Rada odkazuje operátorom: Senzi zaradiť nemusíte

Rada odkazuje operátorom: Senzi zaradiť nemusíte

Televízia JOJ rozposilala operátorom list, v ktorom tvrdí, že jej novú Senzi TV musia podľa zákona zaradiť do svojej programovej ponuky. Viacero operátorov o ňu totiž nemá záujem. Licenčná rada odkazuje, že nemusia.

 

 

 

Hoci Senzi TV - nová televízia zo skupiny JOJ Group už vysiela niekoľký dní, väčšina hlavných operátorov, či prevádzkovateľov retransmisie ju do svojej ponuky nezaradila. JOJ poslala niektorým prevádzkovateľom retransmisie list v ktorom požaduje, aby ich nová Senzi bola od začiatku septembra dostupná v ich programovej ponuke a hneď aj v balíku s najvyššou penetráciou. Podľa televízie povinnosť tzv. povinnej retransmisie im ukladá zákon vysielaní a retransmisii.

Odporúčam aj: Senzi TV niektorí operátori odmietli

„Senzi TV nebude od 1. septembra spoplatnená, a teda zákon ukladá všetkým retransmitorom povinnosť jej retransmisie, samozrejme za predpokladu dostupnosti signálu. Tento predpoklad je však splnený. Úmysel spoplatniť kanál sa týka budúcnosti, a táto skutočnosť nemá na zákonnú povinnosť „must carry" odkladný účinok a ani ju neruší," píše v liste operátorom televízia.

Proti tomuto listu vystúpila Rada pre vysielanie a retransmisiu. „Prevádzkovatelia retransmisie nemajú zákonnú povinnosť zaradiť programovú služby SENZI do svojej ponuky," píše rada v stanovisku pre prevádzkovateľov, ktoré má Omédiách.com k dispozícii.

JOJ sa pri svojej požiadavke odvolávala na tzv. povinnosť „must carry", o ktorej píše paragraf 17.
„Uvedené ustanovenie ukladá prevádzkovateľovi retransmisie povinnosť zaradiť do svojho rastra v základnej ponuke programové služby RTVS a programové služby komerčných vysielateľov, ktoré je možné prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie, tzn. bežným televíznym alebo rozhlasovým prijímačom," vysvetľuje rada v svojom stanovisku.

Podľa rady takáto povinnosť sa nevzťahuje na kanály, ktorých príjem je kódovaný a na príjem ktorých je potrebný osobitný prijímač okrem bežného rozhlasového alebo televízneho prijímača.

„Táto povinnosť sa rovnako nevzťahuje na príjem stanice vysielanej digitálne, pokiaľ sa nejedná o RTVS a ktorá súčasne nie je monotypovou programovou službou," píše rada. Senzi TV je vysielaná digitálne a je to monotypová stanica, takže táto povinnosť na ňu podľa rady nevzťahuje.
A tak žiaden operátor nemá povinnosť ju zaradiť.