Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 8. 2014

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 8. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 2014 o cca 11:50 hod odvysielal program Crazy TV, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne gestá a mal byť preto označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

- uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 21. 2. 2014 tým, že v čase od 21:00 do 22:00 hod odvysielal reklamu v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;

- uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 11. 2. 2014 pred a po programe Šport odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu internetový obchod Alza.sk;

- uložila sankciu – 2 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 18. 1. 2014 o cca 13:08 hod odvysielal program Zakázaný tanec, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne gestá a mal byť preto označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;

- uložila sankciu – 1 000 eur vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania zo dňa 26. a 28. 12. 2013;

- uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 10. 2. 2014 odvysielaním príspevku Prezident Gašparovič udeľoval vyznamenania v programe Rádiožurnál;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že v štatistikách za 1. štvrťrok 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA a DAJTO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod odvysielaním programu Reflex, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod odvysielaním upútavky na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a  nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 14. 1. 2014 odvysielaním príspevku Adopcia detí homosexuálom v programe Veľké Noviny;

- začala správne konanie voči MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení  programu reklamou), ku ktorému došlo v súvislosti s vysielaním programu Smrtonosná pasca 4.0 dňa 1. 6. 2014 a programu Znamenie beštie 2 dňa 21. 6. 2014;

- začala správne konanie voči MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v  súvislosti s tým, že dňa odvysielal program Ty schudni a ty priber! s českým dabingom.