Tlačová správa z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

16.12.2016 14:34 | Tlačové správy | RPR

BRATISLAVA. Dňa 08. 12. 2016 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 8 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Akciový cenník: „Toyota Auris – paket TREND", zadávateľa: Toyota Centra Europe – Slovakia s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči cenníku zverejnenom na web stránke zadávateľa Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., ktorý obsahuje okrem iného aj informácie k akciovej ponuke na nákup výbavy k vozidlu Toyota Auris. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že vozidlo Toyota Auris, s výbavou Active obsahuje v rámci štandardnej výbavy oceľové kolesá. Pod touto informáciou je uvedené, že pri výbave Trend je automobil vybavený zliatinovými kolesami. Sťažovateľ má za to, že takto uvedená ponuka v ňom vyvoláva dojem, že pri zakúpení automobilu s výbavou Active a paketom TREND by mal zákazník dostať aj oceľové, aj zliatinové disky, čo však nie je pravda, a preto považuje reklamu za klamlivú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Akciový cenník: „Toyota Auris – paket TREND", zadávateľa: Toyota Centra Europe – Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Podmienky ponuky sú v rámci Cenníka zrozumiteľne a jasne definované, a to vrátane uvedenia ceny ako aj presnej špecifikácie jednotlivých paketov a AK RPR sa nedomnieva, že by zadávateľ v danom prípade vynechal nejakú podstatnú informáciu. AK RPR nie je ani toho názoru, že reklama je klamlivá, keďže nevyvoláva dojem, že po zakúpení paketu získa spotrebiteľ okrem štandardnej aj nadštandardnú výbavu. Takéto tvrdenie v reklame uvedené nie je. Cenník obsahuje len informáciu, že automobil Toyota vo výbave Active štandardne obsahuje oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi. Po zakúpení paketu Trend však zákazník získa nadštandard, okrem iného v podobe zliatinových diskov. V cenníku nie je uvedené, že po zakúpení paketu Trend získa zákazník súčiastky a výbavu z oboch ponúkaných typov a z reklamy to ani nevyplýva. AK RPR má za to, že zadávateľ komunikoval svoju ponuku jasne a zrozumiteľne a reklama neobsahuje klamlivé údaje ani informácie, ktoré by mohli zákazníka uviesť do omylu, a sťažnosť sťažovateľa preto nie je opodstatnená.

Rozhlasový spot, bigboard: „Najväčší showroom na Slovensku", zadávateľa: Alza.sk s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, okres Bratislava voči rozhlasovému spotu a vizuálu vonkajšej reklamy zadávateľa Alza.sk s.r.o. Sťažovateľ považuje na headline reklamy v znení: „najväčší showroom na Slovensku" za všeobecný a nepravdivý. Z reklamy nie je jasné, že zadávateľ hovorí len o svojom showroome, ale reklama vyvoláva dojem, že showroom je najväčší aj vo vzťahu ku konkurencii (napr NAY Aupark, NAY Tuhovská, TPD v Petržalke), čo nie je pravda, keďže podľa sťažovateľa vo vzťahu ku konkurencii nie je showroom väčší žiadnym z parametrov (napr. rozloha, počet tovaru, počet parkovacích miest, počet predavačov, šírka, či hĺbka sortimentu).

