Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 10. mája

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – pokutu 30 000 eur vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy), ku ktorému došlo v dňoch 17. a 24. 10. 2015 odvysielaním troch komunikátov iQvíz, ktoré neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy a sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním komunikátu Veštenie zadarmo dňa 24. 10. 2015;

- uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Chart Show dňa 6. 12. 2016;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Chybne vyrátané poistné zostane bez trestu v programe Rádiožurnál dňa 3. 9. 2015;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Televízia Liptov, a.s. (programová služba TV Liptov) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu)v súvislosti s vysielaním programov Dobré rady starej mamy a Zdravo 9. 12. 2015;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním programu Sobotné dialógy dňa 19. 3. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 2016 odvysielal program V politike, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programov Pozri, kto to hovorí 2 dňa 13. 2. 2016 a Pozri, kto to hovorí 3 dňa 20. 2. 2016;

- uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj
• sťažnosť na výber hostí programu O päť minút dvanásť odvysielaného dňa 21. 2. 2016 (RTVS, Jednotka),
• sťažnosť na neobjektívnosť programu Voľby 2016: Predvolebná diskusia odvysielaného dňa 21. 2. 2016,
• sťažnosť na použitie výrazu „neondej sa" v reklamnom spote mobilného operátora Juro! a sťažnosť na použitie výrazu „Deti, popichajte rodičov" v spote spoločnosti Lidl.