Chystá sa oklieštenie infozákona

Chystá sa oklieštenie infozákona Foto: Omédiách.com

V tichosti sa na ministerstve hospodárstva pripravila zmena infozákona, ktorá svojimi vágnymi ustanoveniami pomôže úradníkom utajiť viaceré dokumenty. Niekoré mimovládne organizácie a niektorí politici ho považujú za škandalózny.

 

 

Ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý podľa občianskeho združenia Via Iuris a ďalších aktivistov vážne ohrozuje právo občanov na informácie. Súčasťou nového zákona je totiž zmena existujúceho zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Podľa Via Iuris v návrhu sa zavádzajú nové neurčité ustanovenia, na základe ktorých budú môcť úrady subjektívne a svojvoľne utajovať informácie o svojej činnosti.

Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2011 štátnymi orgánmi, mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, verejnoprávnymi inštitúciami, štátnymi podnikmi, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a firmami s väčšinovou účasťou štátu alebo samospráv.

Utajiť chce aj všetky faktúry a objednávky vyhotovené pred rokom 2011 a ďalšie informácie súvisiace s týmito zmluvami. Rovnako aj hospodárenie firiem, do ktorých štát, obce alebo samosprávne kraje vložili svoj majetok a v ktorých majú väčšinovú účasť.

Podľa návrhu ústredné orgány určené vládou, okresné úrady, mestá a obce, samosprávne kraje, Národná banka Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska, Sociálna poisťovňa, Štátna pokladnica, ako aj rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikatelia (teda aj obchodné spoločnosti s výlučnou alebo väčšinovou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov), verejné vysoké školy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie, budú môcť na základe nového zákona utajiť každú informáciu, stačí ak vyhlásia, že jej „zverejnenie by sa mohlo zneužiť na činnosť smerujúcu k narušeniu systému hospodárskej mobilizácie alebo oprávnených záujmov subjektu hospodárskej mobilizácie".

Čo sa týka zmlúv uzatvorených od roku 2011, ministerstvo navrhuje utajiť všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré neboli alebo nie sú povinne zverejňované na internete.
Aj preto Via Iuris zverejnilo Hromadnú pripomienku verejnosti proti okliešteniu infozákona, ktorú podporili mnohé mimovládne organizácie a doposiaľ viac ako sedem tisíc ľudí.

Podľa denníka SME po kritike sa ministerstvá hospodárstva a spravodlivosti dohodli, že z návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii vypustia kritizované ustanovenia, ktoré sa týkajú zákona o slobode informácií. Zmeny chcú riešiť na pôde medzirezortnej komisie, ktorá na ministerstve spravodlivosti pripravuje komplexnú novelu zákona.