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Rozhlasový spot, bigboard: „Najväčší showroom na Slovensku", zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. AK RPR nenamieta voči pravdivosti tvrdeniu vo vzťahu k vlastnej značke, a teda, že novootvorený showroom je najväčším Alza showroomom, avšak má za to, že význam tvrdenia, v podobe v akej ho zadávateľ použil v rozhlasovom spote a v rámci bigboardu je odlišný. Tvrdenie „najväčší showroom na Slovensku" nemožno jednoznačne vnímať vo vzťahu k vlastnej značke, ale je možné ho interpretovať aj spôsobom, že spoločnosť otvára najväčší showroom zo všetkých showroomov na Slovensku, a to aj vo vzťahu k ostatným subjektom pôsobiacim na trhu. AK RPR sa nestotožnila pre účely posúdenia sťažnosti s názorom zadávateľa, že showroom nie je predajná plocha ale výstavná plocha a preto nie je možné porovnávať showroom Alza napríklad s predajňami NAY. Spotrebitelia navštevujú showroom Alza za účelom výberu a budúcej kúpy tovaru rovnako ako je tomu napr. pri predajni NAY. V tomto prípade ani uvedenie maskota neznamená pre priemerného spotrebiteľa skutočnosť, že slovo najväčší sa vzťahuje na porovnanie s vlastnými ďalšími výstavnými plochami. Pravdivosť skutočnosti, že predmetný showroom je najväčším showroomom na Slovensku, čo by priemerný spotrebiteľ na základe reklamy mohol očakávať, však zadávateľ nepreukázal a AK RPR je preto toho názoru, že predmetný superlatív nebol použitý v zmysle Kódexu a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Reklamný čítaný oznam „Tip na darček pre rodičov", zadávateľa: MUCOS Pharma CZ s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči rozhlasovému čítanému oznamu, ktorý propaguje liek Wobenzym, zadávateľa MUCOS Pharma CZ s.r.o. Sťažovateľ namieta, že reklama uráža dôchodcov a vysmieva sa starším ľuďom, keďže v spote odznie informácia, ktorá hovorí o tom, že starší ľudia možno nemajú peniaze na propagovaný liek. Takéto tvrdenie v reklame považuje sťažovateľ voči dôchodcom za urážlivé a reklama vyznieva podľa názoru sťažovateľa ako výsmech.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný čítaný oznam „Tip na darček pre rodičov", zadávateľa: MUCOS Pharma CZ s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. AK RPR nenamieta voči skutočnosti, že za určitých okolností môže byť komunikovaný produkt vhodným darčekom aj pre starších ľudí. Avšak tvrdenie v znení „oni naň možno nemajú...", spôsobom ako bolo použité v reklame môžu cieľové skupiny starších spotrebiteľov považovať za urážlivé voči týmto skupinám starších ľudí, ktorí si liek skutočne dovoliť nemôžu. AK RPR má taktiež za to, že uvedené tvrdenie pracuje, využíva a v konečnom dôsledku aj podporuje nevhodný stereotyp, čím prispieva k nesprávnemu a necitlivému vnímaniu starších ľudí. Problémom v reklame teda nie je pomenovanie skutočnosti, ale spôsob, akým táto skutočnosť bola v reklame spracovaná. S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, a preto ju vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Ponuka zasielaná e-mailom: „Užívajte si s platinovou kreditkou, je nad zlato", zadávateľa: ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči reklamnej ponuke zasielanej prostredníctvom e-mailu, zadávateľa ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky. Sťažovateľ namieta, že v rámci ponuky zadávateľ propaguje „predschválenú" kreditnú kartu, pričom ponuka mu bola zaslaná ako „výnimočnému klientovi". Po podaní žiadosti bola sťažovateľovi žiadosť zamietnutá, pričom banka okrem zamietnutia žiadosti zaevidovala túto skutočnosť v úverovom registri. Uvedenú reklamu zadávateľ považuje za klamlivú, nakoľko pod pojmom „predschválená" sťažovateľ rozumie „vopred schválená", čo vzhľadom na vyššie uvedené nebola pravda.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Ponuka zasielaná e-mailom: „Užívajte si s platinovou kreditkou, je nad zlato", zadávateľa: ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy bola propagácia platinovej kreditnej karty, o ktorej zadávateľ informoval klientov osobitnou ponukou, zasielanou prostredníctvom personalizovanej e-mailovej správy. V rámci e-mailovej ponuky bola konkrétnym klientom ponúkaná platinová kreditná karta, ktorá im bola odprezentovaná ako „predschválená". AK RPR akceptuje argumentáciu zadávateľa, že banka má právo preveriť si schopnosť klienta splácať úver, avšak táto skutočnosť v reklame žiadnym spôsobom uvedená nebola a ani z nej nevyplývala. Naopak, štylizovanie reklamnej správy (okrem iného aj ako ponuky pre „výnimočných klientov"), ako aj skutočnosť, že klient bol menovite s ponukou oslovený, vrátane stanovenia konkrétneho úverového limitu ku karte mohlo v klientovi oprávnene vyvolať mylný dojem, že overenie klienta už prebehlo a využitie ponuky banky závisí už len od prijatia ponuky samotným klientom v podobe odoslania žiadosti o vydanie platinovej karty. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že komunikácia danej ponuky ako „predschválenej" je v tomto prípade viacvýznamová a reklama sprostredkúva informácie nejasným a nezrozumiteľným spôsobom a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Leták: „Záložňa Breva XVIII.", zadávateľa: BREVA, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb na leták, vhadzovaný do poštových schránok, ktorý propaguje služby záložne. Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie zobrazenia odhaleného ženského tela bez súvisu s produktom. Reklama neúctivým spôsobom zobrazuje ženské telo ako predmet konzumu a potešenia, čo dehonestuje dôstojnosť samotných žien. Sťažovatelia taktiež uvádzajú, že spôsob distribúcie reklamy formou vhadzovania do poštových schránok umožňuje, aby s reklamou prišli do kontaktu aj deti a maloleté osoby, ktoré môžu na základe reklamy získať mylnú predstavu o hodnote ženy a reklama môže ohroziť ich psychický vývoj.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Leták: „Záložňa Breva XVIII.", zadávateľa: BREVA, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a čl. 11 ods. 1 písm. b) a písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe Kódexu.

