Medzinárodný tlačový inštitút zverejnil správu o stave médií na Slovensku, politikom adresuje konkrétne odporúčania

Medzinárodný tlačový inštitút zverejnil správu o stave médií na Slovensku, politikom adresuje konkrétne odporúčania Ilustr. foto: Facebook Demokrati

V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky je pluralita médií na Slovensku relatívne silná. Hoci vplyv mediálnych oligarchov zostáva stále problematický, v krajine funguje odolný nezávislý mediálny sektor. Napriek tomu existuje množstvo výziev, ktoré si vyžadujú ostražitosť a aj reformy, konštatuje sa v najnovšej Správe o situácii médií na Slovensku, ktorú zverejnil Medzinárodný tlačový inštitút (IPI). Autorom správy je redaktor Aktualít Peter Hanák. Medzinárodný tlačový inštitút zároveň prináša pred voľbami pre vládu konkrétne odporúčania, ktoré sú potrebné na zabezpečenie nezávislosti a bezpečnosti médií.

Najnovšia Správa IPI o Slovensku sa zaoberá vývojom médií na Slovensku v posledných rokoch a tým, ako nezávislá žurnalistika a pluralita médií čelia vzájomne prepojeným tlakom zo strany politických a obchodných záujmov. Správa upozorňuje na potrebu vyššej nezávislosti verejnoprávnych médií, upozorňuje na manipuláciu so štátnou reklamou pre médiá, všíma si kreovanie mediálnych rád ako aj očierňovanie a démonizáciu kritických novinárov.

„Neschopnosť vlády odpolitizovať proces menovania a dokončiť reformy týkajúce sa jej financovania ju robí veľmi zraniteľnou voči politickému ovplyvňovaniu v budúcnosti,“ píše IPI v správe napríklad o RTVS.  „Reforma procesu menovania (kontrolných orgánov – pozn.red.) s cieľom uprednostniť kritériá odbornej odbornosti a politickej nezávislosti by výrazne posilnila kapacitu a legitimitu týchto orgánov,“ dodáva IPI.

Distribúcia štátnej reklamy zostáva podľa správy IPI veľmi zraniteľná voči zneužívaniu politikmi, ktorí sa takto snažia odmeniť politických spojencov v médiách. Toto riziko možno riešiť posilnením transparentnosti a zavedením pravidiel, ktoré zabezpečia, že všetky rozhodnutia o distribúcii budú založené na objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritériách. 

Správa zároveň pozitívne hodnotí nedávne reformy na posilnenie nezávislej žurnalistiky a slobody tlače, ktoré pomohli dosiahnuť pokrok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdroja a podľa mnohých opatrení sú médiá v dobrom stave. Na posilnenie obrany krajiny proti zneužívaniu médií s cieľom posilniť nezávislú tlač je však potrebná ostražitosť a ďalšie reformy. „Vzhľadom na to, že voľby sa majú uskutočniť v septembri, existuje obava, že pokrok dosiahnutý v posledných rokoch sa môže rýchlo zvrátiť. Navyše, hoci to priamo nesúvisí so stavom médií, pokračujúca beztrestnosť pre objednávateľov vraždy Kuciaka a Kušnírovej naďalej vrhá tieň na žurnalistiku v krajine,“ píše IPI.

IPI predkladá vláde Slovenskej republiky tieto odporúčania:

Vlastníctvo médií a redakčná nezávislosť
- Zabezpečiť úplnú implementáciu nového zákona o vlastníctve médií, aby mohol odhaliť všetkých skutočných vlastníkov a môže byť použitý na zabránenie zneužívania zákonov obmedzujúcich horizontálne a vzájomné pôsobenie mediálnych platforiem.
- Posilniť mechanizmy na ochranu redakčnej nezávislosti médií s cieľom obmedziť vlastníkom zasahovanie do spravodajstva.

Verejnoprávne médiá
- Reformovať a odpolitizovať proces vymenúvania generálneho riaditeľa a členov Rady RTVS.
- Naliehavo zaviesť nový systém financovania RTVS, ktorý zaručí dostatočný príjem na plnenie jej poslania verejnej služby a ktorý je izolovaný od politických zásahov a podmienok a ktorý si nevyžaduje každoročné rokovania s štátnymi orgánmi

Štátna reklama a iné verejné prostriedky
- Zaviesť jasné pravidlá transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov a implementovať cielené, primerané a nediskriminačné kritériá na zabezpečenie toho, aby sa všetky finančné prostriedky rozdeľovali bez politických zásahov
- Zaviesť transparentnosť všetkých finančných vzťahov medzi štátom a médiami a rozšíriť ich na všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou obchodného portfólia s národnými médiami.
- Preskúmať vzťahy medzi vlastníkmi médií a štátom prostredníctvom iných spoločností, ktoré vlastnia a ktoré sú závislé od štátnych zákaziek, a ako táto vzájomná závislosť môže narušiť profesionalitu a redakčnú nezávislosť médií vlastnených takýmito spoločnosťami.

Národné regulačné orgány
- Odpolitizovať proces menovania do regulačných orgánov médií.
- Posilniť kritériá politickej nezávislosti a odbornej spôsobilosti.

Bezpečnosť a online útoky na novinárov
- Zaviazať sa, že orgánom činným v trestnom konaní poskytnú všetky potrebné prostriedky na to, aby sa dosiahla spravodlivosť v prípade trestných činov spáchaných na novinároch a zlepšiť ich ochranu v súlade s Odporúčaním Európskej komisie o bezpečnosti novinárov zo septembra 2021.
- Zaviazať sa, že budú pozitívne reagovať, ak nový ochranný mechanizmus Safe.Journalism.sk, požiada o spoluprácu.
- Zaviazať sa ukončiť očierňovacie kampane proti médiám, odsúdiť všetky takéto útoky a zaviesť sankcie voči členom politických strán, ktorí sa na nich podieľajú.
- Prijať novelu trestného zákona s cieľom sprísniť tresty za závažné útoky a vyhrážky voči novinárom, ktorí sú terčom ich práce.

Nakoniec vyzývame vládu, aby podporila iniciatívy Európskej komisie zamerané na boj proti obmedzovaniu médií, zvýšenie bezpečnosti a ukončenie zneužívania súdnych sporov proti novinárom. Najmä vyzývame na:
- implementovanie odporúčania Európskej komisie proti strategickým žalobám proti účasti verejnosti (SLAPPS) a podporiť prísnu smernicu EÚ proti SLAPP
- implementáciu odporúčania Európskej komisie o bezpečnosti novinárov
- podpora silného Európskeho aktu o slobode médií