Rada pre vysielanie a retransmisiu rozširuje svoje aktivity v oblasti boja proti dezinformáciám

Hoci súčasná slovenská legislatíva dáva Rade pre vysielanie a retransmisiu len malé možnosti reálne bojovať proti šíreniu dezinformácií, pracovníci kancelárie Rady sa dlhodobo systematicky problematike venujú v medzinárodnom kontexte. „Vyplýva to jednak z našej pozície v nadnárodných združeniach, v ktorých aktívne pôsobíme, zároveň ide o zber cenných skúseností a znalostí nevyhnutných pre výkon zamýšľaných nových kompetencií Rady, ktoré jej zveruje vládny návrh zákona o mediálnych službách“, objasňuje Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady.


Združenie európskych regulátorov EPRA, ktorej aktuálne predsedá Kukliš,nadviazalo spoluprácu s katedrou komunikácie Viedenskej univerzity. Cieľom partnerstva s jej inštitútom CPC (Comms Policy Collaborative) je výmena poznatkov medzi akademickým výskumom a regulátorskou praxou s dôrazom na ich efektívnejšie využitie pri tvorbe budúcich politík a zmysluplné nastavovania procesov súvisiacich s médiami, informuje RVR v tlačovej správe.

Výskumníci budú spolupracovať s EPRA ako celkom, ale aj s jednotlivými regulátormi združenia samostatne, a to nielen v otázkach týkajúcich sa bezprostredne boja proti dezinformáciám, ale napríklad aj posilňovania mediálnej gramotnosti a digitálnych zručností. „Toto partnerstvo má potenciál napomáhať národným regulátorom na ich ceste k moderným inštitúciám pripraveným čeliť výzvam digitálnej regulácie. Veríme, že bude obojstranne prínosné a po vhodnej aplikácii výstupov vzájomnej spolupráce z neho bude profitovať aj širšia verejnosť“, zhodnotil očakávania Stanislav Matějka, koordinátor Rady pre európske záležitosti.

Na podobnom princípe prepojenia viacerých významných inštitúcií, ich aktivít a výstupov je postavený aj projekt Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), v ktorom zástupca Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľ. Kukliš figuruje ako člen expertného poradného výboru.

K boju proti šíreniu dezinformácií a falošných správ bude medzinárodné observatórium, ktoré svoju riadnu činnosť spustilo minulý týždeň, prispievať ich vyhľadávaním, pomenovaním aj tzv. fact-checkingom, teda overovaním obsiahnutých informácií.

Projekt prepájajúci českých, poľských a slovenských výskumníkov z rôznych oblastí, ale aj subjekty z novinárskeho, vládneho a mimovládneho prostredia koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity a je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Ako poradný orgán Európskej komisie pracuje ERGA, v ktorej sa na boj proti dezinformáciám a posilňovanie demokracie v digitálnom priestore zameriava samostatná pracovná skupina pod vedením Ľ. Kukliša.

So zreteľom na revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií sa v týchto dňoch ERGA zhosťuje analýzy mediálneho prostredia zameranej na prípadné dezinformačné naratívy zo strany zahraničných aktérov a možnú manipuláciu s informáciami v kontexte aktuálnej situácie na ukrajinských hraniciach. „ERGA ako združenie regulátorov audiovizuálneho obsahu vytvára vzhľadom na ich skúsenosti s monitorovaním a vyhodnocovaním mediálnych obsahov ideálnu platformou na výmenu poznatkov o výskyte tematicky relevantných správ, ale aj na zdieľanie postupov využívaných národnými regulátormi pre zamedzenie šírenia nezákonného obsahu či na koordináciu prípadného spoločného postupu s cieľom ochrany demokracie a európskych hodnôt,“ zhodnotila význam a potenciál spolupráce Andrea Cocherová, podpredsedníčka Rady.