Ako ušetriť na koncesionárskych poplatkoch, prinášame rady a tlačivá

Ako ušetriť na koncesionárskych poplatkoch, prinášame rady a tlačivá

Koncesionársky poplatok sa odvádza od odberných miest elektriny. Prinášame základné otázky a odpovede a potrebné tlačivá:

 

 

1. Kto má nárok na úľavu?

1) Oslobodený od povinnosti platiť je ten, ktorý žije:
- s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím na adrese odberného miesta elektriny
 - osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má na tejto adrese odberného miesta elektriny trvalé bydlisko, ak túto skutočnosť oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
2) Odberné miesta elektriny osoby ŤZP sú oslobodené od povinnosti platiť úhradu, t.j. osoba ŤZP má oslobodené od povinnosti platiť úhradu všetky svoje odberné miesta elektriny, ak túto skutočnosť oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

2. Kedy sa znižuje poplatok

1) Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, teda odberateľovi elektriny, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, nemá príjem zo zárobkovej činnosti a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti, ak túto skutočnosť oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
2) Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, teda odberateľovi elektriny, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núzi, ak túto skutočnosť oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
3) Platiteľ, ktorý má viac odberných miest elektriny platí úhradu len za jedno odberné miesto elektriny, za ďalšie mu nevzniká povinnosť platiť úhradu, ak túto skutočnosť oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady

3. Aké sú podmienky pre získanie zľ. konc. poplatku?
Preukázať nárok na úľavu vyberateľovi úhrady (RTVS).

4. V dôsledku čoho dotyčné osoby musia znovu potvrdiť ich nárok na zľ. konc. poplatok?
Prikazuje to zákon č. 340/2012, termín generálny riaditeĺ RTVS posunul do 30.6.2013.

5.Aký je rozdiel medzi preukázaním nároku na úľavu, ktorý bol uplatnený do 31.12.2012 a uplatnením si nároku na úľavu?

- preukázanie nároku neovplyvňuje sadzbu úhrady alebo nárok na odhlásenie, nakoľko už platiteľ užíva úľavu, preukázaním sa len aktualizuje platnosť užívaného nároku, doklady postačuje poslať poštou bez tlačiva „Evidencia platiteľa úhrady"
- uplatnením si nároku na zníženie sadzby alebo odhlásenie, t.j. narok na zmenu voči predpisu úhrady, aký bol doteraz si platiteľ uplatňuje naďalej prostredníctvom tlačiva „Evidencia platiteľa úhrady" (ktoré je k dispozícii na pošte alebo na stránke www.uhrady.rtvs.sk), ktoré platiteľ odovzdá na ktorejkoľvek pošte. K tlačivu žiadateľ priloží doklad preukazujúci nárok na uplatňovanú zľavu. Tlačivá Slovenská pošta posiela pravidelne týždenné do RTVS, kde sú prednostne
spracovávané, nakoľko sa paltiteľovi mení sadzba úhrady alebo sa platiteľ odhlasuje.

Pripomienka: na žiadosť o zmenu sadzby alebo odhlásenie z evidencie platiteľov sa od 1.4.2008 používa tlačivo „Evidencia platiteľa úhrady fyzická osoba – domácnosť", platnosť zákona č. 340/2012 Z.z.nezmenila spôsob žiadania o zmenu alebo odhlásenie.

6. Prečo je na platobnom doklade SIPO predpis úhrady v plnej výške, napriek tomu, že už dvakrát listom boli poslané doklady preukazujúce nárok na polovičnú sadzbu?
Odpoveď: Plná sadzba je naďalej na platobnom doklade SIPO, nakoľko k tlačivu, ktorým platiteľ žiadal polovičnú sadzbu úhrady, neboli priložené doklady preukazujúce nárok na polovičnú sadzbu. V zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. platiteľovi nevzniká nárok na polovičnú sadzbu úhrady bez preukázania tejto skutočnosti.

7. Prečo nie som odhlásený z evidencie platiteľov, keď som poštou poslal už trikrát preukaz ŤZP?
Odhlásenie z evidencie platiteľov treba zrealizovať prostredníctvom tlačiva „Evidencia platiteľov úhrady" ku ktorému platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na odhlásenie, nakoľko tlačivá sú spracovávané naďalej v reálnom čase.

Aj prípade, že boli skutočne všetky doklady doložené správne, je možné, že doklady, vzhľadom na veľký príjem pošty, neboli ešte spracované. RTVS žiada platiteľov, aby neposielali doklady druhý prípadne tretíkrát, pretože poslaním duplicitných dokladov spomaľujú spracovanie už doručených dokladov.

8. Prečo musia dokladovať nárok na úľavu platitelia, ktorí ho dokladovali v minulosti?
V minulosti preukazovali pošte, legislatíva žiada preukázať vyberateľovi úhrady (RTVS), t.j. v princípe aktualizovať nárok na úľavu, resp. uplatniť si ho znovu.

