Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 22. 12. 2021

 Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

 Neuložila žiadnu sankciu, zastavila jedno správne konanie, tri správne konania začala, ako neopodstatnené posúdila trinásť sťažností resp. ich častí, tri sťažnosti boli sčasti alebo úplne nepreskúmateľné, zvyšok programu zasadnutia tvorila licenčná agenda. Rada okrem iného

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na vysielanie programovej služby TA3, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava zo spoločníka – prevodcu GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava na nadobúdateľa Blueberg Media a.s., Praha 3 (rozhodovaniu predchádzalo ústne vypočutie účastníkov konania, na ktoré boli Radou predvolaní po odročení rozhodovania dňa 8. 12. 2021);
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (program. služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti vysielaním programu Nemocnica dňa 21. 10. 2021, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu jeho zvukovej zložky s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Love Island dňa 10. 10. 2021 o cca 13:07 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti vysielaním programu Love Island dňa 15. 10. 2021 o cca 22:13 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
- uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie:

- programu Love Island (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) dňa 15. 10. 2021 o cca 22:13 hod., v ktorom podľa sťažovateľa došlo k propagácii alkoholizmu, fajčenia, v skrytej forme aj pornografie a sexizmu, k navádzaniu na užívanie škodlivých látok a na amorálne správanie mladistvých a k znevažovaniu ľudskej dôstojnosti (Rada zároveň v súvislosti s vysielaním programu začala správne konanie vo veci možného porušenia ochrany maloletých – viď vyššie),

- programu Byť zdravý je výhra (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) dňa 16. 10. 2021, v ktorom bola podľa sťažovateľa neoprávnene uznaná výhra súťažiacej, ktorá povedala heslo po časovom limite,

- mimoriadneho príhovoru predsedu vlády SR Eduarda Hegera dňa 17. 11. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), v ktorom podľa sťažovateľa premiér v priamom prenose zneužil televíziu na propagáciu vládnej koalície, využil ju na politickú kampaň a napadol politickú opozíciu.