Európska komisia žiada aj Slovensko, aby v plnej miere transponovalo pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Slovensko a ďalších 9 členských štátov EÚ dostalo od Európskej komisie odôvodnené stanovisko, pretože neoznámili akým spôsobom prenesú do svojich legislatív opatrenia týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv uplatniteľných na určité online prenosy.

Ďalších 13 štátov, vrátane Slovenska, zase neoznámilo Komisii transpozičné opatrenia týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv na digitálnom jednotnom trhu.

Cieľom týchto dvoch smerníc (smernica o autorských právach a smernica o televíznych a rozhlasových programoch) je zmodernizovať pravidlá v oblasti autorského práva a umožniť spotrebiteľom a tvorcom čo najlepšie využívať možnosti digitálneho sveta. Chránia nositeľov práv z rôznych sektorov a stimulujú tvorbu a šírenie hodnotnejšieho obsahu. Prinášajú väčší výber obsahu pre používateľov znížením transakčných nákladov a uľahčením distribúcie rozhlasových a televíznych programov v celej EÚ, píše zastúpenie EK v tlačovej správe.

Komisia 23. júla 2021 zaslala dotknutým členským štátom formálne výzvy, keďže na ne nereagovali, EK dnes zaslala odôvodnené stanovisko, čo je ďalší krok v konaní o porušení právnych predpisov EÚ (infringement).

Členské štáty, ktoré dnes dostali odôvodnené stanovisko, majú na nápravu situácie a prijatie vnútroštátnych transpozičných opatrení pre obe smernice dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadov týchto členských štátov Súdnemu dvoru Európskej únie.