Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 12. marca

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Šport+ spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o.;

- uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 18a písm. b) ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu), ku ktorému došlo tým, že v mesiaci jún 2017 nezabezpečil odvysielanie najmenej troch percent všetkých programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich;

- uložila sankciu – 200 eur vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl, august a september 2017;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch  s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl, august a september 2017;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiac júl 2017;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiac júl 2017;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi ENERGY Real s.r.o. (predtým GAAD REAL, s.r.o.) za porušenie § 28 ods. 4 zákona o digitálnom vysielaní , ku ktorému došlo tým, že neoznámil Rade v zákonnej lehote zmenu obchodného mena spoločnosti;

- začala štyri správne konania voči spoločnostiam SENZI, a. s., VIP media, s.r.o., VIPmedia EU, s. r. o. a VIPmedia SK, s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti  s možným vysielaním programovej služby SENZI bez udelenej licencie;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 18. 12. 2017 o cca 20:32 hod odvysielal program Smrtonosná pasca 4.0 označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 18b ods. 2, § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Nekonečná láska dňa 20. 12. 2017;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním príspevku Magická mriežka v programe Televízne noviny dňa 11. 1. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 39 ods. 1 ZVR (obmedzenie sponzorovania) v súvislosti s tým, že dňa 22. 12. 2017 o cca 19:38 hod odvysielal sponzorský odkaz subjektu vyrábajúceho víno;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS, WAU) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním sponzorských odkazov v dňoch 22., 25. a 31. 12. 2017, vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe) v súvislosti s vysielaním komunikátu informujúcom o možnosti vyhrať 40 000 € dňa 31. 12. 2017, vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Cesta bojovníka dňa 31. 12. 2017 a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 22. 12. 2017 v čase 20:00 - 20:59 a 21:00 - 21:59 hod (programová služba JOJ), v čase 20:00 - 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod (programová služba JOJ PLUS) a v čase 19:00 – 19:59, 20:00 – 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod (programová služby WAU);

- uznala za neopodstatnené 12 sťažností.