AK RPR v danom prípade považuje zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo AK RPR nepovažuje za prípustné. AK RPR má taktiež za to, že takéto opakované správanie zadávateľa, v podobe reklamy, ktorú nemožno považovať za v súlade s etickými pravidlami ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu). Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých a AK RPR preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu zvoleného vizuálu a k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.

TV spot: „Vymeňte anténu za Skylink", zadávateľa: M7 Group S.A.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby na TV spot, zadávateľa M7 Group S.A., v ktorom sa okrem iného uvádza, že zákazník získa inštaláciu a potrebné vybavenie za 1 Euro. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama je zavádzajúca, keďže z nej nie je zrejmé, že zákazník získa benefit ak si objedná balíček programov, zaplatí ho vopred na 3 mesiace a podpíše viazanosť na 24 mesiacov. Sťažovateľ taktiež poukazuje na to, že ako na nezávislého predajcu satelitnej techniky sa na neho denne obracajú zákazníci, ktorí na základe reklamy požadujú Skylink za 1 euro.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Vymeňte anténu za Skylink", zadávateľa: M7 Group S.A. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a ako zavádzajúcu AK RPR vníma komunikáciu konečnej ceny propagovanej služby. Význam úvodného reklamného textu s odkazom na skutočnosť, že v Skylinku získa zákazník „satelit iba za 1 Euro, vrátane inštalácie" spôsobom ako bola táto skutočnosť odprezentovaná v reklame, môže vyvolať v spotrebiteľovi mylný dojem, že jediný náklad na službu je 1 euro. Priemerný spotrebiteľ nemusí automaticky vedieť, a ani predpokladať, že k sledovaniu televízneho vysielania si musí k satelitu prikúpiť aj balíček programov od Skylinku. O to viac, že reklama je zameraná na nových zákazníkov, ktorí doposiaľ nemali skúsenosti so satelitným vysielaním a televízne vysielanie pravdepodobne sledovali prostredníctvom antény, čo si nevyžadovalo dodatočné náklady. Navyše v reklame nie je žiaden priamy odkaz na dodatočné náklady na službu a z deja a textu reklamy tieto ani nevyplývajú. Odkaz na webovú stránku zadávateľa, ktorá obsahuje podrobné informácie o ponuke v tomto prípade nepovažuje AK RPR za dostačujúci a je toho názoru, že zadávateľ nevenoval informovaniu o finančnej hodnote produktu dostatočnú pozornosť.

TV spot, web stránka zadávateľa: „Hypotéka bez prekážok", zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby na TV spot, zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorý propaguje hypotéku. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že ako v spote tak aj na web stránke zadávateľa je uvedené, že „spracovateľský poplatok neplatíte". V aktuálnom cenníku služieb je však uvedené, že výška spracovateľského poplatku je od 199 € až 999 €. V reklame ani na web stránke, či v cenníku nie je žiadna informácia o tom, za akých podmienok sa poplatok neplatí a z tohto dôvodu považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot, web stránka zadávateľa: „Hypotéka bez prekážok", zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala pri posudzovaní okrem iného aj z tvrdenia zadávateľa, že informácie, ktoré sú uvedené v reklame sú pravdivé, a teda spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru na bývanie nie je v danom prípade klientom účtovaný a to aj napriek tomu, že jeho výška je uvedená v Cenníku. Informácie v reklame sú komunikované zrozumiteľne a jasne a AK RPR nie je toho názoru, že zadávateľ nevenoval komunikácii finančnej hodnote produktu dostatočnú pozornosť, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