9. Ako uplatniť viacnásobný odber u osoby TZP?
Nie je potrebné uplatňovať, všetky odberné miesta elektriny osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú oslobodené od povinnosti platiť úhradu. Nárok na oslobodenie preukazuje občan s TZP kópiou preukazu TZP a dokladmi od dodávateľa elektriny, ktoré obsahujú adresu odberného miesta a odberateľa elektriny.

10. Uplatnenie oslobodenia súčasne s uplatnením viacnásobného odberu.
Pri uplatnení oslobodenia na jedno odberné miesto elektriny, nie je možné uplatniť viacnásobný odber elektriny na druhé odberné miesto elektriny, nakoľko nemôže preukázať, že za jedno odberné miesto už platí úhradu.

11. Je práca na dohodu pravidelným príjmom?
Odmena za všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zárobkovou činnosťou, keďže ide o príjmy zo závislej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmu. Príjmom je aj odmena za brigádnickú činnosť, ktorá nasleduje aspoň dva mesiace po sebe, t. j. je to pravidelný príjem.
UPOZORNENIE: Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVICNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAT vyberateľa (RTVS) o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 € ZA OBDOBIE VYKONÁVANIA PRÁCE
NA DOHODU. Povinnosť platiť plnú sadzbu úhrady majú aj opatrovateľky, nakoľko za svoju prácu dostávajú odmenu.

12. Je invalidný dôchodca oslobodený od povinnosti platiť úhradu?
Nie, nie je oslobodený. Invalidný dôchodca je oslobodený, len ak okrem poberania invalidného dôchodku je uznaný aj za občana s TZP a túto skutočnosť preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS). Občanovi je priznaný invalidný dôchodok na základe poklesu zárobkovej činnosti, pričom občan je uznaný za TZP na základe miery funkčnej poruchy.

13. Má nárok na polovičnú sadzbu úhrady poberateľ výsluhového dôchodku?
V prípade, že výsluhový dôchodca splna podmienky stanovené zákonom c. 461/2003 Z.z o priznaní dôchodku, teda aj dosiahnutie veku na priznanie starobného dôchodku, má nárok na polovičnú sadzbu.

14. Má nárok na polovičnú sadzbu úhrady platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku zo zahraničia?
Platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku zo zahraničia, pri splnení zákonom stanovených podmienok, má nárok na uplatnenie si polovičnej sadzby úhrady, pričom je potrebný úradný preklad rozhodnutia o poberaní dôchodku a cestné vyhlásenie, že nemá príjem a nežije s osobou s príjmom.

15. Je sadzba úhrady pre všetky skupiny obyvateľstva nemenná?
Výška sadzby úhrady je stanovená zákonom 4,64 € mesačne. Oslobodené sú odberné miesta elektriny, kde má trvalé bydlisko občan s TZP a všetky odberné miesta elektriny občana s TZP, ktoré preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS). Odberateľ elektriny s viacerými odbernými miestami elektriny platí len za jedno, a to po preukázaní nároku na uplatnenie si viacnásobného odberu elektriny vyberateľovi úhrady (RTVS).
Polovičnú sadzbu platí platiteľ, ak je dôchodca, ktorý splna zákonom stanovené podmienky a ak je poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo osoba spoločne posudzovaná a RTVS túto skutočnosť preukáže.

16. Platí úhradu aj dôchodca žijúci v domove dôchodcov?
Ak má v dome alebo v byte odber elektriny, vzniká mu povinnosť platiť úhradu v polovičnej sadzbe t. j.
vo výške 2,32 €.

17. Ak sa stanem platiteľom, ako sa mám prihlásiť?
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom Slovenskej pošty (SP) alebo priamo u vyberateľa (RTVS) prostredníctvom tlačív umiestnených na pobočkách SP alebo u vyberatelia na jeho webovej stránke. Vyplnené tlačivo bude potrebné zaslať buď priamo vyberateľovi, alebo ho odovzdať na pošte. Môžete využiť službu on-line prihlášky na stránke www.uhrady.rtvs.sk  (v prípade, ak sa chcete prihlásiť k plateniu úhrady priamo na účet vyberateľa RTVS).

18. Ak žije dôchodca so svojimi deťmi, akú sadzbu úhrady bude platiť?
Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu poberateľovi dôchodku, ak nemá pravidelný príjem zo zárobkove činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Pokiaľ dôchodca žije s deťmi, ktoré majú príjem, platí úhradu v plnej výške, t. j. 4,64 €.

19. Akým spôsobom je možné vyriešiť situáciu, keď moja stará mama, 88-rocná, býva v domčeku na vidieku sama, nikdy nemala televíziu a teraz nemá ani rozhlas. Je jej ťažko vysvetlit, že musí platiť za niečo, čo nikdy nemala a ani mat nebude.
Ak je stará mama odberateľkou elektriny v dome, vzniká jej povinnosť zo zákona 340/2012 Z.z. platiť úhradu.

20. Bývame v domácnosti s 18-rocným synom, ktorý je držiteľom preukazu TZP so sprievodcom.
Sme oslobodení od povinnosti platiť úhradu?
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže
vyberateľovi úhrady.

