Twitter chce kúpiť Flipboard. Chce tak konkurovať Facebooku

 

 

Od za­čiat­ku mi­nu­lé­ho ro­ka sa so­ciál­na sieť Twit­ter sna­ží do­hod­núť na od­kú­pe­ní jed­nej z naj­po­pu­lár­nej­ších a naj­prep­ra­co­va­nej­ších čí­ta­čiek správ Flip­board. Dô­vo­dom je sna­ha o zvý­še­nie svo­jej kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti na tr­hu.

VIac: http://www.itnews.sk/