Web stránka/ štatút súťaže: „S4GAN Battle", zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči propagačnej súťaži S4GAN Battle, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. Úlohou súťažiacich bolo počas trvania súťaže aspoň jedenkrát absolvovať jazdu na cyklotrenažéri umiestnenom na Magio pláži s cieľom zabicyklovať počas 1 minúty čo najviac kilometrov. Sťažovateľ uvádza, že počas trvania súťaže sa do súťaže aktívne zapojil. V deň, kedy mala súťaž oficiálne skončiť spoločnosť jej trvanie predĺžila, čím sťažovateľ prišiel o prvé miesto v hodnotení. Aj napriek tomu, že štatút súťaže umožňoval takúto zmenu pravidiel, sťažovateľ toto konanie považuje za v rozpore s čestnosťou reklamy. Sťažovateľ je toho názoru, že rozhodnutie o predĺžení súťaže odobralo víťazom už isté ceny a dalo druhú šancu iným súťažiacim vylepšovať svoje výsledky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka/ štatút súťaže: „S4GAN Battle", zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Spotrebiteľská súťaž nesľubovala, že účasť v súťaži zaručene prinesie spotrebiteľovi šťastie a ani netvrdila, že bude odmenený každý účastník. Štatút súťaže zrozumiteľne definoval podmienky účasti a informoval o výhrach. Spotrebiteľská súťaž mala ešte pred jej začatím jasne stanovené pravidlá a tieto boli primerane zverejnené a sprístupnené každému spotrebiteľovi. Z pravidiel spotrebiteľskej súťaže bolo zrejmé, aký je jej mechanizmus, kto spotrebiteľskú súťaž vyhlasuje, kto sa podieľa na súťaži, za akých podmienok sa možno spotrebiteľskej súťaže zúčastniť a akú cenu a pri splnení akých podmienok možno v spotrebiteľskej súťaži získať. V tomto ohľade má teda AK RPR za to, že zadávateľ splnil požiadavky, ktoré Kódex na spotrebiteľskú súťaž kladie. AK RPR sa osobitne zaoberala aj otázkou etickosti predĺženia podujatia, keďže primárne voči tejto skutočnosti namietal aj sťažovateľ. Pri posudzovaní uvedeného vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že zadávateľ v štatúte explicitne uviedol, že si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže. V súlade so štatútom a rozhodnutím zadávateľa bola verejnosť a teda aj účastníci súťaže informovaní o jej predĺžení. Samotná zmena dĺžky podujatia pritom nebola koncipovaná spôsobom, že by diskriminovala nejakú časť účastníkov, keďže aj tí, ktorí sa už súťaže zúčastnili pred rozhodnutím o jej predĺžení, mali rovnakú šancu sa do súťaže opätovne zapojiť a svoj výsledok obhájiť, zároveň nijako predĺženie súťaže nemenilo rovnosť šancí súťažiacich. AK RPR v tomto prípade predĺženie súťaže nepovažuje za neetické a má za to, že podmienky propagačnej súťaže boli pripravované s pocitom zodpovednosti voči všetkým spotrebiteľom.

pošli na vybrali.sme.sk


 • Slovenskí dodávatelia vďaka Lidlu exportujú tovar v hodnote desiatok miliónov eur


  V uplynulom obchodnom roku umiestnilo prostredníctvom Lidla viac ako štyridsať dodávateľov zo Slovenska na zahraničné trhy tovar v hodnote 37,5 milióna eur
  Lidl Slovenská republika pomáha domácim výrobcom rásť a exportovať tovar do zahraničia. V uplynulom obchodnom roku vyviezli prostredníctvom diskontného reťazca do európskych štátov tovar v celkovej hodnote viac ako 37,5 milióna eur.
  Pod privátnymi značkami Lidl sa v období od marca 2016 do februára 2017 celkovo 43 slovenským dodávateľom podarilo umiestniť svoje výrobky na pultoch predajní v desiatich európskych krajinách. Slovenské firmy exportovali najviac do Česka, Maďarska, Litvy a Poľska, ich produkty sa však objavili napríklad aj v Nemecku, Chorvátsku či Slovinsku. Medzi najväčších vývozcov patria spoločnosti AGRO TAMI, Tatranská mliekareň, SHP Harmanec, Stepanow či Metsa Tissue.
  „Dodávateľov do našej siete vyberáme na základe troch kritérií: kvalita, schopnosť dodávať nami požadované množstvá a cena. S mnohými pritom spolupracujeme dlhodobo. Teší nás, že čoraz viac slovenských výrobcov dokáže splniť naše požiadavky, ktoré sú prísne predovšetkým v oblasti kvality. Viac ako štyridsať z nich využilo možnosť predávať svoje výrobky v iných krajinách, kde Lidl pôsobí. Ide predovšetkým o syry a iné mliečne výrobky, tofu, hygienické potreby a kozmetiku, alkoholické nápoje či mäsové výrobky," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu a marketingu. Prostredníctvom Lidla môžu napríklad maďarskí zákazníci spoznať bryndzu či tofu zo Slovenska, Bulhari môžu vychutnávať syr nivového typu a Česi pološtiepok či sumčeka afrického.
  Zákazníci Lidl Slovenská republika sa v najbližších mesiacoch môžu tešiť na ešte viac slovenských výrobkov, a to tak v stálom sortimente ako aj v rámci akčných ponúk. V priebehu ostatných mesiacov pribudli v ponuke diskontného reťazca produkty od dodávateľov ako HO&PE, Mecom, Kozí vŕšok či Tatrakon. Počet slovenských dodávateľov v Lidli narástol oproti predošlému obdobiu o viac ako 13%. „Dodávatelia, ktorí s nami spolupracujú, vedia, že záväzky si platíme vždy včas a nikdy nevyžadujeme žiadne poplatky za zalistovanie či umiestnenie tovarov v mieste predaja," uzavrel Martin Nagy.

