Slovenská sporiteľňa dosiahla k tretiemu štvrťroku 2022 zisk po zdanení 161,7 milióna eur

Slovenská sporiteľňa dosiahla k tretiemu štvrťroku 2022 zisk po zdanení 161,7 milióna eur Foto: Slovenská sporiteľňa

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2022 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Tretí štvrťrok sa na bankovom trhu niesol v znamení rastu úrokových sadzieb na úveroch. To sa prejavilo aj na miernom náraste úrokových výnosov banky. Celkový objem úverov nám narástol medziročne o 14,1 %, pričom úvery korporátnym klientom sa zväčšili o 1 miliardu eur. Dobrou správou je, že aj v náročnej ekonomickej situácii sa celkový podiel nesplácaných úverov mierne znížil na 1,6 %. Obozretne sledujeme a reagujeme na vývoj kreditného rizika pre vybrané sektory ekonomiky. Keďže však očakávame negatívne dôsledky energetickej krízy na niektorých klientov banky, zvýšili sme objem vytvorených opravných položiek. Napriek vysokej inflácii sa nám darí držať náklady pod kontrolou, čo sa prejavilo v poklese cost income ratio o 1 percentuálny bod,“ povedal Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 30. SEPTEMBRU 2022 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

- Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 1,4 % z 322,4 mil. eur na 326,8 mil. eur
- Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 11,4 % z 128,1 mil. eur na 142,7 mil. eur
- Prevádzkový zisk vzrástol o 9,0 % z 242,2 mil. eur na 264,1 mil. eur
- Čistý zisk po zdanení poklesol na 161,7 mil. eur (2021: 177,3 mil. eur)
- Objem úverov klientom sa zväčšil o 14,1 % z 15,1 mld. eur na 17,3 mld. eur
- Objem vkladov klientov narástol o 8,7 % z 15,6 mld. eur na 17,0 mld. eur
- Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 46,2 %
- Kapitálová primeranosť dosiahla 19,8 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
- Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 96,9 % na 101,7 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. SEPTEMBRU 2022

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 1,4 % z 322,4 mil. eur na 326,8 mil. eur. Po očistení minuloročného jednorazového efektu v rámci účtovnej operácie TLTRO v hodnote 12,9 mil. eur narástol čistý úrokový výnos o 5,6 %. Na tomto raste sa pozitívne prejavuje zvyšovanie úrokových sadzieb na úverových produktoch.

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 11,4 % z 128,1 mil. eur na 142,7 mil. eur. Výrazne pozitívny nárast (približne 8,3 mil. eur) mali výnosy v kategórii platobných služieb, vďaka prechodu na spoluprácu s jedinou kartovou spoločnosťou, ako aj výnosy z poplatkov a provízií za sprostredkované poistenie
a investovanie do podielových fondov (približne 4,9 mil. eur).

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 18,8 mil. eur (v roku 2021 to bolo 6,7 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 4,5 % na úroveň 226,5 mil. eur (v roku 2021 to bolo 216,7 mil. eur). Personálne náklady narástli o 4,2 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 4,8 %, najmä z dôvodu rastu IT nákladov. Odpisy narástli o 5,1 %.

Prevádzkový zisk narástol o 21,9 mil. eur, čo predstavuje rast o 9,0 %. Pomer prevádzkových nákladov
k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 46,2 %. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za tri štvrťroky 2022 vykázaná v hodnote 45,5 mil. eur, pričom v predchádzajúcom období to bol výnos 1,6 mil. eur. Nárast opravných položiek je reakciou na očakávané dôsledky energetickej krízy na klientov banky.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 1,9 % na 1,6 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 117,0 % na 124,1 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 161,7 mil. eur.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 17,7 mld. eur
a medziročne sa zvýšil o 14,3 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 10,7 % (o 1,2 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu tretieho štvrťroka 2022 dosiahol 24,6 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 12,5 % (1,1 mld. eur
v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročný nárast o 0,2 %.

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 23,4 %
(o 1,0 mld. eur) a dosiahli úroveň 5,5 mld. eur.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili len mierne, z 13,76 mld. eur na 13,81 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2021 vzrástli z 15,6 mld. eur na 17,0 mld. eur.