21. Som TZP osoba. Platí oslobodenie od úhrady aj na môj druhý dom, ktorý som zdedil? Nikto v ňom nebýva, ale v lete používam elektriku len na kosenie dvora.
Oslobodenie sa vzťahuje aj na zdedený dom v tom prípade, ak odberateľom elektriny je osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím, teda ak ste odberateľom elektriny v danej nehnuteľnosti Vy.

22. Kde a ako si mám uplatniť oslobodenie od platenia úhrady, nakoľko som TZP osoba. Aké doklady treba predložiť?
Nárok na oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady, čiže RTVS kópiou preukazu TZP alebo kópiou rozhodnutia ÚPSVaR o uznaní za osobu TZP.

23. Chcem sa informovať o poplatkoch pre rodičov. Bývajú v dome, ktorý je napísaný na mňa, ale oni tam majú doživotné právo.
Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, t. j. pokiaľ sú odberatelia elektriny rodičia, vzniká im povinnosť platiť úhradu, ak ste odberateľ elektriny Vy a už platíte úhradu za iné odberné miesto elektriny, môžete si uplatniť nárok viacnásobného odberu.

24. Bývam v rodinnom dome s bratom, pričom on je vlastníkom domu a keďže je aj odberateľom elektriny, tak bude platiť poplatok za službu. Ja vlastním iba garáž v tomto rodinnom dome, kde je tiež odberné miesto. Budem platiť aj ja aj brat?
Garáž nie je bytom ani rodinným domom, preto sa za garáž platiť nebude. Platiť bude iba odberateľ v rodinnom dome.

25. Chcela by som vedieť, keď mám chalupu (rodinný dom) a som aj tam prihlásená na odber elektriny, budem tiež platiť 2x úhradu za služby verejnosti?
Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno dberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Upozorňujeme - ak odberateľom elektriny, je tá istá osoba.

26. Mam 18 rokov a som študentka gymnázia, zdedila som byt po starej mame, ktorý je už na mňa napísaný, ale samozrejme, že ho ešte neplatím, platia ho rodičia. Ja bývam stále s rodičmi. Rodičia platia úhradu za služby verejnosti na trvalej adrese, mám teda aj ja platiť úhradu za zdedený byt?
V prípade, že ste odberateľkou elektriny v zdedenom byte, vzniká vám povinnosť v zmysle zákona 340/2012 Z.z. platiť úhradu.

27. Bývam s rodičmi - dôchodcami. Oni sú majiteľmi domu a jedinými platcami za energie. Za platiteľa som sa prihlásila ja. Ako postupovať ďalej, budeme platiť obaja, alebo sa mám odhlásiť?
Nakoľko odberateľmi elektriny sú rodičia, znamená to, že v zmysle zákona sú platiteľmi úhrady. Vzhľadom k tomu, že žijú s osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, budú povinní sa prihlásiť a platiť 4,64€ mesačne. Osoba, ktorá žije v takejto domácnosti a nie je odberateľom elektriny a
doposiaľ platí úhradu, je povinná sa odhlásiť z evidencie platiteľov.

28. S manželom vlastníme bezpodielovo 4 nehnuteľnosti, 3 faktúry za elektrinu chodia na manželove meno a 1 faktúra na moje meno. Trvalé bydlisko máme obaja rovnaké v jednej nehnuteľnosti. Koľkokrát by sme mali platiť úhradu za služby verejnosti?
Povinnosť platiť úhradu sa ustanovuje každej fyzickej osobe, ktorá je odberateľom elektriny v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo rodinnom dome.
Odberateľ (manžel), ktorý má tri odberné miesta elektriny po uplatnení si viacnásobného odberu, ktorý aj preukáže vyberateľovi úhrady, platí úhradu len za jedno odberné miesto.
Odberateľ (manželka), ktorý je odberateľom elektriny v jednom odbernom mieste vzniká mu zákonná povinnosť platiť úhradu za toto odberné miesto. Zákon sa nevzťahuje na vlastníctvo nehnuteľnosti, ale na odberateľa elektriny.

29. Elektrická prípojka je zriadená na stavebnom pozemku, vzniká povinnosť platiť úhradu odberateľovi elektriny?
Povinnosť platiť úhradu nevzniká, nakoľko nejde o byt alebo rodinný dom. Povinnosť sa prihlásiť do evidencie platiteľov vzniká po kolaudácii stavby, nakoľko platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

30. Využívam služby káblovej televízie, musím platiť úhradu za služby verejnosti?
Ak ste odberateľ elektriny, vzniká Vám zo zákona povinnosť platiť úhradu.


Dokumenty na stiahnutie sú hore nad článkom.

Ďalšie informácie o koncesionárskych poplatkoch

Adresy:

Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte na adresu:
RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu, alebo evidenčného čísla SIPO.
Tlačivá môžte vyplniť aj priamo na pošte.

Osobný kontakt s pracovníkmi spoločnosti RTVS sa uskutočňuje na adrese: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Podrobnosti o platení úhrad a výške sadzieb nájdete na stránkach www.uhrady.rtvs.sk

Call centrum: 02/32505200
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.