Komisia začína konanie proti spoločnosti Meta v súvislosti s ochranou maloletých na Facebooku a Instagrame

Komisia začína konanie proti spoločnosti Meta v súvislosti s ochranou maloletých na Facebooku a Instagrame Ilustr. foto: Omediach.com

Komisia dnes začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť Meta, poskytovateľ Facebooku a Instagramu, mohla v oblastiach súvisiacich s ochranou maloletých osôb porušiť akt o digitálnych službách.

Komisia sa obáva, že systémy Facebooku aj Instagramu vrátane ich algoritmov môžu stimulovať behaviorálne závislosti u detí, ako aj vytvárať tzv. efekty bebitových dier. Okrem toho je Komisia znepokojená aj metódami zabezpečenia veku a overovania, ktoré zaviedla spoločnosť Meta.

Dnešné začatie konania vychádza z predbežnej analýzy správy o posúdení rizika, ktorú spoločnosť Meta zaslala v septembri 2023, odpovedí spoločnosti Meta na formálne žiadosti Komisie o informácie (o ochrane maloletých osôb a metodike posudzovania rizík), verejne dostupných správ, ako aj vlastnej analýzy Komisie.

Toto konanie sa týka oblastí súladu spoločnosti Meta s povinnosťami vyplývajúcimi z aktu o digitálnych službách, pokiaľ ide o posudzovanie a zmierňovanie rizík spôsobených koncepciou online rozhraní Facebooku a Instagramu, ktoré môžu využívať slabé stránky a neskúsenosť maloletých osôb a spôsobiť návykové správanie alebo posilniť tzv. efekt „rabbitovej diery“. Takéto posúdenie je potrebné s cieľom čeliť potenciálnym rizikám pre výkon základného práva na telesnú a duševnú pohodu detí, ako aj pre dodržiavanie ich práv.

Súlad spoločnosti Meta s požiadavkami aktu o digitálnych službách v súvislosti so zmierňujúcimi opatreniami na zabránenie prístupu maloletých k nevhodnému obsahu, najmä k nástrojom na overovanie veku, ktoré spoločnosť Meta používa, ktoré nemusia byť primerané, primerané a účinné.

Dodržiavanie povinností spoločnosti Meta v súvislosti s aktom o digitálnych službách zaviesť vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých osôb, najmä pokiaľ ide o štandardné nastavenia ochrany súkromia maloletých v rámci navrhovania a fungovania ich odporúčacích systémov.

Ak sa preukáže, tieto porušenia by predstavovali porušenie článkov 28, 34 a 35 aktu o digitálnych službách. Začatie formálneho konania nemá vplyv na jeho výsledok a nie je ním dotknuté žiadne iné konanie, ktoré Komisia môže rozhodnúť o začatí akéhokoľvek iného konania, ktoré môže predstavovať porušenie podľa aktu o digitálnych službách.

Facebook a Instagram boli 25. apríla 2023 označené za veľmi veľké online platformy podľa aktu EÚ o digitálnych službách, keďže obe majú v EÚ viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Facebook a Instagram museli ako veľmi veľké online platformy štyri mesiace od ich označenia, t. j. koncom augusta 2023, začať plniť súbor povinností stanovených v akte o digitálnych službách. Od 17. februára sa akt o digitálnych službách vzťahuje na všetkých online sprostredkovateľov v EÚ.

Komisia už 30. apríla 2024 začala formálne konanie proti spoločnosti Meta v súvislosti so spoločnosťami Facebook aj Instagram vo veci klamlivej reklamy, politického obsahu, mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení, prístupu k údajom pre výskumných pracovníkov, ako aj nedostupnosti účinného nástroja občianskej diskusie a monitorovania volieb tretej strany v reálnom čase pred voľbami do Európskeho parlamentu.