné sociálne poradenstvo a pôsobia aj ako prevencia nielen voči zneužívaniu dávok, ale aj voči nežiaducim javom v rodinách – napr. zanedbávanie starostlivosti o deti a pod. je to jedna z prevencií, ktoré boli prijaté po tragickom prípade úmrtia Lucky.

Od začiatku roku 2016 do konca apríla 2017 vykonali terénni sociálni pracovníci 79 072 návštev priamo v rodinách s cieľom skontrolovať účelnosť poberaných štátnych sociálnych dávok. v rámci týchto návštev terénni sociálni pracovníci dokázali pomôcť mnohým rodinám zabezpečiť ďalšie sociálne dávky, na ktoré majú zákonný nárok, či pomáhať s ďalšími činnosťami – napr. získanie občianskeho preukazu, prihlásenie k lekárovi, pomoc pri vybavení dávok zo zahraničia a pod.
Výber klientov z jednotlivých cieľových skupín, u ktorých vykonávajú terénni sociálni pracovníci návštevy v rodine, je na vedúcich oddelení štátnych sociálnych dávok a hmotnej núdze na jednotlivých úradoch práce tak, aby terénni sociálni pracovníci postupne navštívili všetkých poberateľov v rámci úradu.

V prípade návštevy uvedenej klientky – novinárky - išlo teda o bežnú návštevu terénneho sociálneho pracovníka, ktorý vykonáva aktivity, vyplývajúce z uvedeného projektu, aké sa dejú po celej SR. V žiadnom prípade nešlo o zámer – ani si nevieme predstaviť, k čomu by takýto zámer mal viesť. Návštevy terénnych sociálnych pracovníkov sa teda dotknú kohokoľvek z poberateľov vrátane verejne známych osôb.

Na druhej strane však preveríme pracovné výkony konkrétneho terénneho pracovníka, pretože, ak by malo byť jeho zverejnené tvrdenie pravdivé (návšteva vykonáva raz za pol roka), potom by jeho pracovné výkony nezodpovedali požiadavkám, pracovnej náplni a výkazu práce, ktorým dokladuje svoju mzdu. A z toho potom vyvodíme dôsledky.