 • Maňušky využijú jedinečný zamestnanecký benefit a vezmú si O2 Prázdniny

  Maňušky, ktoré nám dlhé roky vtipným a uvoľneným štýlom predstavovali produkty spoločnosti O2 Slovakia, sa rozhodli si svoju letnú dovolenku predĺžiť a vybrať si benefit, ktorý majú k dispozícii aj všetci zamestnanci spoločnosti O2 v podobe neobmedzeného pracovného voľna, a to O2 Prázdniny.

 • Lidl opäť výrazne prispel k zníženiu emisií

  Spoločnosť Lidl si uvedomuje svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a vynakladá preto značné úsilie na jeho ochranu.

 • Fico, Danko a Bugár zverejnili spoločné vyhlásenie

  Predsedov vládnych strán SMER, SNS a Most -Híd Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár dnes zverejnili toto vyhlásenie:

   

 • Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  Dňa 02. 08. 2017 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 8 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

 • Markíza chystá Deň otvorených dverí. Prinášame podrobnosti

 • Lidl predstaví očakávanú kolekciu Heidi Klum na svetovej módnej prehliadke

  premiéru 7. septembra 2017 počas New York Fashion Week. Pre Heidi Klum a Lidl pôjde o premiéru na medzinárodnom módnom podujatí. Začiatok predaja kolekcie „Esmara by Heidi Klum" bude vo všetkých Lidl krajinách 18. septembra 2017.

 • Hermes Komunikátor roka 2017: Ako komunikujú inštitúcie so zákazníkom na Slovensku

  O najlepšej komunikácii so zákazníkom sa bude rozhodovať už po štvrtýkrát. Hermes Komunikátor roka ako jediný hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom v Slovenskej republike. O najlepšie komunikujúcich inštitúciách so zákazníkom za rok 2017 rozhodnú samostatne výsledky z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, hlasovanie verejnosti a organizátor projektu spolu s odbornými garantmi.

   

 • Cinematik prinesie množstvo filmových noviniek, ktoré sa na Slovensku nikdy nepremietali

  Nadchádzajúci 12. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch aj tento rok premietne filmy v špeciálnej sekcii nazvanej Eye on Films.

 • Vyhlásenie Andreja Danka, ktorým vypovedá koaličnú zmluvu

  Kancelária predsedu parlamentu Andreja Danka zverejnila toto vyhlásenie:

   

 • Aká je dostupnosť mobilného internetu na kúpaliskách?

  Kto môže, ten trávi najhorúcejšie dni tohto leta na letnom kúpalisku, kde sa venuje plávaniu a počas slnenia si kráti chvíle na internete.

 • Pivo - najobľúbenejší nápoj Slovákov má dnes sviatok. Pozrite sa, čo ste možno o ňom nevedeli

  Je osviežujúce, prírodné a dobrý parťák.

   

 • Matej Beňuš pádloval v kanoe medzi rožkami a ovocím

  Tri hodiny nakrúcania a premiestňovanie sa v lodi počas plnej prevádzky obchodu. Aj tak vyzeralo natáčanie dvoch videí strieborného olympijského medailistu, vodného slalomára Mateja Beňuša pre svojho platinového partnera – spoločnosť BILLA.

   

 • Päť tipov na nákupy vo výpredajoch

  Skupina KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, realizovala na Slovensku rozsiahly prieskum o hospodárení s rodinnými financiami. Vyplýva z neho, že v záujme úspory peňazí v rodinnom rozpočte nakupuje viac než tretina Slovákov (37 %) vo výpredajoch a zľavových akciách, resp. navštívi viac obchodov, aby zohnala tovar za najnižšiu cenu.

 • 12. Cinematik bude provokovať a prekvapovať. Prinesie tie najlepšie európske filmy, domáce dokumenty a belgický fokus

  12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany aj tento rok odpremieta výber najlepších európskych filmov uplynulého roka. Tento výber zostavujú každoročne európski filmoví kritici a festivaloví dramaturgovia.

Najčítanejšie